Search form

Psalteri 37

Psallm’ e Davidit.

1Mos u zemëro për punë të këqijvet, as mos ki zmir punëtorët’ e pa-udhënisë.

2Se kanë me u këputunë shpeit porsi barë, edhe kanë me u vyshkunë porsi barisht’ e ngjomë.

3Shpëre mbë Zotinë, edhe ban të mirënë, rri ndë dhet, edhe kullot të vërtetënë.

4Edhe prahu mbë Zotinë, edhe ka me të dhanë qish kërkon zemëra jote.

5Len’ udhënë tande mbë Zotinë, edhe shpëre mb’atë, edhe ai ka me ta bamë.

6Edhe ke me nxierrë dreitëninë tande porsi dritë, edhe gjyqinë tand porsi mies-ditë.

7Prahu mbë Zotinë, edhe prit-e me durim; mos u zemëro për atë qi vete mbarë nd’udhë të vet, për njeri qi punon pa-udhë.

8Pusho zemëriminë, edhe lenë mëninë; mos u zemëro, qi të bajsh keq.

9Se të këqijtë kanë me u bierrë, por ata qi presinë Zotinë, këta kanë me trashiguem dhenë.

10Sepse edhe pakëzë, edhe i pa-besi s’do të jetë ma, edhe ke me kërkuem vendin’ e ati, edhe s’ka me u gjindunë,

11por të butëtë kanë me trashiguem dhenë, edhe kanë me u kënaqunë, ndë shumë paqtim.

12I pa-besi shpif ndër mend punë kundrë të dreitit, edhe ngërcëllon dhambët’ e vet kundrë ati.

13Zoti ka me qeshunë me atë, sepse shef se po vien dita e ati.

14Të pa-besëtë hoqnë shpatënë, edhe ngrefnë harkun’ e vet, për me vumë poshtë të vobegun’ edhe të nevojëshiminë, për me therë udhë-dreitëtë.

15Shpata e atyne ka me hymë ndë zemërë t’atyne, edhe harqet’ e atyne kanë me u thyem.

16Ma e mirë asht’ e pakëta e të dreitit, se pasëja e shumë të pa-besëvet.

17Se krahat’ e të pabesëvet kanë me u thyem, por Zoti forcon të dreitëtë.

18Zoti ngjef ditt’ e faqe-bardhëvet, edhe trashigimi i atyne ka me qenunë për gjithë jetënë.

19S’kanë me u turpënuem ndë kohë të keqe, edhe kanë me u ngimë ndë ditt unie.

20Por të pa-besëtë kanë me u bierrë, edhe anëmiqt’ e Zotit kanë me u tretunë porsi dhiamët e qingjavet, kanë me u shpërdamë porsi tym.

21I pa-besi huahet’ e nuk’ ep prapë, por i dreiti përdëllen e ep.

22Se të bekuemit’ e ati kanë me trashiguem dhenë, por të mallëkuemit’ e ati kanë me u bierrë.

23Kur ndreqenë hapat’ e njeriut prei Zotit, ai pëlqen fort udhën’ e ati.

24Ndë raftë, s’ka me u dërrmuem, se Zoti e mba për dore.

25Qeshë i ri, edhe tashti u plakshë, edhe s’pashë ndonji të dreitë hequnë dorë prei ati, as farën’ e ati të lypi bukë.

26Gjithë ditënë përdëllen edhe huan, edhe fara e ati ashtë ndë bekim.

27Mërgohu prei së keqesë, edhe ban mirë, edhe ke me mbetunë ndë jetë të jetësë.

28Se Zoti do gjyq, edhe s’heq dorë prei të dreitëvet; për gjithë jetënë kanë me u rueitunë, por fara e të pa-besëvet ka me u bierrë.

29Të dreitëtë kanë me trashiguem dhenë, edhe kanë me ndenjunë nd’atë për gjithë jetënë.

30Goja e të dreitit ligjëron dituni, edhe gjuha e ati flet gjyq.

31Ligja e Perëndisë ati ashtë ndë zemërë t’ati, hapat’ e ati s’kanë me rrëshqitunë.

32Fajtori përgjon të dreitinë, edhe kërkon me e vramë.

33Zoti s’ka me e lanë ndë dorët t’ati, as s’ka me e dënuem, kur ta gjykojë.

34Prit Zotinë, edhe ruei udhën’ e ati, edhe ka me të naltuem, qi të trashigojsh dhenë; kur të birenë të pa-besëtë, ke me pamë.

35Pashë të pa-besinë naltuem tepërë, edhe shtrimë porsi larin’ e ngjomë,

36por shkoi, edhe qe te s’ashtë ma, edhe e kërkova, por s’u gjind.

37Shiko të pa-keqinë, edhe shif të dreitinë, se njeriu i paqtueshim ashtë lanë.

38Por ata qi dalinë jashtë udhësë kanë me u bierrë kreit, të lanët’ e të pabesëvet ka me u këputunë.

39Por shpëtim’ i të dreitvet ashtë prei Zotit, ai ashtë fuqia e atyne ndë kohë të shtrëngimit.

40Edhe Zoti ka me u ndimuem, edhe me i rueitunë, ka me i liruem prei të pabesëvet, edhe ka me i shpëtuem, sepse shpëryenë mb’atë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index