Search form

Psalteri 97

1Zoti mbëretënon, le të gëzohetë dheu, le të gazmohenë shumë ujdhëza.

2Re e njegullë ashtë rreth ati, dreitëni e gjyq ashtë të qindruemit’ e shkambit ati.

3Ziarrm ecën përpara ati, edhe diek rreth e rrotullë anëmiqt’ e ati.

4Vetimat’ e ati ndrisinë botënë; pa dheu, edhe u tund.

5Maletë tretenë porsi qiri prei faqesë Zotit, prei faqesë Zotit gjithë dheut.

6Qijetë diftojënë dreitënin’ e ati, edhe gjithë popujtë shofinë lavdin’ e ati.

7U turpënofshinë gjith’ ata qi lusinë të latuemetë, ata qi mburrenë ndë idhujt; lutni ate, gjithë perëndinate.

8Ndëgjoi Siona edhe u gëzue, edhe u gëzuenë të bijat’ e Iudësë për gjyqet e tu, o Zot.

9Se ti, o Zot,je i naltë mbë gjithë dhenë, fort u naltove përmbi gjithë perëndinat.

10Ju qi doni Zotinë, kini mëni të keqenë; ai ruen shpirtënat’ e të dreitëvet vet, shpëton ata prei dorësë të pa-besëvet.

11Dritë mbilletë për të dreitinë, edhe gëzim për zemërë-dreitët.

12Gëzohi, o të dreitë, për Zotinë, edhe lavduroni të përmendunit’ e shenjtënisë ati.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index