Search form

Psalteri 106

1Alleluia. Lavduroni Zotinë, se asht’ i mirë, se përdëllim’ i ati ashtë për gjithë jetënë.

2Cilli mundetë me folunë për të fuqishimet punët e Zotit, me bamë të ndigjohenë gjithë lavdurimet’ e ati?

3Lum ata qi ruejënë gjyq, edhe punojënë dreitëni mbë ç’do kohë.

4Kujto-më, o Zot, ndë pëlqim të popullit t’yt, vështro-më me shpëtiminë tand,

5qi të shof të mirën’ e të sgjedhunavet tu, qi të gëzohem ndë gëzim të kombit t’yt, qi të mburrem bashkë me trashëgiminë tand.

6Fëjyem bashkë me atenitë t’anë, punuem kundrë ligjësë, punuem pa udhë.

7Atenitë t’anë ndë Misirë s’kupëtuenë mërekullit’ e tua, edhe nukë mbaitnë mend të shumën’ e përdëllimit t’yt, edhe të idhënuenë tue shkuem për-anë detit, ndë Det të Kuq.

8Por ai i shpëtoi për emënin’ e vet, qi të bante me u ngjofunë fuqia e vet.

9Edhe qirtoi Detin’ e Kuq, edhe u tha; edhe u hoqi udhënë ndëpër abyssa, porsi ndëpër shkretinë,

10edhe i shpëtoi prei dorës’ ati qi i kishte mëni, edhe i shpërbleu prei dorës’ anëmikut.

11Edhe ujënate mbuluen’ anëmiqt e atyneve, s’mbeti as nji prei asish.

12Ateherë i besuenë fjalës’ ati, edhe kënduenë lavdurimin’ e ati.

13Por shpeit harruenë punët’ e ati, nukë pritnë këshillën’ e ati,

14por dëshëruenë fort ndë shkretinët, edhe gërganë Perëndinë ndë vend të thate.

15Edhe ai u dha qish i lypnë, por u dërgoi sëmundëje gjithë shpirtënavet.

16Por patnë zmir edhe Moisenë ndë ushtërit, edhe Aaroninë shenjtin’ e Zotit.

17U hap dheu, e përpiu Dhathanë, edhe mbëloi përmbëledhëjen’ e Abiramit.

18Edhe u ndes ziarrm ndë përmbëledhëjet t’atyneve: flaka doq të pabesëtë.

19Edhe ndërtuenë viç ndë Horeb, edhe lutnë të derdhunin’ idhullë,

20edhe ndërruenë lavdin’ e vet me shëmbëllim kau qi ha bar.

21Harruenë Perëndinë qi i shpëtoi, i cilli banipunë të mëdha ndë Misirë,

22mërekulli ndë dhe të Hamit, punë të frikshime ndë Det te Kuq.

23Edhe tha me rrenuem ata, të mos ndenjëke përpara ati Moiseu i sgjedhun’ i ati, kur zu me i dërrmuem, qi të këthente zemërimin’ e ati, për mos me rrenuem ata.

24Por nukë zunë për gja as dhen’ e dëshërueshim, nuk’ i besuenë fjalës ati.

25Edhe murmuruenë ndër tendat të veta, nukë ndigjuenë zanin’ e Zotit.

26Përandai ngriti dorën’ e vet mbi ata, për me i rrenuem ndë shkretinët,

27edhe me rrëzuem farën’ e atyneve ndër kombet, edhe me përdamë ata ndëpër vendet.

28Edhe u ngjitnë mbas Baal-peorit, edhe hangrën kurbane të vdekunish,

29edhe ndesnë ate me të punuemet e veta kaqi, sa u shumue ndër ata varra.

30Ateherë ndenji Finehesi, e bani gjyq, edhe pushoi varra.

31Edhe iu numërue për dreitëni bres mbas brezi për gjithë jetënë.

32Edhe nxen’ ate ndë ujënat të Kundrë-fjalësë, edhe Moiseu hoq keq për ata,

33se i idhënuenë shpirtinë kaqi, sa foli pa mend me buzët e veta.

34Nukë prishnë ata kombetë, qi u pat thanë Zoti,

35por u përzienë bashkë me kombet, edhe mësuenë punët’ e atyneve.

36Edhe u shërbyenë të latuemevet idhuj, të cillët’ u banë kurth ndër ata,

37edhe banë kurban bijt’ e vet, edhe bijat’ e veta diajvet,

38edhe derthnë gjak të pafajm, gjakun’ e të bijvet edhe të bijavet, të cillët’ i banë kurban mbë të latuemit idhujt e Hanaanit, edhe u ndye dheu prei gjaknash.

39Edhe u pëganë me vepërat e veta, edhe kurvënuenë me punët e veta.

40Përandai u zemërue fort Zoti kundrë popullit vet, edhe i erth të ndytë prei trashigimit vet.

41Edhe dha ata ndër duert të kombevet, edhe i zotënuen’ ata qi i kishinë mëni.

42Edhe i shtrënguen’ anëmiqt e atyneve, edhe u përvunë ndënë duert t’atyneve.

43Shumë herë i shpëtoi ata, por ata e idhënuenë me këshillet e veta, andai u përvunë për pa-ligjënit e veta.

44Por Zoti pa shtrëngimin’ e atyneve, kur ndigjoi klithmën’ e atyneve,

45edhe kujtoi dhiaten’ e vet, edhe u pendue mbas të shumëtit përdëllimit vet.

46Edhe i bani me gjetunë përdëllim përpara gjith’ atyneve qi i patnë skllavosunë.

47Shpëto-na, o Zot Perëndia ynë, edhe mbëlith-na prei kombesh, qi të lavduroim’ emëninë tand të shenjtënueminë, edhe të mburremi ndë lavdurimt tand.

48I bekuem qoftë Zoti Perëndia i Israelit për gjithë jetën’ e jetësë. Edhe le të thotë gjithë populli: Amen. Alleluia.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index