Search form

Psalteri 25

Psallm’ e Davidit.

1Te ti, o Zot, vara shpirtinë t’em.

2O Perëndia em, mbë tyi shpëreva: mos u turpënofsha, as mos qeshshinë me mue anëmiqt e mi.

3Sepse gjith’ ata qi presinë tyi, s’kanë me u turpënuem; u turpënofshin’ ata qi punojënë pa udhë mbë të kotë.

4Difto-më udhët’ e tua, o Zot, edhe mëso-më hapat’ e tua.

5Hiq-më udhënë ndë të vërtetënë tande, edhe mëso-më, se ti je Perëndia i shpëtimit t’em: tyi pres gjithë ditënë.

6Kuito përdëllimet’ e tu, o Zot, edhe misheriret’ e tu, se janë çë jetet.

7Mos kuito fajet’ e dielmënisë s’eme, edhe pa-udhëniat e mia; mbas përdëllimit tand kuito-më ti, o Zot, prei së mirësë s’ate.

8Zoti asht’ i mirë edhe i dreitë, përandai ka me u mësuem udhënë fajtorëvet.

9Ka me u hiekun’ udhënë të butëvet ndë gjyq, edhe ka me u mësuem udhën’ e vet të butëvet.

10Gjith’ udhët’ e Zotit janë përdëllim e të vërtetë mb’ata qi ruejënë dhiatën’ e ati edhe deshmimet’ e ati.

11Për punë të emënit tand, o Zot, ndëje pa-udhëninë t’eme, sepse asht’ e madhe.

12Cilli asht’ ai njeri qi ka frikë Zotinë? Ati ka me i diftuem udhënë, qi duhetë me sgjedhunë.

13Shpirti i ati ka me ndenjunë ndë të mira, edhe fara e ati ka me trashiguem dhenë.

14Të mpëshefunit’ e Zotit asht’ e atyneve qi e kanë frikë, edhe dhiata e vet do të diftohetë tek ata.

15Syt’ e mi janë kurdo te Zoti, se ai ka me më nxierrë kambëtë prei kurthit.

16Shtierë sytë mbi mue, edhe përdëlle-më, se jam i vetëm’ edhe i vobek.

17Shtrëngimet’ e zemrësë s’eme u shumuenë: nxir-më prei nevojavet mia.

18Shif shtrëngiminë t’em edhe mundiminë t’em, edhe fal gjithë fajet’ e mi.

19Shif anëmiqt’ e mi, se u shumuenë, edhe më muernë mëni pa udhë.

20Ruei shpirtinë t’em, edhe shpëto-më, mos u turpënofsha, sepse shpëreva mbi tyi.

21Të pakeqt’ edhe të dreitëtë le të më ruejënë, sepse prita tyi.

22Shpërble Israelin’, o Perëndi, prei gjithë shtrëngimevet ati.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index