Search form

Lukase 12

Imi lulu tamata Parisi esi hidupe yake

12:1-3

(Mat. 10:26-27)

1Kena mere tamata boka titinai esi keholi Yesuse, eti esi keleke lomai. Yesuse Iatetuke Eni maka luluaru akmena, hoko Ibeteke be, “Imi keta bei tamata Parisiaru. Lulu esi hidupe yake, le esi ono molupe esi hlaleke loko Alla ntoli yo esi hidupe ele mere mo. Hoko esi hidupe misete more eono imi hidupe emise mo lesi, saka ragire pake boka mo po eono tarigure esa ela titinai. 2Saisa rebe tamata esi onoe kai esi bunikele, tatike pine supu siriele. Kai saisa rebe tamata esi onoe esi tasouke lutikele, tatike pine supu baekele. 3Kai saisa rebe imi lepae akbunikele, tatike pine tamata makete esi rekwae. Saisa rebe tamata esi sasaele me luma laleije, tatike pine tamata makete esi biuwe le lepate mere ete tamata bokala me ootoi etia neka.”

Suke imi rilami le Alla

12:4-7

(Mat. 10:28-31)

4“Auku ebea imi, imi nete! Rilami le tamata rebe ibunu imi nanakwalaimu yake. Le esi ktili kena bunu nanakwalaimu po esi pele rua imi rore kena keu lolete surga mo. 5Meije au beteke Ile rebe suke imi rilami leIje. Suke imi rilami le Alla, le Ile pine Ihukume imi. Ikbasa kena Ibunu tamata kai Ikbasa kena Ipoie imi me otoi susate titinai rebe aure kliti eti pela. Imi nete mimise! Ile mere pine suke rilami leI.

6Masike manu maka kane alare inai lima, abelie kena kepe tone matai luare, po Alla Inetele. 7Imi bua kwalai me uluimu lekwe esi bokalaru Irekware neka. Ele mere hoko rilami yake, le Alla Inete loko imi lesi bei manu maka kane alare.”

Imi hlaleke loko Tuhane rila kena nakue ete tamata makete yake!

12:8-12

(Mat. 10:19-20, 10:32-33, 12:32)

8“Imi lene mimise! Sire pine inaku Au me tamata maketa oasi be ilulu Au hoko Au lekwe nakui me Alla kai Eni malekataru oasi. 9Po sire pine isuka Au mo eleki ibeteke be ilulu Au mo me tamata maketa oasi, hoko namake pine Au lekwe sukai mo me Alla oaIje kai Eni malekataru oaisu.

10Sire pine ilepae tiae ete Au, Tamata Eni Nanae meije, hoko Alla Iampune tamata mere sa, po sire pine ilepae tiae ete Ro Misete hoko eti pelare eni dosaru supu ampune moneka.

11Sepo tamata esi keri imi me Yahudiaru esi luma ibada leke esi teu pakala ete imi, pise sepo esi keri imi ete tamata elaka maka kbasaru kena esi teu pakala ete imire, imi rilami lesi yake kai kaplalemi kena saisa rebe imi ralake eteise yake. 12Le mere bei imi lalemi mo po mere Ro Misete Iono imi beteke saisa rebe suke imi betekele eteise.”

Tamata rebe eni taneia bokare inete Tuhane mo

12:13-21

13Eleki ile sae bei sie bokala meru ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, Abeteke ete kwaliku leke ilara amiki taneiaru au supu lekwe.”

14Po Yesuse Ibeteke lokoi be, “Kuebe, Au supu bitike kena lara imi taneiaru mo.” 15Eleki Ibeteke suike be, “Nete mimise! Lalemi loko taneia boka kuate yake le masike sae eni taneia boka lekwe, po isupu hidupe misete batuke bei taneia meru mo.”

16Eleki Yesuse Ialena kena umpama esa etesi be, “Tamata rebe eni taneia bokala sae me eni tapele otoi sae esi hasile boka titinai. 17Tamata mere inoake me lalei be, ‘Au ono saisa leke au hnouke auku taneia bokala meiju, le otoi kena hnouke taneiaru pela moneka.’

18Eleki inoake be, ‘Au ono elere. Au likwaie otoi maka tolae taneiaru eleki au eleke suike ela lesi leke au hnouke auku gandume kai taneia maketaru pusulu kenae. 19Eleki au rue amaueku, kane, kinu, musune kena musune.’

20Po Alla Ibeteke lokoi be, ‘Hei, tamata boroke, petu meije amata neka. Hoko taneia rebe ahnoukeule ete sia lekwe?’

21Sakesa kai tamata rebe ihnouke taneia boka mei nusare neka po taneia rebe lulu Tuhane enkenare inikwa mo.”

Kaplalemi le imi hidupe yake

12:22-31

(Mat. 6:25-34)

22Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Bei mere hoko Au beteke ete imi leke kaplalemi le imi hidupe yake, kaplalemi le saisa kena kanele kai kinure yake. Kai kaplalemi le nanakwalami yake, kaplalemi le saisa kena pakele yake. 23Le hidupe pentine lesi bei manane kai nanakwalare pentine lesi bei pakiane. 24Selu manuru, uaknane mo kai uulu mo kai esi maka hnouke manane sae mo po umata mo le Alla Iriluke manane etelu. Eleyo ete Allare imi pentine lesi bei manuaru. 25Kai kaplalemi leke mula. Imi betinake kaplaleime eono imi musune tapa totonai o? 26Sasaisa neka masike tone po imi ktili kena ono mo, yo mula pine imi kaplalemi le yelu maketaru?

27Imi selu, kwapare masike ebitae pakiane tekwa lupe tamatare mo po Au beteke ete imi be kena kamale Salomo ipletare eni pakiane sae mise saka kwapa labuije mo. 28Bunare masike petu esa eleki endulu po Alla Iono esi labuiju mise titinai. Imi hlaleke loko Alla ktili moneko? Alla Iriluke saisa rebe ite perlure lesi bei Ionoe ete bunare. 29Kai kaplalemi le manane kena imi kane yake kai saisa kena kinu yake le Alla Iaknekae ete imi. 30Le pusue yelu meru, tamata mei nusa rebe esi hlaleke loko Alla more esi nikwalu rame. Po Amami ndete surgare Irekwa be yelu meru imi nikwa lekwe. 31Imi hidupe, imi suka kena Alla Ipletaele mina. Tatike pine saisa rebe imi nikwa pela peture Alla Iriluke etemi.”

Yesuse Iahnau kena lupuke tanei ndete surga

12:32-34

(Mat. 6:19-21)

32“Masike imire tamata bokala mo, po kaplalemi yake! Le kena Alla Ipleta tamatare, laleIje ndina kai imi pleta sakesa kaiNi. 33Abelie pusue imi taneiaru eleki riluke esi beline ete tamata susataru. Imi ono ele mere, imi lupuke tanei miseta ndete surga. Taneia meru urue kena otoi maka tola tanei rebe kahie pise tisele mo. Kai tanei rebe imi lupuke meru sirikelu moneka. Eleki tamata ndeanaru esi ndeaelu mo kai takalare kanelu mo. 34Le imi lupuke taneia ndete surga, hoko lalemi kena meru rame.”

Layani Tuhane suke mise

12:35-40

35“Imi layani Tuhane suke aknekae mise kai ono mise! Imi alike pakiane kai lampure sosu aknekae neka leke layani Tuhane. 36Lupe tamata makerike, esi akneka kena esi raka esi elake ileu bei esi kane totlibare. Sepo esi elake iluake kai ilakae meture, esi baeke meture etei nunu. 37Tamata makerike esi raka esi elake eni lumare kai kena elake mere iluake sepo iselusi raka rame, esi ntulu mo, hoko esi supu untune elake. Imi lene mimise! Esi elake iakneka kai iulake eni tamata makerika meru esi rue eleki ilayanisi. 38Tamata makerika meru esi supu untune elake sepo esi elake iluake erisi raka rame, masike iluake kena kpetu tlai pise lesi bei mere. 39Imi nete mimise mere bei umpama makete lekwe. Sepo luma upuije irekwa olase kena tamata ndeane ikusu, hoko iraka leke tamata ndeane ikusu lumare yake. 40Hoko tatike pine eono ete imi ele mere lekwe. Imi raka kai imi akneka rame le suke imi lene loko Tuhane, le Au Tamata Eni Nanae tatike pine Au luake suike saka tamata ndeane iluake kena kpeture, rebe imi rekwa esi olase mo.”

Tamata rebe ilayani Tuhane mise, kai rebe ilayani mise mo

12:41-48

(Mat. 24:45-51)

41Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Tuhane, hnaune kena umpama meru ete ami ruama pibe ete tamata makete lekwo?” 42Eleki Tuhane Iralake be, “Mere ete Auku maka lulua imi lekwe. Tamata makerike misete kai nkwakwate eti eni elake ibitikeni kena iono elake ete tamata makerika maketaru leke lara manane etesi pela peture, 43tamata makerike mere isupu misete elake sepo kena eni elake ikeu eti ileure tamata mere iono loko eni makerike mere rame. 44Imi lene lokoKu mimise! ‘Tamata makerike mere eni elake ibitikeni kena iraka pusue eni taneiyaru. 45Po sepo eni tamata makerike mere laleije mise mo eleki inoake me lalei be, ‘Auku elake ikeu mere takwali sa pine ileu.’ Eleki iteta pusue tamata makerika maketaru kai ikane kinu eti inseli. 46Eleki eni elake iluake kena petu kai olase rebe irekwa mo, eleki eni elake mere ihukumeni kai iono tamata makerike mere isupu susate elake, mere lupe tamata rebe ilene loko Alla more tatike pine isupu susate elake neka.

47Tamata makerike rebe irekwa saisa rebe eni elake isukare, po iakneka kai iono loko saisa rebe eni elake isukae mere mo, hoko isupu teta kera lesi. 48Po sepo tamata makerike irekwa saisa rebe eni elake isukare mise mo eleki iono sala eti isupu teta, hoko tamata makerike mere isupu teta ela mo. Po sepo Alla Iriluke kbasa elake ete Eni tamata makerike leke ipletae tamata maketaru, yo ilulu Alla Eni lepataru mo, hoko Alla Itutuke eni nsalale kai Ihukumeni ela lesi bei tamata maketaru neka.”

Yesuse Iluake leke Iono tamata esi tebi lomai

12:49-53

(Mat. 10:34-36)

49“Au luake mei nusa meije kena Au tebi tamata rebe esi mise bei tamata rebe esi ono neune. Mere saka Au liku auwe kena pusue tamata mei nusa meije leke eono tamata esi tebi lomai. Au hlaleke be auwe mere ekliti peneka. 50Takwali moneka Au supu susate elake sa. Susate mere uono kena Au mosare, kaplaleKu titinai. 51Imi betinake Au luake lomei kena keri misete ete nusa meije leke nusare ndene o? Mo, imi lene mimise! Au lomei leke pusue imi tamatare tebi lomai neka. 52Bei meije luma toini rebe sie limaya esi nasuke lomai, hoko sie luaya pise sie telua esi hlaleke lokoKu po lesine esi hlaleke loko Au mo hoko luma toini mere esi tebi lomai neka. 53Amaisi nasuke kwete mokwaiyaru, kai kwete mokwaiyaru esi nasuke amaisi, inaisi nasuke kwete binaru, kai kwete binaru esi nasuke inaisi. Kai ina tamoli esi nasuke binbeluaru, kai binbeluaru esi nasuke inasi tamoliaru.”

Tamata esi nati Yesuse Eni hnauna kai saisa rebe Ionore mo

12:54-56

54Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata bokala meru be, “Sepo imi selu moputire sa bei sapleuke lemataije suni, imi beteke be ulane, hoko ulane tinai. 55Sepo imi blake balate luake bei selatane, imi beteke be lea hoko lea tinai. 56Imire tamata maka ono misete lelemake, imi selu lanite kai nusa meije esi tandaru, imi rekwa bei tale ulane kai leare. Po mula pine imi selu yelu rebe Au onoule kai imi lene Auku lepataru yo imi natilu more?”

Imi ono mise kai imi musuaru

12:57-59

(Mat. 5:25-26)

57“Le mula pine saisa rebe imi rekwae nkenare imi lulu more? 58Sepo tamata sae ikeri imi kena pakala, hoko atula kena ono misete kaini kena roma me tamata maka teu pakalare mosare. Le sepo mo hoko tamata mere ikeri imi ete tamata maka teu pakala. Pine tamata maka teu pakalare ikeri imi ete polisiaru eleki polisiaru esi kusue imi kena bui. 59Imi lene mimise! Sepo esi kusue imi kena bui hoko imi siri sa po suke imi seli pusue imi utanaru mina.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index