Search form

Ibrani 10

Yesuse Iriluke nanakwalaIje kena ampune iteki dosaru

10:1-18

1Kwali betaya, agama Yahudi esi aturane eono ite supu pusue misete bei Allare mo po mere batuke eono conto neka kena ite rekwa misete kai hlamate rebe supue bei Kristuse. Lulu aturane mere, pela musune tamata esi keu me Tuhane Eni Lumare kena tatu loko Alla kena keri tanei ete Alla, po esi ono mere eono esi nkena me Alla oaI mo. 2Le sepo aturane mere eampune tamata esi dosaru, hoko pela musune esi keri tanei ete Alla moneka. Batuke esi keri tanei rebai esa neka. Po mo, pela musune esi keri tanei kena rilukele ete Alla le esi blake be esi dosaru ampunelu mosa. 3Po bei esi riluke tanei ete Alla pela musune mere, pine eono tamata esi nete loko esi dosaru. 4Le tinai, sape tulene esi lalakwe kai pipi tulene esi lalakwe eono tamata eni dosare supu ampune mo.

5Bei mere hoko kena Yesuse Kristuse Iluake mei nusare Ibeteke loko Alla be,

“Alla, Asuka tamata esi riluke binatane

kai taneia makete ete Ale mo.

Po Aaknekae Au kena Au riluke nanakwalaKue ete Ale.

6Tuhane, Akotie binatane rebe tamata esi palae

kena otoi maka pala tenei ete Alere mo,

pise tanei makete rebe esi rilukele ete Ale

kena eseli esi dosaru mo.

7Eleki Au beteke lekwe be,

‘Tuhane, Au meije! Au luake kena Au lulu Amu suka,

rebe lekie kena buku rebe lulukele

rebe ebeteke Aure.’ ”+

8Yesuse Kristuse Ibeteke loko Alla akmena peneka be, “Tuhane, binatane kai tanei makete rebe tamata esi rilukele, pise binatane rebe esi palae kena otoi maka pala tanei ete Alere, pise tanei makete rebe esi rilukele seli esi dosaru, pusue meru uono laleuMe ndina mo.” Masike Yesuse Kristuse Ibeteke ele mere lekwe po esi riluke pusue meru le esi lulu agama Yahudire esi aturane. 9Eleki Yesuse Ibeteke be, “Tuhane, Au meije! Au luake kena lulu Amu sukare.” Hoko Alla Ihleke pusue binatane rebe akmena esi rilukele eleki Iselie kena Yesuse Kristuse saka tanei beluke rebe rilukele eteIje peneka. 10Yesuse Kristuse Iono saisa rebe Alla Isukare peneka eleki Iriluke ruaI Eni nanakwalaIje ete Alla rebai esa eti pela neka. Bei Iriluke nanakwalaIje, mere eono itere Alla Eni tamata rebe dosa sae moneka.

11Tamata Yahudiaru esi imamaru esi kele kena kerike esi makerike imame pela petu, kai esi riluke tanei rebe sakesa ete Alla susuike. Po taneia meru uono saisa mo kena ampune tamata esi dosaru. 12Po Yesuse Kristuse Iriluke ruaI Eni nanakwalaIje rebai esa kena ono tanei rebe rilukele ete Alla kena ampune iteki dosaru eti pela. Kena Iriluke ruaI Eni nanakwalaIje pela peneka eleki Irue sapleuke Alla Eni makwanale kena Ipleta sakesa kaiNi. 13Hoko menai bei petu mere Inamake petu kena Alla Inabu Eni musuaru. 14Yesuse Inamake neka le Iriluke nanakwalaIje batuke rebai esa mere, iono hlamate ite bei iteki dosaru peneka kai ite nkena me Alla oaI, kai eti pelare ite susae sasaisa moneka.

15Ro Misete Ibeteke mere ete ite peneka, le Ibeteke be,

16“Namake Au ono janji kaisi kena petua susuike.

Namake Au tolae Auku aturane me laleisu

kai Au lekie me esi maka noake

leke esi rekwae eleki esi lulue.”

17Eleki Tuhane Ibeteke elere lekwe be, “Au nete loko esi dosaru kai esi neunaru moneka.”+

18Hoko kwali betaya, sepo Alla Iampune iteki dosaru peneka hoko riluke tanei ete Alla kena ampune iteki dosaru moneka.

Mai ite tehaike Alla

10:19-25

19Kwali betaya imi, pamuli meije ite nehe kena balale Alla peneka, mere saka ite nehe kena kusu otoi moli titinaije peneka le Yesuse Eni lalakwe ponikele le itere pe. 20Yesuse Ibuka lalane beluke mere ete ite, lalane mere pine ekeri ite loko hidupe. Ibuka lalane loko otoi rebe mise titinai mere baue Iriluke nanakwalaIje kena supu bunu. NanakwalaIje saka obite nurui nanuke rebe me kena lalane loko otoi moli titinai me Alla Eni tendare peneka, rebe kahie kena nurui lua kena buka lalane. 21Hoko kwali betaya, meije ite supu Imame Elake Lakwai esa peneka rebe Ikbasae Alla Eni Luma ndete surgare. 22Hoko mai ite balale Alla kena lale misete kai hlaleke lokoI titinai, le ite lalemaru supu koa kena Eni lalakwe peneka leke ite rekwa be iteki dosaru supu ampune peneka. Ite nanakwalamaru supu baptise kena kwele kena tanda be Iono iteki dosaru sae moneka. 23Mai ite kele kuru kena saisa rebe ite nakue me tamata bokala oasi be ite hlaleke loko Yesuse. Le Alla Ibeteke peneka be saisa rebe Italukele, namake Ionoe. 24Kai suke ite selu lomai leke ite lepa ete lomai kena misete, beteke loko tamata makete be suke ite oki lomai kai ite ono yelu rebe misete. 25Mai ite nkwakwa kena kotie kai isike Alla sakesa kai tamata rebe esi hlaleke loko Allare. Ite lulu tamata rebe esi suka kena kotie kai isike Alla more yake. Po suke ite ahnau lomai rame le ite rekwa be takwali mo Tuhane Iluake suike reneka.

Imi maka hlaleke loko Yesuse hleke yake

10:26-39

26Suke ite ono ele mere. Le sepo sou nkenale bei Allare lepaele ete ite peneka po ite lalema kena ono dosa rame, kai ite ono saka ite nete loko sou nkenale mere mo, hoko tanei kena rilukele ete Alla kena eono sirike iteki dosare sae moneka. 27Po sepo ite ono neune lupe mere hoko batuke ite namake kai ite rilama le Alla Iteu pakala ntaute ete ite kena auwe klitini, rebe ekotu pusue tamata rebe esi lene lokoI more. 28Tamata rebe ilulu hukume rebe Musa ilekire mo, isupu hukume matale, sae laleije noai moneka, sepo sie luaya pise telu esi beteke be iono sala tinai. 29Sepo tamata rebe ilulu hukume rebe Musa ilekie mere mo isupu hukumane ele mere, hoko tamata rebe ihleke eni maka hlaleke, isupu hukume ela lesi bei mere lekwe. Le tamata mere isobue Alla Eni Nanare. Isobue Yesuse Eni lalakwe rebe Alla Italukele kena ampune eni dosaru. Kai isobue Ro Misete rebe Iokine. 30Le ite rekwa Alla Ibeteke be:

“Namake Au lelie suike etesi, kai Au hukumesi.”

Kai Ibeteke lekwe be,

“Namake Tuhane Iteu pakala ete Eni tamataru.”+

31Ntau titinai neka, sepo ite supu Alla rebe Irue eti pelare Eni hukumane mere.

32Po kwali betaya, imi nete loko kena akmena imi trima Alla Eni Sou Misete. Kena mere imi supu susate po imi naya bei imi maka hlaleke mo. 33Rebai sesi tamata esi lepae tiae lokomi, kai esi ono neune ete imi me tamata bokala oasi. Kai rebai sesi lekwe imi tapa sie rebe tamata esi ono susate etesi eti imi supu susate ele mere leneka. 34Kai imi blake malereke tamata rebe esi kusu buije, eleki imi tapasi. Kai kena tamata esi rana imi taneiaru, imi lepae sasaisa mo po lalemi ndina neka, le imi rekwa be imi tanei me rebe emise lesi bei rebe esi ranare. Tanei mere namake etahane eti pela.

35Hoko kwali betaya, imi hleke bei imi maka hlaleke yake. Le sepo imi hlaleke rame hoko namake imi supu hadia elake. 36Hoko imi persaye rame leke imi supu ono lulu Alla Eni sukare. Kai bei mere hoko imi supu saisa rebe Alla Italukele. 37Imi ono ele mere le me Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be,

“Ile rebe namake Iluake,

takwali mo Iluake reneka.

Petu kena Iluake Isisae mo.

38Auku tamata rebe esi nkenare,

kena esi hidupe esi hlaleke rame.

Po sie rebe esi sele bei esi maka hlaleke

namake Au sukasi mo.”+

39Po itea rebe hlaleke lokoI meije, itere tamata rebe sele bei iteki maka hlaleke mo hoko namake ite supu hukume bei Alla mo. Itere Alla Eni tamata rebe hlaleke lokoI kai namake ite supu hlamate.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index