Search form

Lukase 1

Lukase ialenake saisa rebe eono eti roma ileki sulate meije

1:1-4

1-2Hlamate ete ntuane Topiluse rebe au holmate ale! Tamata bokala esi atula peneka, leke esi leki sou kena saisa rebe Yesuse Ionolu ete amire. Esi leki lulu saisa rebe ami tamata maka hlaleke loko Yesuse ami lene bei tamata maka sasike, mere tamata rebe esi selu Yesuse Ionolu bei akmena sa kai esi alenake Eni lepataru. 3Ele mere hoko kena au atula kena lene loko esi alenake pusue meru mimise bei menai roma pela, eleki au noake be mise lesi au leki meru ete ntuane ale. 4Hoko au ono sulate meije leke kena meije ntuane arekwa saisa rebe asupu atetuke kena saisa rebe Yesuse Ionoule mere tinai.

Alena kena ruele Yohanese maka baptise

1:5-25

5Kena Herodese iono kamale me otoi Yudeare imame sae eni nane Sakaria, bei Abia eni imame toini. Eni bina eni nane Elisabete, irulu bei Harune rebe imame memenaije lekwe. 6Sakaria kai Elisabete luasi ono Alla laleIje ndina, le Tuhane Eni pleta kai Eni hukumaru luasi ono lulu titinai. 7Luasi supu kwetele mo le Elisabete indote, kai esi ntua matabina peneka.

8Kena Abia eni imame toinu esi petu makerike, Sakaria ilayani sakesa kai imama maketaru me Alla oaI. 9Kena mere imamaru esi ono undi saka piasa esi onore leke rekwa be sire pine isupu tiluke kena ikusu pala kemenyane boini ntelete me Tuhane Eni Lumare, eleki Sakaria isupue. 10Kena ipala kemenyane me Tuhane Eni Lumare, tamata bokala esi kotie loko Alla me muli.

11Kena mere Tuhane Eni malekate sae iaselukeni loko Sakaria. Malekate mere ikele tehaike otoi maka pala tanei rebe riluke ete Allare esi sapleuke makwanale. 12Sakaria iselu malekate mere hoko hkutukeni kai rilai. 13Po malekate mere beteke lokoi be, “Sakaria, rilamu yake! Alla Ilene akotie lokoIje peneka. Namake amu bina Elisabete iruele kwete mokwai. Eleki suke aono eni nane Yohanese. 14Kena rueleije laleume ndina titinai kai tamata bokala lalesi ndina lekwe. 15Namake lomei iono tamata elake kena layani Tuhane, kai ikinu anggure kwelini pise yelu nselitaru mo. Bei kena rueleije sa Alla Eni Rore kbasae laleije peneka. 16Eleki tamata Israela bokala esi lene lokoi leke esi lulu Tuhane rebe Iono Alla eteise. 17Tatike pine iono lulu nabi Elia eni hidupe, Elia mere nabi kena akmena sa. Le Tuhane Eni Rore Ikbasae Yohanese, Ionoi ktili saka Eni kbasare eono Elia iktilire. Hoko Yohanese iluake akmena kena buka lalane ete Tuhane leke tamata Israele esi aknekae esi hidupe kena Tuhane Iluake lokosie. Iono elake inai rebe esi rare kai lomai kai esi kwetelaru, esi oki suike esi kwetelaru. Kai ete tamata rebe esi lene loko Tuhane more, Yohanese iatetukesi roma esi lene suike loko Tuhane, saka tamata rebe esi lulu Tuhane esi nkena pende.”

18Eleki Sakaria ibeteke be, “Au rekwa be mere eonore elia? Auku bina luama ntua matabina peneka hoko saisa rebe abeteke mere eono moneka.”

19Eleki malekate beteke be, “Au meije Gabriele. Au layani Alla, kai Iulake au lomei kena beteke sou misete meije ete ale. 20Saisa rebe au betekele, roma esi peture eono tinai. Po bei alene lokoku mo hoko amou eti saisa rebe au beteke ete alere eono.”

21Kai kena mere tamata bokala esi namake Sakaria me muli sa. Esi noake be le mula pine Sakaria itakwali kuate me Tuhane Eni Lumare. 22Eleki kena isirire, ilepa tekwa kaisi moneka, hoko esi rekwa be iselu saisa mpai lale peneka. Batuke ikode kena balai le imou peneka.

23Kena ilayani me Tuhane Eni Lumare pela peneka eleki ileu me luma ne. 24Takwali mo Elisabete ikeu blublulu, hoko bulana lima isiri mo. 25Kai ibeteke be, “Tuhane Iono lalekue ndina le au keu blublulu peneka hoko me tamata oaisu au asomi moneka.”

Alena kena ruele Yesuse

1:26-38

26Kena Elisabete ikeu blublulu bulana ne peneka me otoi Yudea, Alla Iulake malekate Gabriele ikeu me hena Nasarete, me otoi Galilea, 27loko bina sae me eni nane Maria, intulu kai mokwai mosa. Maria kai mokwai sae me eni nane Yusupe, irulu bei kamale Dauta, luasi naku ete Alla me tamata oasi peneka be namake luasi kai lomai po luasi ntulu kai lomai mosa. Maria kai Elisabete, luasi upu esa. 28Eleki kena Gabriele iluake, ibeteke loko Maria be, “Hlamate kenamu, Tuhane Iriluke misete etemu boka titinai! Kai Tuhane Ime kaimu!”

29Eleki Maria hkutukeni kai kaplalei titinai le lepata meru. Hoko inoake me lalei be lepata meru esi natire elia. 30Eleki Gabriele ibeteke lokoi be, “Maria, rilamu yake, le asupu misete bei Alla, 31hoko takwali moneka, akeu blublulu kai aruele kwete mokwai, eleki suke aono Eni nane Yesuse. 32Kwetele mere namake Eni kbasare ela kai tamata esi kotiNe Alla Elake titinaije Eni Nanae. Kai Tuhane Alla Iono Ipleta kena Eni ntuane mena kamale Dauta lakwaije, 33kai Iono kamale ete nusa Israele esi anubuaru eti pela. Ipleta rame eti pela.”

34Eleki Maria ibeteke loko Gabriele be, “Po meije au kai mosa kai au ntulu kai mokwai mosa, hoko abeteke au keu blublulure eono elia?”

35Gabriele iombe, “Namake Ro Misete Ikusu kenamu hoko Alla Eni kbasa rebe ktili titinaije eono akeu blublulu. Bei mere hoko Kwetele rebe namake arueleIje kotiNe misete titinai le Eni dosa sae mo, Alla Elake titinaije Eni Nanae. 36Alene! Elisabete rebe luami bei luma toini esare, masike imatabina peneka kai tamata esi beteke be indote, po meije ikeu blublulu bulana ne peneka. 37Le Alla Eni kbasa kena ono sasaisa neka.”

38Maria iombe, “Au meije batuke Tuhane Eni tamata makerike neka. Sebei eono kenaku lulu amu lepataru neka.” Eleki Gabriele ikeu beini ne.

Maria ikeu loko Elisabete

1:39-45

39Bei mere eleki takwali mo Maria ikeu sosoli lolete kota sae ndete ulate babai, ndete otoi Yudea. 40Kena iluake, ikusu me Sakaria eni luma eleki ibeteke hlamate loko Elisabete, Sakaria eni bina. Elisabete kai Mariare luasi upu esa. 41Eleki kena Elisabete ilene Maria ibeteke hlamate lokoije, kwetele rebe Elisabete ikeu blublulu leije ialeli, kai Elisabete isupu kbasa bei Ro Misete, 42hoko laleije ndina titinai eleki ibeteke loko Maria kena na elake be, “Kwaliku Maria! Alla Iono misete etemu peneka, lesi bei pusue ami bina maketaru, kai Alla Iono misete ete Kwetele rebe akeu blublulu leIje. 43Au meije sia pine auku Tuhane Eni inaI luake loko aure? 44Au rekware Kwetele rebe akeu blublulu leI mere auku Tuhane. Le kena au lene abeteke hlamate loko aure, kwetele rebe au keu blublulu leije ialeli sosoli le laleije ndina. 45Tuhane Iriluke misete etemu le ahlaleke loko saisa rebe Tuhane Ibeteke ete ale kai pusue lepate meru namake uono tinaije neka!”

Maria iisike Tuhane

1:46-56

46Eleki Maria iisike Tuhane. Ibeteke be,

“Au isike Tuhane titinai,

47kai laleku ndina titinai le Ale auku Alla,

auku Maka Hlamate.

48Le masike au meije tamata makerike

po Anete loko au,

kai bei meije eti pelare pusue tamata esi beteke be Alla Aono misete elake eteku.

49Le Ale Alla Maka Kbasa, Amu nane misete titinai le Amu dosa sae mo,

Aono yelu misete elaka kenaku peneka.

50Bei anubu kena anubu, Tuhane laleMu noa pusue tamata rebe esi holmateMu.

51Tuhane Apake balaMu esi kbasa elake kena etebi tamata kwakwalaru,

leke saisa rebe esi suka onore eono moneka.

52Tuhane Aruluke kamala esi kbasaru,

yo Abitike tamata maktekwane lesi bei tamata maketaru.

53Tuhane Ariluke pusue yelu miseta ete tamata rebe esi sasaisa more,

yo tamata rebe esi taneia bokalaru, Aulakesi keu kai esi keri sasaisa moneka.

54-55Tuhane Anete saisa rebe Ataluke ete ami tamata Israelaru amiki ntuana menaru,

Abrahame, Isake, kai Yakupe.

Hoko Tuhane laleMu noa Abrahame kai ami tamata Yahudiaru, eni anubuaru.

Ami ono Tuhane Amu tamata makerike. Tuhane laleMu noa ami rame eti pela.”+

56Maria irue kasuke bulana telu kai Elisabete, eleki ileu lope eni hena ne.

Ruele Yohanese maka baptise

1:57-66

57Eleki petu kena Elisabete iruele eni nanare peneka, hoko iruele eni nanae mokwai. 58Eleki kena tamata me eni luma leini keholi kai eni luma toini esi lene be Tuhane Iono misete ete Elisabete peneka, hoko lalesi ndina sakesa kaini.

59Eleki kena kwete mokwaije eni petua kwalure, tamata me eni luma leini keholi kai eni luma toini esi luake kena sunateni kai esi suka ono eni nane Sakaria lulu amai eni nane, 60po inai beteke be, “Mo! Eni nane suke Yohanese.”

61Eleki esi beteke lokoi be, “Le mula pine ele mere? Bei amu luma toine sae eni nane ele mere mo.”

62Eleki esi kode loko Sakaria be isuka ono eni nanare eni nane sire. 63Sakaria ikotie batu maka leki eleki ileki kena bature be, “Eni nane Yohanese.” Hoko pususi herane. 64Kena ileki Yohanese eni nane, kena mere Sakaria isupu lepa suike sosoli neka, eleki iisike Alla. 65Pusue tamata me luma leini keholi rilasi lakwai esa, kai esi alenake kwete mokwai tone mere elei pusue ulate Yudea. 66Hoko pusue tamata rebe esi lene mere esi noake me lalesi be, “Tuhane Ime kaini, hoko namake kena kwetele mere ielare iono elia?” Le esi selu Tuhane Iraka kwetele mere mise!

Sakaria imenani isike Alla

1:67-80

67Eleki Ro Misete Ikbasae Sakaria, Yohanese amai, hoko ibeteke sou bei Alla. Iombe,

68“Mai ite isike Tuhane,

beteke Eni kbasare hita titinai,

Alla Israele,

le Iluake kena Itapa Eni tamataru,

kai Itiesi.

69Iriluke Maka Hlamate ktiline ete ite,

Irulu bei kamale Dauta. Dauta mere maka layani Alla.

70Lulu Eni lepata bei akmena sa

rebe Eni nabiaru esi betekeule,

71kena Ihlamate ite bei iteki musuaru,

kai bei tamata rebe lalesi tiake ite esi kbasaru.

72LaleIje nete iteki ntuana menaru

hoko saisa rebe Italuke pende Iono lulue.

73Italuke mere be Ila ete Abrahame

be Iraka ite,

74kai Italuke be Iono ite hlamate bei iteki musuaru,

leke kena ite ono lulu Eni lepataru ite rilama kena supu susate mo,

75leke ite ono Eni tamata nkenale rame kai ite mise titinai

le dosa sae mo kena iteki hidupe roma ite mata.

76Po auku anae Yohanese ale, tamata esi kotie ale nabi bei Alla elake titinai,

le akeu akmena bei Tuhane kena aknekae lalane eteI,

77kena beteke ete ite, Eni tamataru be ite supu hlamate

sepo Alla Iampune iteki dosaru.+

78Iteki Alla Imise titinai kai Ioki ite.

Kena Ihlamate ite,

Iluake lupe lemataije katabola kena beleite esui kpeture.

79Tuhane Iluake kena Ihita tamata rebe esi rue me otoi melene,

rebe rilasi le matale.

Ikeri ite loko lalane rebe tiluke ite kena rue mise kai Alla.”+

80Yohanese, Sakaria eni nanare, itapa ela kai ihlaleke ktili loko Alla. Kai irue me otoi nsekile eti roma petu kena ilayani Tuhane ete pusue tamata Israele.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index