Search form

Yohanese 7

Yesuse kwaliNisi persayeNi mo

7:1-9

1Yesuse Ikeue otoi Galilea keholi. Isuka keu me otoi Yudea keholi mo le ete mere tamata Yahudiaru esi elakaru lalesi kena bunuI.

2Kena mere tehaike tamata Yahudiaru esi pesta nete suike loko esi ntuana menaru esi rue kena tala me otoi nsekile peneka. 3Eleki Yesuse kwalini muliaru esi beteke lokoI be, “Akeu bei meije lopai otoi Yudea leke Amu maka luluaru esi selu tanda herana rebe Aonoule lekwe. 4Le tamata rebe inikwa ruai eni nane, ibunike saisa rebe ionore mo. Sepo Aono tanda herane tekwa, namake suke Akeu onoe leke tamata mei nusare pususi rekwae.” 5Kwalinisi lepa lokoI ele mere le ruasi lekwe esi hlaleke lokoI mo.

6Yesuse Iombe, “Kwalia imi, Alla Eni petu ete Au kena keure emeije mosa. Po ete imire, petu sasaisa neka imi keure yele. 7Mei nusare tamata lalesi tiake imi mo po lalesi tiake Au le Au alenake esi neune. 8Imi keu loko pesta mere akmena. Au keu mosa le Auku petu kena keure emeije mosa.” 9Ibeteke lokosi ele mere kai Ikeu bei otoi Galilea mo.

Yesuse Iatetuke kena tamata Yahudiaru esi petu elake

7:10-24

10Kena kwalinisi keu lolete Yerusaleme loko pesta mere peneka, eleki petua lua pise telu pine Ikeu po Ikeu akbunike. 11Kena pesta mere tamata Yahudiaru esi elakaru esi nikwa lokoI. Esi beteke be, “Tamata mere Ietiare?”

12Tamata bokala me pestare esi lepae Yesuse mamau. Leini esi beteke be Imise titinai.

Po leini esi beteke be, “Imise mo le Ilemake loko tamata leke esi keue lalane tiae.” 13Esi alenake Yesuse po rilasi le yapine tamata maketa esi lene, hoko esi lepa mamau. Le ruasi lekwe esi rilasi le esi elakaru.

14Kena erisi ono pesta sa Yesuse Ikusu me Tuhane Eni Lumare kena iatetuke ete mere. 15Hoko tamata Yahudiaru esi elakaru hkutukesi. Esi ombe, “Tamata meije Isupu atetu bei kuru lupe itere mo yo Irekwa yelu meiju elia!” 16Yesuse Iombe, “Saisa rebe Au atetukele meije Auku hnauna mo po meije Ile rebe Iulake Aure, Eni hnaune. 17Batuke tamata rebe eni hidupe lulu Tuhane Eni sukare pine irekwa be Auku hnauna meiju bei Alla pibe bei laleKu ruaKu. 18Sire pine iatetuke bei lalei ruai hoko inikwa holmate ete ruai. Po sire pine inikwa Alla Eni nane misere, ilepae misete rame. Ilemake tamata mo. 19Imi rekwa Alla Eni pletaru bei Musa peneka, po imi lulu pleta meru mo. Le mula pine imi ono kena bunu Aure?”

20Tamata bokala meru esi ombe, “Sae iono kena bunu Ale mo. Mere ro tiaru esi elake kbasae leleuMe.”

21Yesuse Iombe, “Imi pusumi herane yo batuke Au ono tanda herane esa sa kena petu plei rebe tamata esi kerike kena more. 22Eleyo imi ruami lekwe sunate tamata kena petu plei leke lulu hukume rebe Musa iriluke ete imire. Sunate mere lekwe Musa eni hukume mo, po sunate mere iteki ntuana mena Abrahame, Isake kai Yakupe esi atate. 23Sepo imi sebeie tamata esi sunate kena petu plei leke imi lulu Musa eni pleta kena sunate, hoko Au ono tamata nanakwalaije pusue mise kena petu pleije imi nasuke Au le yake. 24Imi teu pakala ete saere lulu saisa rebe selure yake po lulu nkenale.”

Tamata Yahudiaru esi rare kai lomai be Yesuse Maka Hlamate tinai pibe mo

7:25-31

25Tamata Yerusalema ilaru esi ombe, “Ile meije pine esi ono kena bunuIje moyo? 26Kai selu Ilepa ete tamata bokala meru, ilepa akbunike mo kai sae ilakeNi mo. Yapine iteki elakaru esi rekwa be Ile mere pine Alla IulakeNi kena hlamate tamatare piseo? 27Po mo piseo, le Ile rebe Alla IulakeNi kena Ihlamate tamatare Ibei etiare ite rekwa mo. Yo Ile meije, Ibei etiare ite rekwae.”

28Kena Yesuse Eri atetuke me Tuhane Eni Lumare sa, Ikloloe be, “Tinai, imi rekwa Au kai Au bei etiare, imi rekwae, po Au luake bei laleKu ruaKu mo po Alla Iulake Au. Ilere mere pine rebe tamata esi persayeNi po imi rekwaI mo. 29Au rekwaI le Au luake beiNi kai Iulake Au.”

30Eleki esi ono kena kerikeNi, po sae ikerikeNi mo le petu kena kerikeNi mere mosa. 31Po bei tamata meru, bokala esi hlaleke lokoI. Esi beteke be, “Ile rebe Alla Iulakeni kena hlamate tamatare Imei tineije meije peneka le Iono tanda herana bokala peneka.”

Tamata Yahudiaru esi elakaru esi ulake maka rakaru esi kerike Yesuse

7:32-36

32Tamata Parisiaru esi lene tamata bokala ete meru esi lepae Yesuse mamau. Hoko esi keu sakesa kai imama elakaru kena koti tamata maka raka Tuhane Eni Lumare leke esi kerike Yesuse.

33Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata bokala meru be, “Au rue kai imire takwali moneka eleki Au leu loko Ile rebe Iulake Aure. 34Imi nikwa loko Au, po imi tetue Au mo, le otoi rebe Au rue kenare imi keu lokore saisa mo.”

35Eleki tamata Yahudiaru esi elakaru esi tneu lomai be, “Ikeu etia pine ite tetueNi suike saisa more? Yapine Ikeu loko iteki tamata rebe esi rue kena otoi lauke sakesa kai tamata Yunaniaru, leke Iatetuke tamata Yunaniaru piseo? 36Le Ibeteke be namake ite nikwa lokoI po tetueNi mo kai ite keu loko Eni otoi maka ruere saisa mo. Ilepa mere esi natire saisare?”

Kwele rebe eono hlamate

7:37-44

37Eleki petu rebe pentine kena tamata Yahudiaru esi pestare, mere petu pamuli sosolike. Yesuse Ikele kai Ikloloe be, “Sire pine kmalakeni, iluake loko Au leke Au inukeni. 38Sire pine ihlaleke loko Au, namake isupu saisa lulu Alla Eni lepata rebe lekiule be, ‘Namake bei tamata mere laleije, saka kwele bolai rebe eboboke, eono supu rue kai Alla eti pela.’ ” 39Mere Yesuse Ilepa loko tamata rebe esi hlaleke lokoIje tatike Ro Misete Ikbasaesi. Le kena mere Ro Misete mere Iluake mei nusa mosa, le Yesuse Isupu bitike lolete leke Iaseluke Eni kbasare mosa.

40Tamata bokala esi lene Yesuse Ilepa mere hoko sie leini esi beteke be, “Ile meije nabi rebe Alla Italuke be IluakeNi lomei nusare.”

41Kai leini esi beteke be, “Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare Imeije neka.”

Po leini esi hlaleke lokoI mo hoko esi ombe, “Ile mere rebe Alla IulakeNi kena Ihlamate tamatare mo. Le Iluake bei otoi Galilea. 42Le Alla Eni lepata rebe lekiule beteke be Ile rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare bei otoi Galilea mo po Ile mere kamale Dauta eni anubu hoko Ibei kota Betleheme le kamale Dauta ibei kota mere.” 43Hoko tamata bokala meru esi rare kai lomai leI. 44Tamata leini esi ono kena kerike Yesuse, po sae itola bala kenaI mo le petu kena kerikeIne mere mosa.

Nikodemuse ilepa le Yesuse

7:45-52

45Tamata maka raka Tuhane Eni Luma, rebe ulakesi kena kerike Yesuse esi leu loko imama elakaru kai tamata Parisiaru. Eleki esi tneusi be, “Le mula pine imi keri Tamata mere lomei more?”

46Esi ombe, “Kwatite! Ami lene sae ilepa lupeI mosa!”

47Eleki tamata Parisiaru esi ombe, “Ei! Yapine Iliku imi kena lalane tiae piseo? 48Imi selu, bei iteki tamata elakaru sae ihlaleke lokoI mo, pise bei tamata Parisiaru sae ihlaleke lokoI mo. 49Po tamata bokala meru esi boro, le esi rekwa bei Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekiule mo hoko esi lene loko Yesuse. Namake pine esi supu hkutuke bei Alla.”

50Eleki Nikodemuse, ile sae bei sie meru rebe akmenare iluake loko Yesuse pende iombe, 51“Lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire, sebeie ilepa loko saisa rebe ionore mina pine hukumeni sa.”

52Eleki esi sobueni be, “Yapine ale tamata Galilea lupe Yesuse piseo? Abaise Alla Eni lepata rebe lekiule mimise, hoko arekwa be nabi sae ibei Galilea mo.”

Bina sae isablia

7:53-08:11

53[Eleki pususi leu me esi lumaru,

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index