Search form

Psalteri 105

1Lavduroni Zotinë, edhe thërritni mb’emënit t’ati; diftoni kombevet punët’ e ati.

2Këndoni ati, edhe psallni ati, tregoni gjithë mërekullit’ e ati.

3Mburri mb’emënin’ e ati të shenjtënueminë, u gëzoftë zemëra e atyneve qi kërkojënë Zotinë.

4Kërkoni Zotinë, edhe fuqin’ e ati; kërkoni faqen’ e ati përherë.

5Përmendni mërekullit’ e ati, qi bani, shenjet’ e ati të frikshimetë, edhe gjyqet’ e gojës’ ati.

6O far’ e Abrahamit, shërbëtorit ati, o bijt’ e Iakobit, të zgjedhunit’ e ati.

7Ai ashtë Zoti Perëndia ynë, mbë gjithë dhenë janë gjyqet’ e ati.

8Përmendni përherë dhiaten’ e ati, fjalënë qi porositi mbë nji mijë breza.

9Ate dhiatenë qi bani me Abrahaminë, edhe ben’ e ati qi bani tek Isaaku,

10edhe e vuni te Iakobi për urdhënë, edhe tek Israeli për dhiate të përherëshime,

11tue thanë: Ty kam me të dhanë dhen’ e Hanaanit, rrypin’ e trashigimit tuei.

12Kur ishin’ ara të pakë ndë numërit, fort të pakë e të huej nd’ate,

13edhe shkoishinë prei kombi ndë komp, prei mbëretënie ndë tietërë popull,

14s’la njeri me u bamë keq atyne, por qirtoi mbëretën për ata,

15e tha: Mos përkitni të lyemit’ e mi, edhe mos u bani keq profetëvet mi.

16Edhe pru zi buke mbi dhet, theu çdo forcat buke.

17Dërgoi përpara atyneve njeri, Iosefinë qi u shit për shërbëtuer,

18të cillit i shtrënguenë kambëtë me litar; shpirti i ati hoqi hekurë,

19ngjer sa të vinte fjala’ e ati, fjala e Zotit shprovoi ate.

20Dërgoi mbëreti, edhe e sgjidhi, i pari i popujvet, edhe e la.

21E bani të zotin’ e shtëpisë vet, edhe të parin’ e gjithë gjasë vet,

22për me munduem të parët’ e ati si të doj vetë, edhe me u mësuem dituni pleqvet ati.

23Ateherë erdhi Israeli ndë Misirë, edhe Iakobi u ngul’ ndë dhet të Hamit.

24Edhe Zoti shtoi fort popullin’ e vet, edhe e bani ma të fortë se anëmiqt’ e ati.

25Këtheu zemërën’ e atyneve për me marrë mëni popullin’ e ati, për me gënjyem shërbëtorët’ e ati.

26Dërgoi Moisenë shërbëtorin’ e vet, edhe Aaroninë qi sgjodhi.

27Diftuenë ndër ata fjalët e shenjevet ati, edhe mërekullitë ndë dhet të Hamit.

28Dërgoi errësinë, edhe u err, edhe nukë ndigjuenë fjalët’ e ati.

29Këthehu ujënat e atyneve mbë gjak, edhe vrau peshqit’ e atyneve.

30Dheu i atyneve nxori bretëkosa ngjer ndë qilarët të mbëretënavet atyne.

31Tha, edhe erthnë miza qensh, edhe mëshkaja mbë gjithë sinoret e atyneve.

32U lishoi breshënë ndë vend të shiut, edhe flakë ziarrmi ndë dhet t’atyneve.

33Edhe u ra vëneshtëvet atyne, edhe drunavet fiqvet atyne, edhe theu drunat’ e sinorevet atyne.

34Tha, edhe erthnë karcaleca e krymba qi s’kishinë të ngjehunë,

35edhe hangrën gjithë barin’ e dheut atyne, edhe hangrën pemët’ e dheut atyne.

36Edhe vrau çdo dialë paralindës ndë dhet t’atyneve, ballin’ e gjithë fuqis’ atyneve.

37Edhe nxuer ata me argjand e me ar, edhe s’qe ndonji i sëmunë ndër farat e atyneve.

38U gëzue Misiri për të dalët e atyneve, se i kishte marrë frika prei atyneve.

39Hapi re për me i mbuluem, edhe ziarrm për me ndritunë natenë.

40Lypnë, edhe u pruni shkurtëza, edhe i ngini me bukë qielli.

41Çau gurin, edhe vrujoi ujë, rrothnë lumënate ndë vende të thate.

42Se i ra ndër mend fjala e vet e shenjtënuemeja, tek Abrahami shërbëtori i vet.

43Edhe nxuer popullin’ e vet me gëzim, të sgjedhunit’ e vet me ngazëllim,

44edhe u dha dhenat’ e kombevet, edhe trashiguenë mundimet’ e popujvet,

45qi të rueishin’ urdhënimet’ e ati, edhe të mbaishinë ligjat’ e ati. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index