Search form

Ibrani 9

Hnaune kena tenda rebe tamata Yahudiaru esi riluke tanei ete Allare

9:1-10

1Kwali betaya, meije ite lepa loko Alla Eni janji akmena rebe elepae tatu loko Allare kai Tuhane Eni Luma rebe tamata Yahudiaru esi onoe kena esi kotie loko Alla kenare. 2Esi kerike Tuhane Eni Lumare, esi pake obite kena ono tenda, esi sokati lua. Sokati me mukare esi kotiele sokati moli. Ete mere esi tolae otoi maka tolae lampu kai meja. Kai roti rebe piasare esi rilukele ete Allare esi tolae kena mejare esi babaije. 3Esi sokati sae me lale lekwe, esi rebae bei sokati molire kena obite nurui nanuke. Sokati mere esi kotiele sokati moli titinai. 4Me sokati mere esi tolae otoi maka pala tanei boine ntelete. Otoi mere onoe bei mase. Kai me sokati mere lekwe, esi tolae peti perjanjiane rebe sula pusue kena mase. Me peti mere esi laleije tolae botole bei mase rebe esi laleije kute mannare, Harune eni toane buai rebe ehlulu pende kai batu tulisa lua rebe Alla Ileki Eni hukuma butu esare kenare. 5Me peti mere esi babaije esi tolae patuna lua rebe selu saka malekate. Kai patuna meru esi natire, Tuhane rebe Ikbasare Iete mere. Patuna lua meru esi balakibite etata lutike peti mere esi uluije, me otoi maka ampune tamata esi dosaru. Po pusue yelu rebe ume tendare esi cara selue kai cara kerike au alenakele kena meije saisa mo.

6Esi ature pusue yelu kena esi lakwaiju ele mere. Pela petu imamaru esi kusu me sokati menare kena esi kerike. 7Po rebe kusu me sokati rebe moli titinaije batuke imame elake lakwai esa. Ikusu ete mere rebai esa papela musune. Kai pela ikusu otoi mere ikeri binatane esi lalakwe leke rilukele ete Alla le ruai erini dosaru kai tamata bokala esi dosa rebe esi rekwa mo be esi ono dosa peneka. 8Imame elake lakwai esare ruai layani ete mere, Ro Misete tiluke ete ite be sepo sokati+ molire ere me sa hoko ite kusu kena tetue Alla me sokati moli titinaije saisa mo. 9Pusue meru batuke eono conto ete ite tamata rebai meije. Natire be, ite pala binatane kai riluke tanei ete Allarere eono ite nkena me oaI mo. 10Le aturane mere batuke eature saisa rebe kanele kai kinue kai saisa rebe tamata ionoe kena koa nanakwalare. Esi lulu aturane mere eti Alla Eni janji beluke luake.

Yesuse Imame Elake Lakwai esa ndete surga

9:11-28

11Po kena Kristuse Iluake, Isaka Imame Elake Lakwai esa rebe Ikeri misete bei Alla bei janji beluke. Kena mere Ikusu kena tenda rebe tamata esi onoe mei nusa meije mo po Ikusu kena tenda rebe mise lesi. Mere ikusu loko Alla me otoi rebe mise titinai rebe Tuhane ruaI aknekaele ndete surgare.+12Kena Yesuse Ikusu otoi rebe moli titinai kena Itetue Allare saka Yahudiaru esi imame elake lakwai esare eni carare mo rebe ikeri pipire esi lalakwe pise sape tlaije esi lalakwe kena rilukele ete Allare mo, po Ikeri ruaI Eni lalakwe kai ikusu batuke rebai esa neka. Eni lalakwe etie ite bei dosare, leke eti pelare dosare kbasae ite moneka. 13Lalu Musa eni hukume, pipi tulene kai sape tulene esi lalakwe kai sape inai rebe tlai sa rebe palae eti esi tonui eleki esi lopone tolae kena tamata rebe esi kusu ibada mo le esi dosaru eandopoke nanakwalaisu, leke esi dosaru sae moneka. 14Sepo domba kai sapere esi lalakwe esi pakele kena eono iteki nanakwalamaru puti hoko Kristuse Eni lalakwe lesi leneka! Eni lalakwe ektili lesi kena ekoa ite lalemaru bei dosa rebe ekeri ite kena matale, leke namake ite layani Alla rebe Ihidupe eti pelare. Kristuse ruaI riluke nanakwalaI rebe dosa sae more ete Alla le Ro Misete rebe eti pela Imere Iriluke ktiline ete Yesuse.

15Bei mere hoko Yesuse Kristuse Iono saka titane kena taluke beluke mere leke eti pelare tamata rebe Alla Ikotise, esi supu misete kai hlamate rebe Italukele etesi pende. Pusue meru namake esi supue le Yesuse Imatare kena esi supu hlamate. Leke bei lalane mere Yesuse Itiesi bei dosa rebe esi onolu kena esi lulu aturane akmenare sare.

16Kwali betaya, sepo tamata sae iono sulate be sepo imata, eni taneiaru ete eni anubuaru hoko sulate mere pakele sepo ile rebe iono sulate mere imata peneka. 17Le sepo ile rebe iono sulate mere eri rue sa, sulate mere pake mosa. Po sepo imata peneka hoko sulate mere pake neka. 18Ele mere hoko esi lulu janji akmena rebe Musa ibetekele suke sasaisa emata sa, hoko esi bunu binatane. Esi ono elere: 19Memenaije Musa ilepae pusue aturane rebe Alla Iriluke ete tamata Israelaru, eleki Irana sape tlaije esi lalakwe kai pipi tulene esi lalakwe eleki itoha kai kwele. Eleki irana tapua hisope kwatai kai dombare esi bulu lalakwe eleki ilutu kena lalakwe rebe toha kai kwele pende, eleki ilibukele kena buku reba Alla Eni aturane kenare kai ilibukele kena tamata Israelu lekwe. 20Kena Musa iono mere ibeteke be, “Pake lalakwe meije kena akurue Alla Italuke. Kai Tuhane Iulake imi pusumi lulu aturane meije.” 21Musa ilibuke lalakwe kena bukure pela eleki ilibuke kena Tuhane Eni Lumare ele mere lekwe kai libuke kena pusue taneia rebe pakelu me Tuhane Eni Luma kena kotie lokoIje. 22Lulu agama Yahudiaru esi aturane, mahake pusue yelu ete meru onolu mise bei dosare pake lalakwe le batuke pake lalakwe kena ampune tamata esi dosaru.

23Bei mere hoko pusue yelu rebe pakelu me Tuhane Eni Luma kena kotie lokoIje, suke onolu mise bei dosare pake pipi pise sapere esi lalakwe. Pusue meru batuke lambane neka bei saisa rebe ndete surgare. Po rebe pakele kena ono yelu ndete surgare mise bei dosare, pake lalakwe rebe mise lesi bei mere.

24Le Kristuse Ikusu me otoi moli rebe tamata ionore mo, rebe batuke conto bei otoi moli rebe tinaije. Po Ikusu kena otoi moli titinai ndete surgare. Kai meije Iete ndetere, Ibalale Alla kena Itapa ite. 25Pela musune, imame elake ikusu otoi moli titinai me Tuhane Eni Lumare, ikeri sape pise pipire esi lalakwe. Po Yesuse Kristuse Ilulu imame elake ionore mo. Ikeu lolete surga kena Iriluke ruaI Eni nanakwalaIje ete Alla, kai mere batuke rebai esa neka, susuike moneka. 26Le sepo pela musune, Iriluke nanakwalaIje hoko mere be Isupu susate susuike bei kena Alla Itolae nusa meije sa eti pela. Po ele mere mo! Le kena nusa rebai pamuli meije, ite selu Yesuse Iluake kena Iriluke nanakwalaIje kena ampune iteki dosaru kai batuke rebai esa neka. 27Saka Alla Ibeteke be tamatare imata rebai esa neka eleki namake pine Alla Iteu pakala etei. 28Kristuse ele mere neka, Imata rebai esa neka kena Iriluke nanakwalaIje kena tie tamata bokala bei esi dosaru. Kai namake Iluake suike kena tie tamata bei esi dosaru mo, po kena Ihlamate tamata rebe esi namake Iluake suike.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index