Search form

Matiuse 24

Yesuse Ibeteke be Tuhane Eni Lumare namake tamata esi likwaiele

24:1-2

(Mrk. 13:1-2; Luk. 21:5-6)

1Kena Yesuse Isiri bei Tuhane Eni Lumare, Eni maka luluaru esi lomei tehaikeNi kai esi tiluke luma rebe ume Tuhane Eni Lumare esi leinu kai esi beteke lokoI be, “Tuhane, Aselu Tuhane Eni Lumare kai luma me esi leinu uela kai umise titinai.” 2Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Yele, Tuhane Eni Lumare kai luma mei esi leinu uela kai umise titinai Po tatike pine tamata bei otoi makete esi luake lomei hoko esi likwaielu eti unesa.”

Yesuse Ibeteke be namake tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi supu susate

24:3-14

(Mrk. 13:3-13; Luk. 21:7-19)

3Takwali mo Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu bei otoi me Tuhane Eni Lumare lopai ulate saitune aini bokala. Eleki kena Yesuse Irue ruaI me ulate mere, Eni maka luluaru esi lomei tehaikeNi kena esi lepa kai ruaI. Hoko esi tneuI be, “Kuru, petu ila pine yelu rebe minae Abetekele uonore? Kena Alomei suike kai kena nusare atia nere, esi tandaru saisa?”

4Eleki Yesuse Iralakesi be, “Imi pusumi lene mimise leke tamata esi lemake imi be takwali mo nusa meije atia nere, imi persayesi yake. 5Le namake tamata bokala me esi luake pake Auku nane esi lemake be siere maka hlamate, hoko tamata bokala esi supu lemake kai esi hlaleke lokosi. 6Imi lene bola tulei kai lene sou be lisa etia neka. Hkutuke imi yake. Le piasare lisa kai lomai neka, po nusa meiju atia mosa. 7Le nusa esi lisa kai nusa makete kai hena esi lisa kai hena makete lekwe. Mananaru roma tamata moneka hoko bokala esi mata kai isu bokala uono kena otoi bokala. 8Pusue susata meru menai pine susate tapa rame saka bina tukune iblake tibuini kera menai, ela mosa hoko irekwa be takwali mo iruele eni nanare po roma ruelei mosa.

9Kena mere tamata esi kerike imi kai esi riluke imi ete tamata neunaru leke esi teta imi kai esi bunu imi le imi lulu Aure pe. Kai namake pusue tamata mei nusare lalesi tiake imi le imi lulu Aure. 10Kai tamata bokala esi hleke bei maka hlaleke loko Alla kai esi riluke esi tamataru ete tamata maketa rebe lalesi tiakesi kai lalesi tiake lomai. 11Nabi tinai more bokala esi luake kena lemake be siere nabi, esi lemake tamata bokala kena hlaleke loko esi hnaunaru. 12Kai tamata neunaru esi tapa boka lesi kai esi ono neu rame ete tamata maketa hoko tamata bokala esi oki lomai mise remoneka. 13Po sire pine ihlaleke loko Alla rame eti imata kai leu lokoI hoko irue kai Alla eti pela. 14Kai Sou Misete be Alla Ipletae ite tamatare atetukele ete pusue tamata mei nusaru peneka, eleki nusare atia ne.”

Petu susate elake ete pusue tamata mei nusa meije

24:15-28

(Mrk. 13:14-23; Luk. 21:20-24)

15“Namake kena petu mere imi selu ‘Yele rebe ektolo kai esuka Alla more elepa tiae rame ekele me otoi misete titinai me Tuhane Eni Lumare esi laleije.’ Lulu Alla Eni lepata rebe akmena nabi Daniele ibeteke be namake petu mere eono. Au Matiuse, au ahnau imi leke imi baise nabi Daniele eni lepate mimise leke saisa rebe tinai more, imi rekwae. 16Hoko imi rebe me otoi Yudea, imi naya beini lolete ulate babai mina leke ibunu imi yake. 17Tamata rebe esi rue ndete luma mulini rulu leke naya po kusu rana taneia bei luma lalei yanoma. 18Tamata me ndinu leu kena rana lapune bei me luma yanoma. 19Kena petua meru ete bina rebe esi keu blublulu kai bina rebe susu kwete tone esi blake kera titinaije neka. 20Hoko imi kotie loko Alla be, ‘Ama, Asebei petu susata meru uono kena ulane talei yake kai kena petu plei+ yake le suke ite bala kena petu mere.’ 21Le susate kena petua meru esusa titinai, lesi bei susata kena petua maketaru bei kena Alla Itolae nusa meije menai, kai eono suike moneka. 22Alla Iono petua meru takwali ete Eni tamataru mo, le sepo Iono petua meru takwali hoko pusue tamata esi mata le sae itahane moneka.

23Kena petua meru imi lene tamata esi lemake be, ‘Aselu mina le Kamale rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare Iete meije!’, pise, ‘Iete mere!’, po imi lene lokosi yake. 24Le kena petua meru tamata esi lemake imi be siere kamale rebe Alla Iulakeni kena ihlamate tamata kai nabia. Esi ono tanda herana kai esi aseluke kbasa kena esi lemake, tinake sepo yele hoko imia rebe Alla Ibitike imire imi hlaleke lokosi. 25Imi lene mimise! Kena susata meru uono mosare, Au beteke pusulu ete imi peneka.

26Hoko sepo tamata esi lemake imi be, ‘Aselu mina le Kamale rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare Indete otoi nsekile!’, imi keu loko otoi mere yake, pise esi lemake be, ‘Iete mei sokati meije!’, imi lene lokosi yake. 27Le Tamata Eni Nanae Iluake suike loko imire, pusue tamata esi rekwae sosoli saka silane baeke ehita bei lanite uwei roma lanite uweije.

28Kena tamata esi selu tanda meru, esi rekwa be petu sae me, Au luake suike mei nusa meije. Meije saka kena pusue tamata esi selu manu maka kane matale uuru kena otoi mere, esi rekwa be ete mere matale me.”

Yesuse Iluake suike mei nusare

24:29-31

(Mrk. 13:24-27; Luk. 21:25-28)

29“Petu susata meru pela peneka pine yelu uono sosoli ele meije:

Lematai, bulane, kmalea selu tebikelu bei petu maketaru.

Hoko lemataije emele lakwai esa,

bulane hita moneka kai kmalearu tetu. Kai pusue rebe kbasa ndete lanite hoha titinai.

30Kena yelu meru pelare, tamata esi selu Au, Tamata Eni Nanae Indete lanite. Kena mere pusue tamata mei nusare esi rani kai esi selu Au, Tamata Eni Nanare. Au luake suike lomei lokomi kena moputi kai Auku kbasare ela titinai kai hita titinai. 31Eleki malekate ihbue trompete elake kai Au ulake Auku malekataru bei ndete surga rulu lomei nusaru leke esi lupuke pusue tamata rebe Au bitikesi bei me pusue nusa, bei lanite uwei roma lanite uwei, leke esi rue kai Alla.”

Hnauna kena takwali mo Yesuse Ilomei suike rekwa bei umpama kena ara aini

24:32-35

(Mrk. 13:28-31; Luk. 21:29-33)

32“Meije imi atetuke bei umpama kena ara aini: imi selu esi sanaiju ummata kai krobe kai esi tubuiju uono kena ukusu, hoko imi rekwa be takwali mo leare reneka. 33Hoko sakesa neka, sepo imi selu susata meru uono peneka hoko imi rekwa be Au, Tamata Eni Nanae, takwali mo Au luake suike reneka. 34Imi lene loko Au mimise! Kena imi tamata rebai meije pusumi mata mosare yo susata meru pusulu uono peneka. 35Tatike pine pusu nusa kai lanite meije atiae, po Auku lepataru sirikelu mo, saisa rebe au betekelu tinai eti pela.”

Yesuse Iluake suike lomei nusa meije, tamata esi rekwa mo

24:36-44

(Mrk. 13:32-37; Luk. 17:26-30, 34-36)

36“Hoko Au luake suike lomei nusare tamata sae irekwa esi peture kai olase mo, malekata ndete surgare esi rekwa mo, Au Alla Eni Nanare lekwe Au rekwa mosa, po batuke AmaKu ruaI pine Irekwae!”

37Eleki Yesuse Iahnau be, “Sepo Au, Tamata Eni Nanare Au luake suike loko imire, sakesa kai kena nusa akmena Nure neka. 38Le kena kwele lolo nusa mosare esi kane, kinu kai esi kai lomai eti roma petu rebe Nu ikusu kena kapale elake bei aije. 39Kena mere tamata esi rekwa sasaisa mo eti kwele lolo pusue nusa kai esi mata pususi, hoko sakesa kai kena Au, Tamata Eni Nanare Au luake suike loko imire ele mere neka. 40Kena petu susata meru luake, sepo tamata lua esi me ndinu hoko sae isupu bitike lolete yo saere sebeie eri rue. 41Sepo tamata bina sie luaya esi tutu gandume sakesa, sae isupu bitike lolete yo saere sebeie eri rue. 42Hoko imi lene mimise kai namake Au rame! Le imi rekwa petu kena imi Tuhane Iluake suike loko imire mo. 43Imi lene meije mimise! Sepo luma upuije irekwa olase kena tamata ndeane ikusu kena kpetu me eni lumare, hoko iraka rame leke tamata ndeane ikusu eni lumare yake. 44Bei mere hoko imi lekwe suke imi namake Au rame! Le namake Au, Tamata Eni Nanare, Au luake suike loko imire kena olase rebe imi rekwa mo.”

Hnaune kena hidupe nkwakwa kena lulu Yesuse eti Ilomei suike lupe umpama tamata makerike

24:45-51

(Luk. 12:41-48)

45Eleki Yesuse iahnau rame be, “Tamata makerike rebe inkwakwa kai ikerike mise, mere tamata makerike rebe eliare? Tamata rebe inkwakwa kai ikerike mise, isupu bitike bei ntuane rebe ikerike eteije kena iono elake ete tamata makerike maketaru, leke ionosi kane, panuhuke olase maka kane. 46Tamata makerike mere laleije ndina titinai, sepo kena ntuane rebe ikerike eteije iluake lomeije, panuhuke ikerike eni makerike. 47Tamata makerike mere isupu kbasa bei tamata rebe ikerike eteije kena ikbasae eni taneiaru. 48Po sepo tamata makerike mere ineu hoko inoake me lalei be, 49Takwali sa pine eni ntuane iluake hoko iteta tamata makerika maketaru kai ikane kinu kai tamata nselitaru. 50Tamata rebe kerike eteije iluake kena olase kai petu rebe tamata makerike mere irekwa mo. 51Tamata makerike mere isupu teta boka titinai bei tamata rebe ikerike eteije kai isupu poie me tamata ono misete lelemake esi otoije. Hoko esi rani rame kai esi supu susate.”