Search form

Maka Ulakaru 2

Ro Misete Irulu loko tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse

2:1-13

1Kena petu Pentakostare pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lupuke lomai kena luma esa. 2Eleki esi lene sare tuleije rulu bei ndete lanite. Esi tuleije saka makmale ela titinai. Sare tulei mere eluake kena luma rebe esi lupuke lomai kenare.

3Eleki esi selu saka meia ukliti saka auwe klitini ulei lori lopai kai usabuke papela tamata. 4Hoko Ro Misete Ikbasae pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse. Eleki pususi lepa kena sou mamaketa, lulu Ro Misete Ibeteke etesi kena esi lepaelu. Soua meru esi atetukelu mosa.

5Kena petu mere tamata Yahudia bokala bei hehena mei nusa maketaru rebe esi hlaleke loko Allare esi rue me kota Yerusaleme. 6Kena tamata me kotare esi lene tamata nai meru hoko tamata bokala esi luake kena selu. Tamata meru hkutukesi le tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lepa kena tamata bokala meru esi souaru. 7Tamata bokala meru totakesi kai hkutukesi. Eleki esi beteke be, “Tamata rebe esi lepa meije pususi tamata Galilea moyo? 8Le mula pine esi lepa kena iteki soua rebe ite lepaele me iteki henaru?

9Ite meiju bei:

otoi Partia,

otoi Media,

otoi Elame,

kai otoi Mesopotamia.

Bei otoi Yudea,

otoi Kapadokia,

otoi Pontuse,

kai otoi Asia.

10Bei otoi Prigia,

otoi Pampilia,

bei otoi Mesire,

kai bei ootoi me Libia tehaike kota Kirene,

kai tamata meiju leini bei kota Roma. 11Ite meiju leini

tamata Yahudi,

kai leini tamata maketa rebe esi lulu Alla

sakesa kai tamata Yahudi.

Leini tamata maketa bei nusa Kreta kai bei otoi Arape.

Ite pusuma lene tamata meiju esi alenake saisa rebe Alla Ionolu kena Eni kbasare, esi alenakelu kena iteki souaru.”

12Totake pususi kai hkutukesi kai esi beteke loko lomai be, “Le mula pine ele meije?” 13Po tamata leini esi toaesi be, “Mere esi nseli.”

Petruse iatetuke tamata bokala be Alla Eni Rore elia

2:14-40

14Hoko Petruse kai Yesuse Eni maka ulaka maketa sie butu esa lesini esaru esi kele. Eleki Petruse ilepa ktili lokosi be, “Kwali betaya tamata Yahudi kai pusue tamata rebe rue mei kota Yerusaleme, imi lene lokoku lepate mimise leke imi nati. 15Ami nseli saka imi noake mo, le meije uke olasa sikwa beleti sa. 16Po meije lulu Alla Eni lepate rebe nabi Yoela ilekire be,

17‘Kena nusare koho nere

Au ono Ro Misete Ikbasae pusue tamata.

Saisa rebe Au betekele

ete imi kwete mokwai kai kwete binaru

esi betekele ete imi.

Kai imi kwete belukaru esi selu

saisa rebe Au aseluke eteise.

Kai imi elaka inaiju esi kmanie

saisa rebe Au rilukele eteise.+

18Ete Auku tamata makerikaru lekwe,

mokwai pise bina Au ono Ro Misete Ikbasaesi,

hoko esi lepa saisa rebe Au suka esi betekele.

19Au ono tanda herane ndete lanite kai mei nusa,

Au ono lalakwe kai auwe kai auwe kweini.

20Kena petu elake kai misete

rebe Tuhane Ipleta tamatare eono mosare,

lemataije mele titinai

kai bulane elala saka lalakwe.

21Kena petu mere sire rebe Ikoti ampune bei Tuhane

hoko isupu ampune kai isupu hlamate.’

22Kwali betaya imi tamata Israela! Imi lene mimise loko au beteke meije: Alla Iono imi nati be Iriluke kbasa ete Yesuse bei Nasarete. Mere imi selulu kena yelu rebe piasare uono mo rebe Alla Iono Yesuse Ionolu ete imire. Pusue meru imi rekwalu peneka. 23Lulu Alla laleI ruaI, Iriluke Yesuse ete imi. Imi sebeie tamata neunaru esi pakuI ahlake ai bataije hoko mere sakesa kai imi bunuIje neka. 24Po Alla Iono Ikwana suike bei tamata matalaru. Imata peneka po Alla Iono Ikwana suike le imata eti pelare saisa mo. 25Bei akmena sa, Kamale Dauta ibeteke Yesuse Ikwana suike be:

‘Au rekware Tuhane Irakaku

kai Itapaku mimise leke saisa eatia au yake.

26Hoko laleku ndina

kai au isikeNi,

kai au rekware

be kena au matare au supu misete.

27Le Asebeie au mata eti pela mo,

kai kena au rebe hlaleke loko Ale,

kena au matare Aono nanakwalaku atia mo.

28Atiluke lalane ete au

kena au supu rue mise,

kai laleku ndina le Arakaku.’

29Kwali betaya imi, meije au beteke iteki ntuane mena Dauta ete imi. Imata kai hnoukeni peneka, eni lataije eti meije ere me sa. 30Alla Ibeteke kai Ila etei peneka be sae bei eni anubuaru tatike pine Alla Ibitikeni kena kamale. Le Dauta irekwa Alla Ibeteke mere kai ile nabi lekwe, hoko irekwa saisa rebe Alla Ionore. 31Dauta irekwa be namake Maka Hlamate rebe Alla IbetekeNi, Ikwana suike bei matale. Hoko Dauta ibeteke be:

‘Maka Hlamate,

Alla Isebei Imata eti pela mo.

Nana kwalaIje pulue kai atia mo.’

32Maka Hlamate mere Yesuse. Ile mere pine Alla Iono Ikwana suike bei matale. Ami pusuma pine selu Ikwana suike. 33Kai kena Alla IbitikeNi kena Irue sapleuke Eni makwanale, Alla Iriluke Ro Misete eteI lupe akmena Ibetekele. Kai Iono Ro Misete Ikbasae ami lupe imi selulu kai lenelu meije. 34Dauta ibeteke ruai mo le isa lolete surga mo, po ibeteke Yesuse be:

‘Alla Ibeteke loko auku Tuhane be,

35Arue sapleuke Auku makwanale

eti Au ono Amu musuaru esi lene lokoMu.’

36Hoko pusue tamata Israele suke rekwa mimise be Yesuse rebe imi pakuI ahlake ai bataije, Alla IbitikeNi kena Tuhane kai Maka Hlamate.”

37Kena esi lene Petruse eni lepata meru hoko kaplalesi titinai. Eleki esi beteke loko Petruse kai Yesuse Eni maka ulaka maketaru be, “Kwalia, hoko saisa rebe suke ami onore?”

38Petruse iralakesi be, “Imi naku imi dosaru kai imi supu baptise kena supu tanda be lulu Yesuse leke imi dosaru supu ampune. Hoko Alla Iono Ro Misete Ikbasae imi. 39Tuhane Italuke misete kena Ro Misete Ikbasae imi kai imi nanaru kai tamata rebe esi rue me hena laukaru, sabokae Tuhane Alla Isuka kotise.”

40Kai Petruse ilepae Sou Misete bokala lekwe, kai iahnausi be, “Imi kotie bei Alla rame leke imi supu hlamate. Kai leke imi supu susate sakesa kai tamata rebai meije yake, rebe namake Alla Iatiaise.”

Jumate menaije esi hidupe

2:41-47

41Tamata bokala esi lene loko Petruse eni lepataru eleki Yesuse Eni maka ulakaru esi baptisesi. Hoko kena petu mere tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi tapa sie usata telu. 42Tamata meru esi supu atetuke rame bei Yesuse Eni maka ulakaru kai esi lupuke lomai rame. Esi rue kena kane sakesa kai kotie loko Alla sakesa.

43Alla Iono Yesuse Eni maka ulakaru esi ono tanda herana bokala, hoko tamata bokala meru esi herane kai rilasi. 44Tamata rebe esi hlaleke loko Alla meru esi teu lomai mo kai sae eni sasaisare esi pake polie. 45Sepo esi abelie esi tapele pise taneiaru, eleki esi kepene esi larakelu ete lomai lulu sae eni perlure. 46Pela petu esi lupuke lomai me Tuhane Eni Luma, kai esi kane sakesa me esi lumaru kena lale ndinate kai holmate lomai kena misete. 47Esi isike Alla rame, kai pusue tamata kota mere esi sukasi. Kai pela petu esi tapa boka rame, le Tuhane Iono hlamate tamatare tapa rame.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index