Search form

Galatia 4

1Au beteke ete imi be: Kwetele rebe namake ikbasae amai eni taneiaru, kena eri kewete beluke sare isaka tamata makerike rebe eni kbasa sae more neka. Masike taneia meru esi upui kenai po ikbasae mosa. 2Tamata rebe esi rakaije, esi atetukeni kai esi raka eni taneiaru eti roma petu rebe amai teuele. 3Ete ite saka kwetele mere neka. Kena ite hlaleke loko Yesuse Kristuse mosare, atate kai hukuma mei nusa meije ukbasae ite. 4Po Alla Iteu petu me peneka kena Iulake Eni Nanare Ilomei nusa. Eni Nanae mere bina sae me irueleI, kai Iono lulu hukume rebe Musa ilekire titinai. 5Iluake kena Itie ite tamata bei hukume rebe Musa ilekire leke ite ono Alla Eni nanae.

6Imire Alla Eni nanae peneka hoko Iulake Eni nanare Eni Rore leke Ikbase ite lalemaru. Eni Nanare Eni Rore Iono ite kotie loko Alla be, “AmaKu.” 7Hoko imi lulu hukume rebe Musa Ilekire moneka kena atula kena imi nkena me Alla oaIje. Imire Alla Eni nanae peneka hoko saisa rebe Iaknekaele ete Eni nanaru Irilukele ete imi.

Pauluse kaplalei le jemate toini Galatiare

4:8-20

8Kena akmenare imi rekwa Alla mosa hoko imi tatu loko alla tinai more kai esi kbasae imi. Imi rekware mere Alla, eleyo Alla mo. 9Po meije imi rekwa Alla peneka. Pise mise lesi lekwe beteke be Alla Irekwa imi peneka. Le mula pine imi hali suike loko atate kai peraturane mei nusa meije rebe esi sasaisa more? Le mula pine imi suka ukbasae imire? 10Eti meije erimi lulu tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume saka peraturane kena petua sesi me kena bulana kai musuna rebe imi noakele pentine. 11Au kaplaleku, le tinake au kerike ktili kena lepae Sou Misete ete imire esi guna sasaisa mo.

12Kwali betaya imi! Au kotie bei imi leke imi ono lulu auku atate le au lulu tamata Yahudiaru esi hukume moneka. Le au lekwe ono lupe imire peneka. Kwali betaya imi, kena akmena au keu loko imire, imi li loko au mise titinai. 13Imi nete akmenare, bei kerake aure pine au lepae Sou Misete ete imi akmena. 14Masike kena mere nanakwalakue mise mo po imi aninike au mo. Imi trima au saka trima Alla Eni malekate pise saka trima Kristuse Yesuse ruaI. 15Kena mere lalemi ndina titinai. Po meije lalemi ndina moneka le mula? Au rekwa be kena mere imi ono sasaisa neka kena tapa au. Imi oki au titinai, eti sepo boi mataina leke seli matakue yele, hoko imi suka le matainaimu ete au neka. 16Pibe meije imi noake aure imi musu peneko? Le au beteke saisa rebe nkenale ete imire o?

17Tamata rebe esi atetuke hukumaru esi atula kena imi lulusi, po lalesi mise mo. Esi suka kena tebi imi bei ami leke imi lulusi kena lale ndinate. 18Yele, mere mise ete imi, sepo tamata esi atula leke imi lulusi titinai kena ono saisa rebe nkenale. Mahabe imi atula kena ele mere rame. Yapine imi ele mere batuke kena au me kai imire, po kena au me kai imi more imi ono nkenale moneka. 19Kwali betaya imi, imire saka auku anae. Po meije kapleleku le imi titinai kena nete loko imi kai kapleleku le imi rame sepo imi hidupe lulu Kristuse mosa. 20Kena meije laleku titinai kena au me kai imi leke au lepa kai imi mimise kena cara makete. Le au rekwa moneka be au ono saisa ete imi lekwe.

Pauluse ialenake loko Hagare kai Sara luasi kena alena umpama

4:21-31

21Kwali betaya imi rebe imi suka lulu hukume rebe Musa ilekire! Yapine imi rekwa saisa rebe Musa ilekire mosa piseo? 22Ete mere leki be Abrahame eni nanaru sie luaya. Eni nanae saere bei eni tamata makerike kai saere bei eni bina, ile tamata makerike mo. 23Kwetele rebe bei eni tamata makerike, mere bei tamata eni suka. Po kwetele rebe bei eni binare, mere bei Alla Italukele ete Abrahame. 24-25Alena meije atetuke ite be bina lua meiju tiluke lalana lua kena supu nkenale bei Alla. Hagare natire tamata rebe esi hlaleke be nkenare baue lulu hukume rebe Musa ilekire. Le pusue tamata rebe esi lulu hukume rebe Musa ilekire esi hidupe saka tamata makerike rebe eni kbasa sae mo rebe ilulu tamata rebe ikerike eteije. Hagare esi natire ulate Sinai me tape Arape. Kai Hagare nati lekwe kota Yerusaleme pamuli meije. Le esi tamataru esi hidupe lupe tamata makerike rebe eni kabasa sae mo le esi hidupe lulu hukume rebe Musa Ilekire. 26Yo Sarare natire Yerusaleme ndete surgare, mere iteki inate, ile tamata makerike mo. Kai itere tamata makerike rebe iteki kbasa sae more mo, le ite lulu hukume rebe Musa ilekire more pe. 27Le kena Alla Eni lepate rebe lekie akmenare be:

“Bina ndotene rebe aruele kwetele mo, lalemu ndina!

Ablake ruele kwetele esi kerale mo,

amenani kai kloloe kena lale ndinate!

Le bina rebe indotere eni anubuaru esi boka lesi

bei bina rebe iruele kwetele akmenare eni anubuaru.”+

28Kwali betaya imi! Imire Alla Eni nanae rebe ruelemi le Italuke peneka. Imire lupe Isake. 29Kena mere kwetele rebe ruelei lulu tamata eni sukare iono susate ete kwetele rebe ruelei lulu Alla Eni Rore Isukare. Pamuli meije ele mere neka. 30Po Alla Eni lepate rebe lekie akmenare ebeteke be, “Sui bina makerike mere kai eni nanare, le bina makerike mere eni nanare namake ikbasae taneiaru sakesa kai bina makerike more eni nanare mo.” 31Hoko kwali betaya imi! Itere tamata saka makerike rebe eni kbasa sae mo eni nana mo. Po itere saka tamata makerike more eni nanae, hoko ite lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire moneka po ite hlaleke loko Alla.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index