Search form

Maka Ulakaru 7

Stepanuse ibeteke Alla Eni lepataru ete elaka maka teu pakalaru

7:1-53

1Eleki Imame Elake lakwai esare itneu Stepanuse be, “Yelu rebe ibetekelu meru tinai, o?”

2Stepanuse iralake be, “Kwalia kai amaya! Imi lene loko au mina. Alla rebe Eni kbasare ela titinaije, IaselukeNi ete iteki ntuane mena Abrahame kena iheti me hena Harane mosa, kena eri rue me otoi Mesopotamia sa. 3Alla Ibeteke lokoi be, ‘Siri bei amu henare kai amu luma toini pususi. Akeu kai arue kena otoi rebe tatike pine Au tilukele eteume.’ 4Hoko Abrahame isiri bei me otoi Kasdime, eleki iheti me Harane. Eleki kena amai imata peneka, Alla Iulake Abrahame iheti lomei kena tapele rebe ama kai kwalia ite pusuma ruekele meije. 5Kena mere Alla Iriluke tapele otoi sae ete Abrahame mo, masike otoi tone lekwe. Masike kena mere Abrahame eni nanae sae mosa, po Alla Italuke peneka be, ‘Tatike pine Au riluke tapele mere pusulu ete ale kai amu anubuaru. 6Kai namake amu anubuaru esi supu heti bei tapele meije kai rue kena nusa makete. Kai tamata nusa makete rebe esi rana tapele meije esi keri amu anubuaru kena tamata makerike kai onosi supu susate ete mere musuna utuna ata. 7Po Au ono susate ete tamata nusa makete rebe esi onosi kena tamata makerike mere. Eleki amu anubuaru esi siri bei nusa mere eleki esi isike Au me otoi meije. Esi isikeKu be: Alla, Amise titinai le Aono ami leu suike me otoi meije.’ 8Kai Alla Italuke Abrahame kai eni anubuaru be mokwaiju suke pususi sunate. Mere kena esi nete loko Alla Italuke mere. Hoko kena Abrahame eni nanae Isake eni petua kwalure, isunateni. Eleki Isake lekwe isunate eni nanae Yakupe. Eleki Yakupe isunate eni nanae sie butu esa lesina luaru. Eni nanae meiju, pine iteki ntuana mena sie butu esa lesina luaru.

9Iteki ntuana mena meru lalesi tiake esi kwali Yusupe, hoko esi abelieni eleki iono tamata makerike me nusa Mesire. Po Alla Irakai. 10Alla Itiei bei pusue susataru. Alla Iono Pirone, kamale Mesire, inoake Yusupe tamata misete le Alla Iono irekwa sasaisa neka. Hoko Pirone ibitikeni kena tamata elake me nusa Mesire kai iriluke kbasa etei leke iraka Mesire kai pusue Pirone eni otoi maka ruere.

11Eleki pusue hena me Mesire kai otoi Kanane, esi supu susate manane eti pusue tamataru esi susa titinai kena supu manane. Iteki ntuana menaru lekwe esi supu manane more neka. 12Kena Yakupe ilene be mpe Mesire manane me, hoko iulake eni nanaru, iteki ntuana menaru, esi keu lope kena sabe gandume. Mere esi keu memenai. 13Eleki kena esi keu suike, Yusupe isibakeni etesi be ile Yusupe. Eleki kena mere mina pine Pirone irekwa eni luma toinu. 14Eleki Yusupe inauke loko amai Yakupe kena kotini kai pusue eni luma toinu esi heti lope Mesire. Pususi sie butu itu lesini lima. 15Hoko Yakupe kai eni luma toinu esi heti lope Mesire kena rue. Yakupe kai iteki ntuana mena maketaru esi rue kai mata ete me Mesire. 16Eleki kerisi lora Sikeme kai tolaesi kena liane benai rebe Abrahame isabele bei soa Hemore me Sikeme. Isabele kena kepe perake.

17Kena lau moneka Alla Italuke misete ete Abrahame eono nere, kena mere eni anubuaru esi tapa boka titinai me Mesire peneka. 18Eleki esi bitike Pirone beluke rebe irekwa Yusupe mo, ipleta me Mesire. 19Pirone mere ilemake iteki ntuana menaru kai iono susate etesi. Iulake poie esi kwetela tona rebe eku ruelesi leke esi mata. 20Kena mere ruele Musa. Ile kwete tone rebe inteki titinai. Eleki inai kai amai esi pialaeni me luma bulana telu. 21Eleki esi bunikeni me kwele leini. Po Pirone eni nanae binare isupui eleki iranai kai ipialaeni lupe erini eni nanae. 22Eleki saisa rebe tamata Mesire esi atetukele esi atetuke Musa kenae. Musa ilepare mise kai iono sasaisare mise.

23Kena Musa eni musuna butu atare, lalei kena ikeu selu kai itapa kwalinisi kai betaisi, tamata Israelaru. 24Ikeu lokosi eleki iselu tamata Mesire sae me iono susate ete tamata Israele sae, eleki laleije tia. Hoko itapa tamata Israele mere, eleki ibunu tamata Mesire. 25Musa ibetinake eni tamataru esi rekwa be Alla Iulakeni kena ihetiesi bei susate. Po esi nati mere mo. 26Eleki ele bobanure iluake lokosi lekwe iselu tamata Israela lua esi teta lomai. Eleki ikeu lo luasi kai ibeteke lokosi be, ‘Silua, imi akwali lomai. Hoko ono lomai yake.’ 27Po ile rebe iteta eni ebe irupake Musa kai ibeteke lokoi be, ‘Sire ibitike ale kena aono elake leke lake ami kai ateu pakala ete amire? 28Lalemu kena abunu au lupe memane abunu tamata Mesire, o?’ 29Musa ilene lepate mere, eleki inaya bei Mesire. Inaya eleki iluake me tape Midiane. Irue ete mere eleki ikai. Kai isupu kwete mokwaia lua.

30Eleki musuna butu ata suike Alla Eni malekate iluake loko Musa me tapele otoi nsekile tehaike ulate esi nane Sinai. Iselu malekate kena auwe klitini kena ai butui. 31Kena iselu mere iherane. Hoko ikeu lokoe kena iselu mimise be mere saisa. Eleki ilene iteki Tuhane Ilepa lokoi be, 32‘Aure, amu ntuana menaru esi Allare. Alla rebe Abrahame, Isake kai Yakupe esi hlaleke lokoIje.’ Hoko Musa rilai kai rarelei eti inehe kena selu loko ai butui mere moneka. 33Eleki Alla Ibeteke lokoi lekwe be, ‘Lesu amu lelale usai mere le otoi rebe akele kenae mere otoi moli. Le Au me kenae. 34Au selu tamata Mesire siono Auku tamataru esi supu susate peneka. Kai Au lene esi lepata malerenaru peneka. Kai Au rulu kena tiesi bei susata meru. Hoko Au ulake ale kena aleu lopai Mesire.’

35Musa mere pine akmenare iteki ntuana menaru esi sukai mo hoko sibeteke lokoi be, ‘Sire pine ibitike ale kena aono elake kai teu pakala ete amire?’ Alla Eni malekate luake lokoi kai ilene Alla Ibeteke lokoi me ai butuije leke ileu lope loko tamata Israele, ipletaesi kai ihetie iteki ntuana menaru bei susate. 36Musa mere pine iono tanda herana me Mesire, eti ikerisi siri bei Mesire kai tanda herana makete lekwe kena esi keue Meite Lalakwe kai otoi nsekile musuna butu atare. 37Musa ruai pine ibeteke ete tamata Israelaru be, ‘Tatike pine Alla Iulake ile sae ete imi bei ite ruama kena iono nabi molupe Alla Iulake aure.’ 38Musa mere pine isa lolete ulate Sinai kena lepa kai malekate eleki irana Alla Eni lepata rebe uono ite rue eti pelare eleki irulu, iatetukele ete iteki ntuana menaru kai meije atetukelu ete ite lekwe.

39Po iteki ntuana menaru esi lene lokoi mo, kai sukai mo. Kai lalesi batuke kena leu suike lope Mesire. 40Hoko esi beteke loko Harune be, ‘Ono binatane lakai ete ami kena ami hlaleke lokoe kai epletae ite leu lope Mesire. Le Musa isirie ami bei mpe Mesire, kai ami rekwa moneka be saisa eono kenai pende.’ 41Hoko kena mere esi ono binatane lakai molupe sape anai sae me. Eleki esi bunu binatane bokala leke isike binatane lakai mere. Kai laleisu ndina le saisa rebe esi onoe mere, hoko esi ono pesta. 42Hoko Alla Ilene lokosi moneka kai Isebei esi isike kmalea ndete lanite. Mere saka akmenare nabi eni nane Amose ileki lepata bei Alla kena eni bukure be:

‘Tamata Israela imi! Kena imi me otoi nsekile musuna butu atare,

imi bunu binatane leke palare, mere ete Au mo.

43Po batuke imi hlaleke loko alla tinai mo lupe Moloke kai kmale esi nane Refane esi lekite rame.

Moloke kai Refane meru tamata nusa maketaru hlaleke lokolu

hoko esi alla tinai mo.

Yele lua meru imi onolu kai isikelu.

Bei mere hoko Au hetie imi lau me Babele.’

44Lesi bei meije kena iteki ntuana menaru esi ndete otoi nsekile, esi keri tenda+ rebe Alla Iluake kenare. Tenda meije Alla Iulake Musa leke iteki ntuana menaru esi onoe molupe Alla Ibetekele eteije. 45Eleki takwali mina pine tenda mere iteki ntuana menaru kai Yosua esi kerie luake mei tapele meije. Esi kerie lomei leke esi rana tapele meije kena lisa kai henaru. Alla Isuisi bei tapele meije me oaisu. Tenda mere esi pakele roma kamale Dauta ipleta. 46Alla laleije ndinake Dauta kai ikotie bei Alla leke Isuka kena Dauta ieleke luma ete Alla rebe Yakupe isikeNi. 47Po eni nanae Salomo+ rebe iono kamale seli Dautare pine ieleke luma ete Alla.

48Po Alla rebe Eni kbasa elake Irue kena luma rebe tamata esi kerikele mo. Akmenare Alla Eni lapate rebe nabi sae ilekire be:

49-50‘Lanite Auku otoi maka pleta

kai tapele Auku otoi kena titake.

Imi eleke luma ete Aure saisa mo.

Imi ono otoi kena Au rue kenare saisa mo.

Le Au pine ono yelu meru pusulu.’

51Kwalia kai amaya, ulu buami uela kuate kai imi lupe tamata rekwa Alla mosa. Imi lupe imi ntuana menaru rebe lelie Ro Misete rame. 52Nabi sae neka isupu susate beie imi ntuana menaru. Esi bunu pusue Alla Eni maka ulaka rebe kena akmena esi beteke etesi be Yesuse rebe Eni sala sae more, Iluake. Kai meije imi rilukeNi ete tamata rebe suka bunuIje pende. 53Imi supu Alla Eni pleta rebe malekate ibetekelu ete imire, po imi suka lenelu mo hoko roma meije imi ono lulu mo.”

Esi raba Stepanuse kena batu Leke Imata

7:54-8:1a

54Kena elaka maka teu pakalaru esi lene Stepanuse eni lepata meru, hoko esi kete neli lokoi le esi nasu titinai. 55Po Ro Misete Ikbasae Stepanuse, eleki ilimese lolete lanite. Eleki Iselu Alla Eni kbasare saka hitate elake, kai iselu Yesuse Ikele sapleuke Alla Eni makwanale. Nati kena Eni makwanale mere Yesuse supu Alla Eni kbasare. 56Eleki ibeteke be, “Selu, surga esi meture ebaeke kai au selu Tamata Eni Nanare Ikele sapleuke Alla Eni makwanale.”

57Po kena esi kloloe esi sou tlina loisu kai esi bua kerikeni. 58Esi lihini siri bei kotare, eleki esi lesu esi lapu nanukaru kai esi tolaelu kena kwete beluke sae me eni nane Sauluse oaije. Eleki esi rabai kena batu.

59Kena erisi raba Stepanuse sa, ikotie loko Yesuse be, “Tuhane Yesuse, rana auku nasite.” 60Itatu kai ikotie kena na elake be, “Tuhane, esi raba au meije, Aampune esi dosaru noma.” Ilepa mere pela eleki imata ne.