Search form

Yohanese 11

Lasaruse imata

11:1-27

1Ile sae me eni nane Lasaruse, irue me hena Betania sakesa kai betai Maria kai Marta luasi. 2Maria mere bina rebe iahmulake Tuhane Eni lelale kena leite boini ntelete kai ibasae kena eni buare. Kena rebai sae me Lasaruse kerakeni. 3Eleki Lasaruse betai lua meru esi nauke loko Yesuse be, “Tuhane, amiki betama rebe Aokine kerakeni.”

4Kena Yesuse ilene sou mere eleki Ibeteke be, “Makerake mere eono imata mo. Po mere eono leke Alla Isupu isike, kai eono leke Au, Alla Eni Nanae meije supu isike lekwe.”

5Yesuse Ioki Marta, Maria kai Lasaruse. 6Po kena Yesuse Ilene be Lasaruse kerakeni, Iri ono neka kena Irue petua lua ete mere. 7Petua lua meru lia, eleki Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Mai ite leu lori Yudea noma.”

8Eleki Eni ketelaru esi beteke lokoI be, “Ntuane Kuru, beluke meije tamata Yahudiaru esi ono kena esi raba Ale kena batu peneka leke Amata, yo meije Asuka leu lori leneko?”

9Yesuse Iralakesi kena umpama be, “Pitare esi olasa ului butu esa lesini lua moyo? Hoko sire pine ikeu sakesa kai Au, mere saka ikeu kena pita hoko pahburueni mo le iselu nusa meije. 10Po sire pine ikeu kena kpetu hoko pahburueni le hitate sae etei mo. 11Iteki kwali Lasaruse intulu peneka, po namake Au keu betukeni.”

12Hoko Eni maka luluaru esi beteke lokoI be, “Tuhane, sepo batuke intulu hoko namake imise bei eni makerake.”

13Yesuse Ibeteke be Lasaruse intulu mere natire be imata peneka, po esi nati be Yesuse Ibeteke Lasaruse intulu piasa. 14Hoko Yesuse Ibeteke ntoli etesi be, “Lasaruse imata peneka. 15Po laleKu endina lekwe, masike Au ndi mo. Le meije emise lesi ete imi leke imi hlaleke loko Au. Kena meije, mai ite keu loko Lasaruse.”

16Eleki Tomase rebe kotine Didimuse esi natire kwete kleite ibeteke loko eni ebea maka lulu maketaru be, “Mai ite keu luluI, sebeie ite mata sakesa kaiNi.”

17Kena Yesuse Iluake ndi Betaniare tamata esi beteke eteI be hnouke Lasaruse petua ata kena liane benaije peneka. 18Hena Betaniare etehaike kota Yerusaleme, esi lauke kasuke kiloa telu. 19Tamata Yahudia bokala esi luake loko Marta kai Maria peneka kena ono laleisu ndina le esi susa loko esi betare imatare.

20Kena Marta ilene be Yesuse Iluake, isiri sosoli kena ikeu sapa Yesuse, yo Maria iri rue me luma. 21Eleki Marta ibeteke loko Yesuse be, “Tuhane, kena mere pine Amei hoko betaku imata mo. 22Po au rekware, kena meije neka saisa rebe Tuhane Akotie bei Allare, Irilukele.”

23Yesuse Iombe, “Marta, Namake betamu ikwana suike.”

24Marta iombe, “Yele, au rekware tatike pine kena nusare kohore Lasaruse ikwana suike kena tamata matalaru esi kwana suike.”

25Yesuse Iombe, “Au meije pine maka ono tamata ikwana suike, kai Au meije lekwe pine maka ono tamata isupu rue kai Alla eti pela. Sire pine ihlaleke loko Au, masike imata peneka po namake ikwana suike. 26Kai tamata kwanale rebe ihlaleke loko Au, namake isupu rue kai Alla eti pela. Auku lepate meije apersaye pibe mo?”

27Marta iombe, “Yele Tuhane, Au persaye. Ale Alla Eni Nanae, rebe IulakeMu kena ono Maka Hlamate mei nusa meije.”

Yesuse Iono Lasaruse ikwana suike

11:28-44

28Eleki kena Marta ilepa ele mere pela, ikeu koti kwalini Maria kai isasa lokoi be, “Ntuane Kuru Iluake peneka, Itneu lokomu.” 29Kena Maria ilene mere, ikeleke nununu eleki ikeu loko Yesuse. 30Kena mere Yesuse Ikusu hena mosa. Iri me hena mulini sa, me otoi rebe Marta itetuIje sa. 31Tamata Yahudia rebe esi me Maria eni lumare kena esi ono laleije ndinare esi selu Maria ikeleke nununu kai isiri, hoko esi keu lului sosoli le esi noake be ikeu rani me liane benai rebe hnouke Lasaruse kenare.

32Kena Maria iluake me otoi mere iselu Yesuse, eleki itatu me Yesuse oaIje kai iombe, “Tuhane, sepo kena mere Amei hoko betaku imata mo.”

33Kena Yesuse Iselu Maria irani kai tamata Yahudia rebe esi luake sakesa kaine esi rani lekwe, hoko Yesuse Isusa titinai. 34Yesuse Iombe, “Imi tolae Lazaruse etia?”

Esi ombe, “Mai Tuhane, keu selui!”

35Eleki Yesuse Irani. 36Hoko tamata Yahudiaru esi beteke loko lomai be, “Selu, laleIje noa Lasaruse titinai.”

37Po sie leini beisi esi ombe, “Iono tamata matapolale esi selu; hoko mula pine Iono Lasaruse Ikwana suike sasaisa more?”

38Yesuse Isusa titinai, eleki Ikeu me Lasaruse eni liane benaije. Liane benai mere esi kwara lutike esi meture kena batu elake.

39Yesuse Iombe, “Sisae batu mere bei liane benaije esi meture!”

Eleki matale mere betai Marta iombe, “Po Tuhane, tolaeni ete meije petua ata mei peneka hoko boine mpulute peneka.”

40Yesuse Iombe, “Au beteke ete ale peneka be: sepo ahlaleke lokoKu hoko namake aselu Alla Eni kbasare ela titinai.” 41Hoko tamata esi sisae batu mere. Eleki Yesuse Ilimese lolete lanite kai Ibeteke be,

“AmaKu, Au kotie trima kasi neka le Alene naKue peneka.

42Au rekware Ara lene naKue rame.

Po Au beteke meije ete tamata rebe esi kele ete meije leke esi rekwa be Amate Ale pine Aulake Au lomei nusa meije.”

43Ilepa ele mere pela, eleki Ikloloe ela titinai be, “Lasaruse, siri lomei!” 44Eleki Lasaruse rebe imata petua ilaru pende isiri bei liane benaije. Eni lelale kai balaiju, obite nuruije ere bali sa, kai obite maka obi oalele ere obi oalaleije sa.

Yesuse Iombe, “Buka obita meru bei nanakwalaije leke ikeu mise.”

Imama elakaru lalesi esa kena bunu Yesuse

11:45-57

(Mat. 26:1-5; Mrk. 14:1-2; Luk. 22:1-2)

45Tamata Yahudia rebe esi luake kena ono Maria laleije ndinare, sie bokala beisi esi hlaleke loko Yesuse le esi selu Yesuse Iono Lasaruse ikwana suike. 46Po leini esi keu alenake saisa rebe Yesuse Ionore ete tamata Parisiaru. 47Hoko imama elakaru kai tamata Parisiaru esi ulake koti tamata elaka maketa rebe esi teu pakala kena agamare leke esi lupu kaisi. Pususi ombe, “Suke ite ono saisa? Ile mere Iono tanda herane sasaisa neka. 48Sepo ite sebeieNi ele meije rame, hoko namake tamata bokala esi hlaleke lokoI. Kai namake tamata Romaru esi elakaru esi luake kai esi atia Tuhane Eni Lumare kai iteki tamataru.”

49Eleki ile sae eni nane Kayapase, Imame Elake kena musune mere, iombe, “Imi rekwa sasaisa mo. 50Imi rekwa mo be pentine ete iteki tamataru, tamata esa imatare mise lesi bei atia pusue iteki tamataru.”

51Kayapase eni lepate mere ebei lalei mo, po mere Tuhane Iono ilepaele, le kena musune mere iono Imame Elake hoko mere ilepae Yesuse Imatare ete tamata Yahudiaru. 52Kai batuke ete tamata Yahudi ruasi mo, po pusue Alla Eni nanaru rebe esi me papelake otoi mei nusare leke esi lupuke lomai kena esa.

53Eleki bei petu mere tamata Yahudiaru esi elakaru esi lepa lupu kena bunu Yesuse.

54Bei mere hoko Yesuse Ilepa ete tamata bokala me tamata Yahudiaru oasi moneka. Ikeu bei mere lora kota sae me esi nane Efraime tehaike otoi nsekile. Irue ete mere kai Eni maka luluaru.

55Kena mere tamata Yahudiaru esi pesta nete suike Alla Isirie esi ntuana menatu bei Mesire lau moneka. Hoko tamata bokala bei hehenaru esi luake me kota Yerusaleme kena esi anditae nanakwalaisu bei esi dosaru, leke esi aknekae lalesi loko petu pesta mere. 56Esi ninikwa loko Yesuse ete mere. Kai kena esi lupuke lomai me Tuhane Eni Luma uweije esi lepa loko lomai be, “Imi noake elia? Petu pesta meije Iluake mo piseo?” 57Esi lepa ele mere le imama elakaru kai tamata Parisiaru esi lepae tita peneka be sire pine irekwa Yesuse Ietiare suke ibeteke etesi. Po mere leke esi keu kerikeNi.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index