Search form

Yohanese 4

Yesuse Ialena kai bina sae bei otoi Samaria

4:1-42

1Tamata Parisiaru esi lene be tamata boka titinai esi ono Yesuse Eni maka lulua kai esi kotie Yesuse Ibaptisesi, eti boka lesi bei rebe luake kena lulu Yohanese. 2Eleyo Yesuse ruaI baptise mo, po Eni maka luluaru pine esi baptisesi. 3Kena Yesuse Irekwa be tamata Parisiaru esi lene kena saisa rebe Yesuse kai Eni kwetelaru esi onoule peneka hoko Ikeu bei otoi Yudea leke leu suike me otoi Galilea. 4Kena Ikeure, Ikeue otoi Samaria. 5Eleki Iluake me kota sae me otoi Samaria esi nane Sikare. Kota mere lau bei tapele rebe akmena Israelaru esi ntuana mena Yakupe irilukele ete eni nanae Yusupe mo. 6Yakupe eni prigire ete mere. Yesuse nanaIje kerae lalane hoko Irue me prigi mere esi leine. Kena mere kasuke olasa butu esa lesini lua hkwata. 7-8Eleki Yesuse Eni maka luluaru esi siba me kota Sikare kena sabe manane.

Takwali mo bina Samaria sae me iluake kena keri kwele bei prigi mere. Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Kuanae, riluke kwele ete Au noma.”

9Bina Samaria mere ibeteke lokoI be, “AmaKu, Ale tamata Yahudi, aure tamata Samaria. Le mula pine ama akotie kwele bei au kena Akinure?” Ilepa loko Yesuse ele mere le piasare tamata Yahudiaru esi ono ebe kai tamata Samaria mo.

10Yesuse Iombe, “Kuanae, sepo arekwa Au meije sire, kai sepo arekwa Alla Eni misete rebe Irilukele ete tamatare hoko kuanae ruamu pine akotie kwele bei Au kena akinue. Kai namake pine Au riluke kwele rebe eono hlamate ete ale.”

11Bina mere iombe, “Ntuane, Amu maka ripa kwele sae mo kai prigi meije nanu titinai, hoko Asupu kwele rebe eriluke hlamate mere bei etia? 12Yakupe amiki ntuane mena iriluke prigi meije ete ami. Ruai eri rana kwele bei meije kena ikinue kai eni bina kai nanaru kai eni binatanaru kinu beije neka. Hoko AmaKu Anoake be Alesi bei amiki ntuane mena Yakupe yake.”

13Yesuse Iombe, “Sire pine ikinu kwele meije, kmalakeni suike sa, 14po sire pine ikinu kwele rebe Au rilukele eteije, eti pelare kmalakeni moneka. Le kwele rebe Au rilukele eteije ekeu rame me laleije eti isupu rue kai Alla eti pela.”

15Bina mere iombe, “Ntuane, riluke kwele mere ete au, leke kmalake au yake kai au luake lomei kena kerie kwele yanoma.”

16Yesuse Iombe, “Keu koti amu mokwai ilomei.”

17Bina mere iombe, “Auku mokwai sae mo.”

Eleki Yesuse Iombe, “Abeteke tinai, 18le akai mokwaia lima peneka kai mokwai rebe irue kai ale mere lekwe amu mokwai mo.”

19Bina mere iombe, “Tuhane, meije pine au rekwa be Ale nabi. 20Amiki ntuana menaru esi tatu loko Alla kena ulate meije po imi tamata Yahudiaru imi sukare tamata esi tatu loko Allare batuke me kota Yerusaleme.”

21Yesuse Iombe, “Kuanae, persaye loko Au, roma esi petu hoko tamata esi tatu loko Alla Amate mei ulate meije moneka kai me kota Yerusaleme moneka. 22Imi tamata Samariaru imi tatu loko Alla po imi rekwa mo be Alla mere sire. Po ami tamata Yahudiaru, ami tatu loko Alla le ami rekwa beiNi le tatike pine rue kai Alla eti pelare ebei tamata Yahudi. 23Po roma esi petu kai esi peture meije peneka tamata esi tatu loko Alla kena cara tinai le Alla Eni Rore Itapasi leke esi rekwa tatu loko Amate Elake. Le Alla Isukare tatu lokoIje kena cara ele mere. 24Allare Ro hoko sire pine itatu lokoIje suke itatu lokoI kena Ro kai tatu titinai.”

25Bina mere iombe, “Au rekwa be Ile rebe Alla IulakeNi kena Ihlamate tamata rebe kotiNe Kristuse namake Iluake. Sepo Iluake hoko Ibeteke pusue meru ete ami.”

26Yesuse Iombe, “Abeteke Kristuse, mere Au rebe mei lepa kai ale.”

27Kena Yesuse Eri alena kai bina Samaria mere sa, Eni maka luluaru esi luake kai hkutukesi le Yesuse Ialena kai bina Samaria mere. Po sae itneu bina mere mo be, inikwa saisa pise le mula pine Yesuse Ialena kaine?

28Eleki bina mere isebeie eni tempayane ete mere kai ileu lorau kotare kai ibeteke loko tamata ete meru be, 29“Mai selu mina! Auku atate eliare, Ile sae ete ndare Ibeteke pusulu ete au peneka. Tinake Ile ndare rebe Alla IulakeNi kena Ihlamate tamatare piseo?” 30Eleki esi siri bei kotare kena selu Yesuse.

31Kena tamata bokala meru esi luake mosare, Eni kwetaru esi beteke lokoI be, “Kuru, kane mina.”

32Po Iombe, “Auku manane mei. Imi rekwa mo.”

33Eleki Eni maka luluaru esi beteke loko lomai be, “Sae ikeri manane eteI pene piseo?”

34Yesuse Iombe, “Sepo Au lulu Alla rebe Iulake Aure Eni sukare, kai Au ono pusue makerike rebe Irilukele ete Aure, mere pine eono laleKu endina. Saka tamata rebe tiai sene eleki ikane eti ipilare. 35Imi beteke be, ‘Bulana ata sa pine ulu hasile esi talei.’ Po Au beteke ete imi be, ‘Selu, tamata Samaria esi luake le esi suka hlaleke loko Au! Sie meru saka ndinu rebe esi hasile plisi peneka rebe ulure yele pende. 36Meije petu kena ite ulu hasile. Petu meije Alla Iono tamata esi hlaleke lokoI leke seli imi susate. Kai tamata rebe esi hlaleke esi supu rue kai Alla eti pela. Leke saka tamata maka andinu kai tamata maka ulure, ite lalemaru ndina sakesa le ite supu miseta bokala. 37Le lepate matai be sae iatnane kai sae makete iulure, mere tinai. 38Le Au ulake imi keu me ndinu rebe imi kerike ktili lokole mo, leke imi supu hasile bokala. Tamata rebe esi akmenare, esi kerike ktili lokole, po imi supu hasile bokala bei esi makerike ktiline mere.’ ”

39Tamata Samaria bokala bei kota mere esi hlaleke loko Yesuse le bina mere ibeteke be, “Auku atate eliare Yesuse Ibeteke pusulu ete au peneka.” 40Eleki kena tamata Samariaru esi luake loko Yesuse, esi kotie beiNi leke Irue kaisi. Hoko Irue kaisi petua lua.

41Kai bei Iatetukeise, tamata bokala esi hlaleke lokoI lekwe. 42Kai esi beteke loko bina mere be, “Ami hlaleke loko Tuhane mere batuke bei saisa rebe abetekele moneka po bei ami lene ruaI eriNi lepataru kai ami rekwa be Ilere Maka Hlamate tamata mei nusa meije tinai.”

Yesuse Ileu lori Galilea

4:43-45

43Petua lua peneka, Yesuse Irue me kota Sikare eleki Ikeu lori otoi Galilea. 44Yesuse Ibeteke peneka be, “Piasare nabi isupu holmate bei tamata me eni hena mo kai eni luma toinu mo.” 45Po kena Iluake ndi otoi Galilea, tamata ete meru esi sapaI kena misete le esi selu yelu rebe Yesuse Ionolu mpai kota Yerusaleme kena pesta tamata Yahudiaru esi nete suike loko Alla Isirie esi ntuana menaru bei Mesire peneka.

Yesuse Iono tamata makerike me Yahudiaru esi kamale eni otoi maka ruere eni nanare imise

4:46-54

(Mat. 8:5-13; Luk. 7:1-10)

46Eleki Yesuse Ileu suike me kota Kana me Galilea. Ete mere kena akmenare Yesuse Iono kwele elelie anggure. Tamata sae me tamata makerike ete kamale eni nanare kerakeni me kota Kapernaume. 47Eleki kena ilene be Yesuse Iluake me otoi Galilea bei mpai otoi Yudea, hoko ikeu loko Yesuse kai ibeteke kenaI leke Ikeu me Kapernaume kena Iono eni nanare eni makerake mise le kerakeni ktili titinai. 48Yesuse Iombe, “Imi hlaleke loko Aure batuke kena imi selu tanda herane rebe Au onoule.”

49Eleki tamata makerike ete kamale mere iombe, “Ntuane, keu loko auku anare nunu noma yapine imata.”

50Eleki Yesuse Iombe, “Akeu noma, le amu anare imise peneka.” Tamata mere ihlaleke loko Yesuse ilepare eleki ikeu. 51Kena ime lalane tlai, itetue eni tamata makerikaru esi beteke lokoi be, “Ntuane, amu anare imise peneka.”

52Tamata mere iombe, “Auku anare imise kena olase ilare?”

Esi ombe, “Memane kasuke kena olase esa hkwatare eni musute sirikele.” 53Kwetele mere amai inete be kena olase mere Yesuse Iombe, “Amu anare imise peneka.” Eleki ruai kai eni luma toini pususi hlaleke loko Yesuse.

54Yesuse Iono misete meije kena rebai lua kena Iluake me otoi Galilea bei otoi Yudeare.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index