Search form

Ibrani 12

Hnaune leke lulu Yesuse Eni sifate kai saisa rebe Ionore

12:1-13

1Kwali betaya, tamata bokala me rebe esi hlaleke loko Tuhane akmenare esi aseluke ete ite peneka be esi hlaleke ktili. Hoko mai ite hleke bei ono dosa kai hleke yelu rebe pele ite kena hlaleke ktili loko Tuhane, leke ite atula titinai kena hlaleke ktili. Kai ono saisa rebe Tuhane Itiluke ite kena onore, saka tamata maka balare iatula titinai leke ikusu penese akmena. 2Suke ite lalema loko Yesuse rame le Ile pine Iono ite hlaleke ktili rame bei menai eti pela. Yesuse Itahane kena supu susate ndete ai tutine. Yesuse Imata kena ai tutine Iblake asomi mo. Batuke Inoake saisa rebe tatike pine Alla Irilukele eteI ndete surgare. Meije Irue sapleuke Alla eni makwanale kai Iplete sakesa kaiNi.

3Imi nete rame loko Yesuse Itahane neka kena Ibalale susate elake titinai bei tamata dosaru elia, leke imi ktili kai imi sele bei imi maka hlaleke yake. 4Le kena imi atula kena hleke bei ono dosare, sae kuesa eni lalakwe ponike saka Yesuse mosa.

5Kai imi nete loko Alla Eni hnaune moneka. Tuhane Ibeteke hnaune mere le Iselu imire saka Eni nanae. Ibeteke be,

“Auku anae, asobue Tuhane Eni hnaune yake,

kai sepo Iahnau ale hoko kaplalemu yake.

6Le tamata rebe Iokine, Iatetukeni.

Kai Iteta tamata rebe Iselui saka eni nanare.”+

7Hoko kwali betaya, sepo imi supu susate hoko imi tahane neka. Imi noake be mere Alla Iatetuke imi, saka elake inai iatetuke eni nanare neka. Kwete sire pine isupu ahnau bei eni elake inaiju more? 8Sepo imi supu ahnau sakesa kai pusue Tuhane Eni nanae maketaru mo, hoko imire Tuhane Eni nanae tumute mo. 9Iteki amate mei nusare iatetuke itere, iteta ite lekwe. Kena mere ite holmatei. Hoko ete iteki Amate ndete surgare ite holmateI lesi leneka kai lene lokoI leke ite supu hidupe. 10Iteki amate mei nusa meije, esi atetuke kai ahnau itere, esi lulu saisa rebe esi noakele nkenare, po mere etakwali mo. Po Alla Iatetuke ite, Isuka ite supu rebe misete leke iteki dosaru sae moneka, lupe Alla ruaI mise titinai le Eni dosa sae mo. 11Kena ite supu hnaune pise supu tetare, ite lalemaru ndina mo le ite blake kera. Po namake pine bei hnaune mere iteki hidupe lulu Tuhane Eni sukare kai ite lalemaru ndina titinai.

12Ele mere hoko suke imi raka mimise kai hlaleke titinai. 13Imi lulu Tuhane, luluI ntontoli leke tamata rebe esi hlaleke ktili mosare esi tetu yake po esi maka hlaleke etapa ktili rame.

Ite hidupe mise titinai le dosa sae mo

12:14-29

14Atula leke imi hidupe mise kai pusue tamata. Kai atula leke imi hidupe mise titinai le dosa sae mo. Le sepo hidupe ele mere mo, hoko sae isupu selu Tuhane mo. 15Imi ahnau lomai leke imi maka hlaleke loko Tuhane rebe supue bei Eni lale misete, imi hleke yake. Raka mimise leke bei imire sae kuesa iono dosa yake eti eono susae jemate toini kai eono tamata bokala esi ono dosa yake. Tamata rebe iono ele mere, saka tapuane malete eono eti tapuana maketaru uono tapuane malete. 16Raka leke sae iono ntasite yake, pise ono saka Esau rebe Tuhane Iriluke misete eteije ituli kai more yake. Esau eni kbasa kwete mena rebe Alla Iriluke eteije, itukare kena batuke manane pikane toini esa bei kwalini. 17Imi rekwa peneka be pamuli lomei Esau lalei kena isupu misete mere suike bei amai, po amai suka moneka, kai kesempatane etei kena kotie salare sae moneka.+ Masike irani kai iatula titinai kena supue po saisa moneka.

18Kwali betaya, akmenare Alla Ilepa loko tamata Israelaru bei ndete ulate Sinai. Ulate mere kerikele yele. Kena esi balale ulate mere, esi selu auwe klitini, auwe kweini, mailene kai sanute elake. 19Esi lene trompete tulei kai Alla naIje. Kena esi lene mere, esi kotie leke esi lene mere suike yanoma. 20Le esi tahane kena lene na elake mere mo, rebe epletaesi be: “Pusue rebe kerike ulate meije, masike binatane pise tamata lekwe, suke supu raba kena batu eti mata.”+ 21Saisa rebe tamata Israelaru esi selure, endila kuate eti Musa ibeteke be: “Rilaku kai rareleku!”+

22Po kwali betaya, imi balale ulate saka mere moneka. Le Alla Ilepa loko imi bei ndete surga baue Eni Nanare ruaI. Imi balale ulate Sione kai kota Yerusaleme rebe endete surga, otoi rebe Alla rebe Ikwana eti pelare Irue kenare. Kai imi tetue malekata boka titinai esi lupu kai isike Alla. 23Imi tetue Alla Eni tamata rebe esi nanaru lekilu ndete surgare. Pusue Alla Eni tamataru saka Eni nanae menaru neka rebe esi supu misete bei Alla rebe mise titinaije. Kai imi balale Alla rebe Iteu pakala ete pusue tamatare. Kai imi tetue tamata rebe kena esi mei nusare esi hidupe nkena me Alla oaIje, kai meije esi ono sala kwale moneka. 24Imi balale Yesuse. Ile pine Iliku imi loko Alla Italuke beluke rebe eono tamata esi esa kai Allare. Kai imi hlaleke Yesuse Eni lalakwe rebe ponikele. Eni lalakwe esi kbasare ela titinai, lesi bei akmena Habela eni lalakwe.+

25Bei mere hoko suke imi raka mimise, imi lene loko Alla Eni lepate rebe betekele ete imi kena meije. Akmenare sepo tamata Israelaru esi lene loko na elake rebe elepa lokosi ndete ulate Sinaije mo, esi supu hukume. Hoko itea meiju lesi bei mere leneka, sepo ite lene loko Alla rebe Ilepa loko ite bei ndete surgare mo, ite supu tie bei hukume mo. 26Kena Alla Ilepa loko tamata Israelaru ndete ulate Sinaije, naIje eono tapele enlisu. Po meije Italuke be: “Namake rebai suike, Au ono tapele ruale nlisu mo po lanite enlisu lekwe.”+ 27Lepate matai “namake rebai suike” meije natire be Alla Ilisuke kai Iatia nusa rebe Itolae meije, le nusa meije erue eti pela mo. Leke pusue rebe lulu Tuhane Eni sukare ruae rue eti pela le supu nlisu mo.

28Hoko kwali betaya, suke ite kotie trima kasi bei Alla kai kotie lokoI lulu Eni sukare. Le ruaI pletae ite hoko ite supu lisuke mo. Suke ite holmateI kai ite tatu lokoI titinai. 29Suke ite lene lokoI kai holmateI le Eni kbasa kena hukume tamatare saka auwe rebe ekoture.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index