Search form

Psalteri 50

Psallm’ e Asafit.

1Perëndia i perëndinavet, Zoti foli, edhe thirri dhenë, kah të lemit’ e diellit, deri ndë të perënduemit ati.

2Perëndia u duk kah Siona, qi ashtë balli i bukurisë.

3Perëndia ynë ka me ardhunë, edhe s’ka me pushuem; ka me u diegunë ziarrm përpara ati, edhe er’ e fortë qark ati.

4Ka me thërritunë qilltë së siprëmi, edhe dhenë, për me gjykuem popullin’ e vet.

5Më përmbëllithni të dreitët’ e mi, të cillëtë banë dhiatë me mue mbi kurbane.

6Edhe qilltë kanë me dhanë za për dreitënin’ e ati, se Perëndia vetë ashtë gjyqtar. Selah.

7Ndëgjo, o populli em, se kam me folunë, o Israell,se kam me deshmuem kundrë teje: unë jam Perëndia, Perëndia yt.

8S’kam me të qirtuem për kurbanet’ e tua, edhe kurbanetë gjithë-diegunat’ e tua janë përpara meje kurdo.

9S’kam me pritunë viç prei shtëpisë s’ate, as sqepë prei tufavet tua.

10Se gjithë bishat’ e pyllit janë të miatë, edhe bagëtia qi janë mbë nji mijë male.

11Ngjof gjithë shpendët’ e malevet, edhe bishat’ e fushësë janë bashkë me mue.

12Ndë më arthtë u, s’kam me të thanë, sepse emeja ashtë bota, edhe të mbushunit’ e asai.

13Mos kam me ngranë mish mëzetënish, a me pimë gjak sqepësh?

14Ban-i Perëndisë kurban lavdurimi, edhe ep-i të Naltit uratat’ e tua,

15edhe thirr-më ndë ditë të shtrëngimit, se kam me të liruem, edhe ke me më lavduem.

16Por Perëndia i tha të pa-besit: Qish ke ti, qi tregon urdhënimet’ e mi, edhe ze n’gojë dhiatënë t’eme?

17Edhe ti ke mëni të mësuemitë, edhe hedh mbrapa teje fjalët’ e mia.

18Ndë pafsh viedhës, ecën bashkë me atë, edhe piesa jote ashtë bashkë me kurvarët.

19Goja jote flet shumë keq, edhe gjuha jote gërsheton gënjeshtrë.

20Rri e flet kundrë t’yt vëlla, edhe ve shkandullë kundrë të birit s’at amë.

21Këto bane, edhe s’pëzaita, more me mend, se jam vërtet porsi ti; kam me të qirtuem, edhe kam me nxierrë gjithë fajetë përpara syvet tu.

22Veni ndër mend pra këtë, ju qi harruetë Perëndinë, se mos u rrëmbej ndonji herë, edhe s’ka kush me u shpëtuem.

23Ai qi bije kurban lavdurimi, më lavduron, edhe ati qi ndreq udhënë, kam me i dëftyem shpëtimin’ e Perëndisë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index