Search form

Lukase 18

Kotie loko Tuhane rame le ite hlaleke be tatike pine Itapa ite

18:1-8

1Eleki meije Yesuse Ialena kena umpama ete Eni maka luluaru leke Iatetukesi kotie loko Alla rame. Saisa rebe imi kotiele bei Allare masike Irilukele mosare po imi noake yake be Alla Ilene imi kotie lokoIje mo. 2Yesuse Ibeteke be, “Kota sae me, ete mere tamata maka teu pakala rebe rilai le Alla mo kai iholmate tamata mo irue ete mere. 3Kai me kota mere, bina balu sae me iluake rame loko tamata maka teu pakala mere kai ibeteke lokoi be, ‘Alepa tapa au kena tamata rebe iono pakala kai aure mina.’

4Masike matabinane mere ikotie beini rebai boka po tamata maka teu pakala mere ilene lokoi mo, 5po tamata maka teu pakala mere inoake me lalei be, ‘Bina balu meije itoneke au kuate hoko mise lesi au lepa tapai kena eni pakalare leke iluake lokoku kena itoneke au kuate yanoma.’ ”

6Eleki Tuhane Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Nete mimise loko saisa rebe tamata maka teu pakala tiae mere ibetekele. 7Alla Isuka tapa imi lesi bei maka teu pakala mere. Alla Itapa Eni maka lulua rebe esi hlaleke lokoI kai kotie lokoI pela pita kai kpetu. Kai Alla Itapaise, Itatike takwali moneka. 8Imi lene mimise le tatike pine Iralake imi sosoli. Po kena Au, Tamata Eni Nanae luake suike lomeije tamata esi hlaleke loko Aure elika? Au tetue tamata rebe esi hlaleke loko Aure esi boka mo piseo?”

Tuhane Itrima tamata rebe kwakwaeni more me oaIje

18:9-14

9Yesuse Iatetuke kena tamata rebe iholmate tamata makete more kai inoake be me Alla oaIje, ile tamata nkenale neka. Yesuse Ialena kena umpama lokoi be, 10“Tamata sie luaya esi keu me Tuhane Eni Luma kena kotie loko Alla. Tamata sae tamata Parisi kai tamata sae tamata maka kotie pajake. 11Eleki tamata Parisi mere ikele kai ikotie loko Alla be, ‘Alla, au kotie trima kasi bei Ale, le au ono saka tamata maketa rebe esi ono dosaru mo: aure tamata ndeane mo, tamata nloene mo, tamata rebe sablia mo kai lupe tamata maka kotie pajake meije mo. 12Le miku esare au tahane tia senete rebai lua, au riluke bei auku taneiaru rebe lara butu esa ete Tuhane.’

13Po tamata maka kotie pajake mere ikele lau beini, kai inehe kena bitike ului lolete lanite mo. Kaplalei titinai kai ikotie loko Alla be, ‘Alla, laleMu noa au tamata dosa meije noma.’ ”

14Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi lene loko Au mimise! Kena luasi leu me luma, tamata maka kotie pajake mere pine supu trima bei Tuhane, sakesa kai tamata nkenale me Tuhane oaIje, po Tamata Parisi mere supu trima mo. Le sire pine kwakwaeni, isupu holmate bei Alla mo. Po sire pine kwakwaeni mo, ile mere pine isupu trima kai supu holmate bei Alla.”

Tuhane Itrima tamata rebe esi hlaleke lokoI saka kwete tona

18:15-17

(Mat. 19:13-15; Mrk. 10:13-16)

15Eleki tamata esi liku esi kwete tona loko Yesuse, eleki esi kotie bei Yesuse leke Ikerikesi kai riluke misete ete kwetela meru. Po Eni maka luluaru esi ono tamata meru. 16Po Yesuse Ikoti kwetela meru kai Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Lake esi keri kwete tona meiju lokoKu yake le tamata rebe kwakwaesi mo po esi hlaleke nunu saka kwetela ele meiju pine esi rue kai Alla kena Ipletae pusue tamatare. 17Imi lene mimise! Tamata rebe ihlaleke loko Tuhane sakesa kai kwete tonaru esi hlaleke mo, hoko tatike pine kena Ipletae pusue tamatare, irue tehaike Alla mo.”

Tamata rebe eni taneia boka susa kena rue tehaike Alla kena Ipletae ite

18:18-30

(Mat. 19:16-30; Mrk. 10:17-31)

18Eleki tamata elake sae me ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, Ale tamata misete. Au ono saisa leke kena au matare au supu rue tehaike Allare?”

19Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Le mula pine abeteke Au misere? Pusue tamatare sae imise mo batuke Alla ruai. 20Arekwa pusue Alla Eni pletaru peneka hoko: ‘Asablia yake, abunu yake, andea yake, aono saksi palani yake, holmate amamu kai inamu.’ ”

21Tamata mere iombe, “Kuru, au lulu pusue pleta meije bei kena auru tone sa.”

22Yesuse Iombe, “Alulu pleta esa mosa: ‘Akeu abelie amu yelu pusulu eleki riluke esi kepene ete tamata susate hoko mere sakesa kai atola taneia ndete surga. Mere pela pine alomei lulu Au sa!”

23Eleki kena tamata mere ilene ele mere, kaplalei le eni kepena bokala.

24Yesuse Ilimese lokoi kai Ibeteke be, “Tamata rebe eni taneia bokala hoko susa titinai kena iono Alla Eni tamata kena Alla Ipletae tamatare. 25Mire lesi ete binatane elake rebe kotiele untare ekusu lalune benaije bei tamata rebe eni taneia bokalaru iono Alla Eni tamata kena Ipletae tamatare.”

26Eleki tamata rebe esi lene Yesuse Ibeteke ele mere esi beteke loko Yesuse be, “Sepo susa ele mere hoko sire pine isupu hlamate bei Allare?”

27Yesuse Iombe, “Batuke Alla Iono hlamate ete imi tamata. Alla Iono sasaisa neka. Imi tamatare, imi ono sasaisa mo.”

28Petruse iombe, “Kuru, Ami tola amiki yelu pusulu peneka eleki ami luluMu!”

29Yesuse Iombe, “Imi lene loko Au mimise! Sire neka pine ikeu bei eni luma, eni bina, eni kwalini pise betai, amai pise inai kai eni nanae le ilayani Tuhane leke ruai kai tamata makete lekwe esi ono Alla Eni tamata kena Ipletae tamatare, 30hoko isupu misete elake bei Alla mei nusa meije, lesi bei isebie eni bina, kwalini, betai, amai, inai, eni nanae kai eni luma. Eleki kena imatare irue kai Alla eti pela.”

Yesuse Ibeteke suike be, “Lau mo Au matare reneka”

18:31-34

(Mat. 20:17-19; Mrk. 10:32-34)

31Eleki Yesuse Ikoti Eni maka lulua butu esa lesini luaru eleki Ibeteke lokosi be, “Meije ite keu lolete Yerusaleme hoko saisa rebe nabiaru esi lekie kena Au, Tamata Eni Nanare uono tinai neka. 32Le esi riluke Au ete tamata rebe esi rekwa Alla mosa, eleki esi aboroeKu kai esi toeKu, 33kai esi teta Au rebai boka eleki esi bunu Au. Po ele petu luare Au kwana suike bei matale.”

34Po Yesuse Eni maka luluaru esi nati saisa rebe Yesuse Ibetekele mo. Le pusu meru lupe supu bunikelu beisi hoko esi nanti saisa rebe Yesuse Ibetekele mo.

Yesuse Iono tamata matapolale sae imise

18:35-43

(Mat. 20:29-34; Mrk. 10:46-52)

35Eleki kena Yesuse Imei Ikusu kota Yeriho nere, ete mere tamata matapolale sae irue kokotie me lalane leine. 36Eleki kena ilene be tamata bokala esi lia hoko itneu be, “Saisa mere?”

37Eleki esi beteke etei be, “Yesuse bei Nasarete Ilia.”

38Eleki ibiuwe be, “Yesuse, Kamale Dauta eni Anubu, laleMu noaku noma!”

39Eleki tamata rebe esi akmenare esi lakeni leke indene. Po ibiuwe ktili lesi leneka be, “Kamale Dauta eni Anubu, laleMu noaku noma!”

40Eleki Yesuse Ikele kai Iulake keri tamata mere lokoI. Eleki kena itehaike Yesuse, Ibeteke lokoi be, 41“Akoti Au leke Au ono saisa ete ale?” Eleki tamata mere ibeteke loko Yesuse be, “Ntuane, leke au selu!”

42Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Ahlaleke lokoKu peneka, hoko Au ono amise. Aselu!” 43Kena mere neka isupu selu sosoli hoko ilulu Yesuse kai isike Alla. Kai tamata bokala esi selu saisa rebe Yesuse Ionore, esi isike Alla.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index