Search form

Ibrani 11

Ite lulu tamata rebe esi hlaleke ktilire

11:1-40

1Kwali betaya, meije ite lepae loko maka hlaleke loko Allare. Sepo ite hlaleke titinai, ite rekwa be tatike pine ite supu saisa rebe ite lalema lokole, rebe selu mosare. 2Bei tamata akmenaru esi maka hlaleke loko Allare, pine laleIje ndinakesi.

3Bei iteki maka hlaleke loko Allare, pine eono ite nati be Alla Itolae nusa meije kena Eni lepate. Hoko saisa rebe selure Iono bei saisa rebe selu more.

4Bei Habela eni maka hlaleke loko Allare, pine eono iriluke tanei ete Allare emise lesi bei Kaine iriluke. Bei Habela eni maka hlaleke loko Allare, pine eono Alla Ibeteke be inkena me oaI. Alla Iaseluke be Itrima Habela le Itrima tanei rebe irilukele. Habela imata peneka po iriluke hnaune ete ite roma meije baue iaseluke eni maka hlaleke rebe nkenale.

5Bei Hanoke eni maka hlaleke loko Allare, pine eono imata mo po isupu bitike lolete loko Alla. Sae kuesa itetueni moneka, le Alla Ibitikeni peneka. Me Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be kena Hanoke isupu bitike mosare iono Alla laleije ndina. 6Sepo ite hlaleke loko Alla mo, hoko laleIje ndinake ite mo. Le tamata rebe esi luake loko Allare suke esi persaye be Alla Ime kai Iriluke misete ete tamata rebe esi nikwaI titinaije.

7Bei Nu eni maka hlaleke loko Allare, pine eono ilulu Alla Eni pletare. Alla Ibeteke pusue yelu rebe tatike pine eonore, hoko masike Nu iselu yelu meru mosa po ilulu Alla Eni pletare neka. Hoko iono kapale leke ile kai eni luma toine esi molo mo, eleyo pusue tamata mei nusare esi supu hukumane bei Alla. Kai bei eni maka hlaleke mere, hoko inkena me Alla oaI.

8Bei Abrahame eni maka hlaleke loko Allare, pine eono ilulu Alla kena Ikotini kai Iulake ikeu loko tapele otoi elake sae rebe Italuke peneka be Iriluke ete Abrahame kai eni anubuaru. Hoko masike irekwa mo be namake ikeu etia, po ilulu Alla Eni lepate hoko ikeu neka. 9Bei eni maka hlaleke mere, pine eono irue kena otoi rebe Alla Italukele eteije. Kai Tuhane Italuke ete Abrahame eni nanae Isake kai upui Yakupe ele mere lekwe. Masike otoi mere esie peneka po esi rue ete mere saka tamata makete, esi rue kena tenda. 10Abrahame itahane kena hidupe ele mere le inamake kota beluke rebe Alla ruaI onoe lulu Eni rencanare, rebe esi dasare kuru titinai kai eti pelare klelike monde.

11Bei Abrahame eni maka hlaleke, pine masike intua titinai peneka kai Sara indote, po eono Abrahame isupu kwetele bei Sara. Abrahame ihlaleke titinai be saisa rebe Alla Italukele, namake Ionoe.+12Masike kena mere Abrahame isaka tamata rebe nanakwalaije emata peneka, po isupu anubua boka titinai, saka kmalea ndete lanite kai ume ndau laiuluije, eti sae ineheke tekwasi moneka.

13Sie meru pususi hlaleke ktili rame eti esi mata, kai esi supu yelu rebe Alla Italukele mo. Batuke esi lene Alla Italuke kai lalesi ndina le esi rekware be pusue rebe Alla Italukele namake Ionolu sa. Bei mere hoko esi beteke be siere batuke tamata makete kai maka luake beluke mei nusa meije. 14Tamata rebe esi beteke ele mere, etiluke be mere erisi nikwa titinai loko otoi rebe namake esi rue kena sare. 15Kota rebe esi keleke beije esi nete loko mo, le sepo esi suka leu suike lokole, hoko esi leu suike peneka le esi kesempatana bokala. 16Po mo le esi suka otoi rebe emise lesi bei nusa meije. Otoi mere ndete surga. Ele mere hoko Alla Iasomi mo kena esi beteke be esi Tuhane kena Alla, le Iaknekae otoi kena esi rue kena peneka.

17-18Bei Abrahame eni maka hlaleke mere lekwe, pine kena Alla Itehekeine, iriluke Isake saka tanei rebe palae ete Alla. Abrahame isupu Isake peneka, rebe Alla Italuke eteije be, “Namake amu anae Isake isupu anubua boka lulu Au taluke ete ale.” Eleyo Abrahame iriluke eni nanae esane mere saka tanei rebe palae ete Allare. 19Abrahame ihlaleke be Alla Ikbasa kena Iono Isake ikwana suike. Hoko mere molupe isupu Eni nanare suike peneka.

20Bei Isake eni maka hlaleke loko Allare, pine kena intua pende italuke misete rebe tatike bine Alla Irilukele ete luasi bobanu petuluare.

21Bei Yakupe eni maka hlaleke loko Allare, pine kena imata nere, ikotie Tuhane Iriluke misete ete Yusupe eni nana luaru, eleki itoa kena eni toane buaije leke itatu loko Alla.

22Bei Yusupe eni maka hlaleke loko Allare, hoko kena imata nere, ibeteke loko tamata Israelaru be namake esi siri bei Mesire. Kai italukesi leke imatare esi ono lokoi mimise leke kena esi siri bei Mesire esi keri eni lulinaru.

23Bei Musa eni elake inaiju esi maka hlaleke loko Allare, pine eono esi bunike Musa bulana telu bei kena ruelei menaije. Le esi noake be me Tuhane oaIje esi nanae mere inteki, hoko kamale eni pleta kena bunu tamata Israelaru esi kwete mokwaia rebe uke rueleise, rilasi le pleta mere mo.

24Bei Musa eni maka hlaleke loko Allare, hoko kena iela pende isuka mo be esi kotine kamale Mesire eni nanae binare eni nanae. 25Le isukare mise lesi isupu susate sakesa kai Alla Eni tamataru, bei rue kena lale ndinate le hidupe ono dosa, kai lale ndinate mere etakwali mo. 26Musa inoake be supu sobue le Maka Hlamate rebe Alla Italuke, mere mise lesi bei taneia rebe namake supue me Mesire. Le Musa ihlaleke peneka be namake bobanu petulua Alla Iriluke hadia etei.

27Bei Musa eni maka hlaleke, hoko isiri bei Mesire rilai le kamale Mesire inasure mo. Kena susate itahane rame le Alla rebe supu seluI more, iseluI peneka. 28Bei Musa eni maka hlaleke, iulake tamata Israelaru esi ono pesta kane roti rebe pake ragi more. Kai iulake esi libuke lalakwe kena eono tanda me tamata Israelaru esi lumaru esi metuaru leke malekate maka bunure, ibunu tamata Israelaru esi kwete menaru yake.

29Bei tamata Israelaru esi maka hlaleke loko Allare, hoko esi sabu meite Lalakwe saka esi keue kmalane. Eleyo tamata Mesiraru esi sabure meite mere moloesi.

30Bei tamata Israelaru esi maka hlaleke, hoko esi keholi kota Yeriho petua itu, eleki kota mere esi tembokaru plekae pusulu.

31Bei Rahape bina lalane mere eni maka hlaleke loko Allare, hoko kena tamata rebe esi lene loko Alla more esi supu bunure, isupu bunu sakesa kaisai mo, le itrima Israelaru esi tamata rebe esi line kotare kai itapasi.

32Au beteke Gideone, Baraka, Simsone, Yefta, Dauta, Samuele kai nabi maketaru esi maka hlaleke loko Allare moneka le sepo au beteke pusu hoko namake takwali kuate. 33Po bei esi maka hlaleke loko Allare, eti esi nabu kerajanaru, esi ono saisa rebe nkenale, esi supu saisa rebe Alla Italukele eteise, esi ksobi singaru esi buruiju, 34esi hlamate bei auwe klitini elake kai esi supu hlamate bei tamata rebe esi suka bunusi kena sarire. Leini esi ktili mo po Tuhane Ionosi ktili suike. Leini esi ktili kena lisa kai esi nabu esi musua rebe esi luake bei negara makete. 35Bei esi maka hlaleke, hoko bina rebe eni nanare imata pende, isupu suikeni le ikwana suike. Po leini esi suka kena supu teta kai supu susate eti esi mata, le esi noake be namake esi kwana suike esi hidupe mise lesi. 36Leini esi supu sobue, supu teta, supu lo kena rante pesi kai supu kusu bui. 37Leini esi supu raba kena batu eti mata. Leini esi supu kala kena kala siniti, leini esi supu bunu kena sari. Esi keu loko etika neka batuke esi alike pakiane bei domba usai kai pipi usai, kai esi susae manane, supu teta kai supu susate maketa lekwe. 38Esi naya me otoi nsekile kai ndete ulate kai esi rue kena liana benaiju. Po sie meru pine esi ono Tuhane laleIje ndina, hoko esi lesi bei tamata makete.

39Tuhane laleIje ndinakesi le esi maka hlaleke. Eleyo esi supu saisa rebe Alla Italukele eteise mosa. 40Le Alla Iaknekae saisa rebe mise titinai ete ite peneka. Isukare ite kai sie meru, pusuma supu saisa rebe Italukele pende leke ite pusuma ono tamata nkenale me Tuhane oaIje.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index