Search form

Lukase 20

Yesuse Eni kbasare bei sire

20:1-8

(Mat. 21:23-27; Mrk. 11:27-33)

1Eleki kena rebai sae me Yesuse Ikusu me Tuhane Eni Luma kena Iatetuke Sou Misete bei Alla. Eleki imama elakaru kai kuru Torataru kai tamata Yahudiaru esi elaka mpai lale esi luake lokoI, 2eleki esi tneu Yesuse be, “Ntuane, Abeteke ete ami be sire iriluke kbasa ete Ale kena Aono yelu meru?”

3Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Hoko yele po Au tneu imi mina be, 4Yohanese Ibaptise tamatare, isupu kbasa bei Alla pibe tamata?”

5Eleki esi lepa loko lomai be, “Sepo ite beteke be, ‘Tuhane Iriluke kbasa mere ete Yohanese’, hoko tatike pine Yesuse Ibeteke be, ‘Le mula pine imi hlaleke loko Yohanese more? 6Po sepo ite beteke be, ‘Bei tamata’, hoko tatike pine ite supu raba kena batu bei tamata makete. Le pususi hlaleke be Yohanese nabi bei Alla.”

7Eleki esi beteke loko Yesuse be, “Ami rekwa mo.”

8Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Hoko yele, Au lekwe suka beteke mo be Au ono pusu yelu meru kena kbasa bei sire.”

Tamata Yahudi esi elakaru lupe tamata maka seba ndinu rebe ktolone

20:9-19

(Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-12)

9Eleki Yesuse Ialena kena umpama ete tamata bokala meru be, “Tamata sae me iatnane anggure kwawi bokala. Eleki ndinu anggure mere iono tamata maketa esi sebae eleki ikeu takwali me otoi makete. 10Kena esi taleije, ndinu upui mere iulake eni tamata makerike sae loko tamata maka seba mere leke isupu bei esi hasile. Po esi tetai pine esi ulake ileu kai esi ono ikeri sasaisa moneka. 11Eleki ndinu upui mere iulake tamata makete loko tamata maka seba mere suike. Po esi tetai lekwe kai esi ono asomieni pine esi ulake ileu kai esi ono ikeri sasaisa more neka. 12Eleki ndinu upui mere iulake eni tamata makerike makete suike lekwe kena rebai telu, po esi tetai lekwe kai esi poini lopai ele mulini.

13Eleki ndinu upui mere iombe, ‘Au ono saisa lekwe? Au ulake auku anae rebe au okine ikeu loko tamata maka seba mere tinake esi ono lokoi mise piseu.’

14Eleki Eni nanare iluake loko tamata maka seba ndinure. Eleki esi selui bei ndinu anggure hoko esi beteke loko lomai be, ‘Meije ndinu upuije eni nanare hoko mai ite bunui leke ite supu ndinu anggure meije.’ 15Eleki esi kerikeni kai esi poini lopai ale mulini pine esi bunui.”

Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi noake elika be tamata rebe eni ndinu anggure mere iluake, iono saisa ete tamata maka seba meru? 16Iluake bei otoi mere eleki ibunu pusue tamata neuna meru eleki iriluke ndinu mere ete tamata makete.” Esi lene ele mere, esi beteke loko Yesuse be, “Uono ele mere yake!” 17Eleki Yesuse Ilimese lokosi kai Ibeteke be, “Sepo ele mere hoko Alla Eni lepate kena Maka Hlamate rebe Tuhane ItalukeIne eono elia? Le Alla Eni lepate rebe lekire beteke elere:

‘Tamata esi kerike luma esi poie batu sae me

po tatike pine batu mere kena elukue lili elake esi uweije.’

18Tamata rebe itetu kena batu mere isupu kera lakwai esa kai tamata rebe batu mere etetu kenai hoko esepei mutale.”

19Eleki kuru Torata kai imama elakaru esi nikwa lalane kena kerike Yesuse kena mere neka le esi rekwa kai esi nati Yesuse Ialena kena umpama mere lokosi. Po rilasi le tamata maketaru hoko esi sebeie Yesuse.

Tamata Parisiaru esi tneu Yesuse kena pajake leke Iralake sala

20:20-26

(Mat. 22:15-22; Mrk. 12:13-17)

20Eleki kuru Torata kai imama elakaru esi limese luie Yesuse rame. Hoko esi ulake tamata kena esi limese luie Yesuse. Tamata meru esi ono lupe tamata misete hoko esi suka ono Yesuse ilepa saisa rebe eono kaisare isuka mo leke esi riluke Yesuse ete gubernure mere. 21Eleki tamata meru esi tneu Yesuse be, “Kuru, ami rekwa be Abetekele tinai. Aatetuke saisa rebe Alla Isuka atetukele ete amire. Saisa rebe Alepaele masike tamata elakaru esi noake mere mise mo po rilaMu kena Alepae mo. 22Hoko ite tamata Yehudi seli pajake ete kaisare tinai pibe mo?”

23Po Yesuse Irekwa be tamata meru lalesi lua hoko Ibeteke lokosi be, 24“Imi riluke kepene kena seli pajake ete Au mina leke Au selue.” Eleki Itneu be, “Tamata oalalei me kepene matai mije sire? Kai sire eni nane?” Eleki esi ralake Yesuse be, “Kaisare enie.”

25Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Riluke Kaisare eniere ete Kaisare kai riluke Alla Eniere ete Alla.”

26Hoko esi supu ono Yesuse Iralake sala mo me tamata bokala meru. Tamata meru esi herane le Yesuse Iralake mise hoko esi ndene neka.

Yesuse Ilepa ktili be tatike pine tamata matale esi kuana suike

20:27-40

(Mat. 22:23-33; Mrk. 12:18-27)

27Eleki tamata toini me esi nane tamata Saduki rebe esi hlaleke be tamata matale kwana suike moneka. Esi luake loko Yesuse kai esi lemake lokoI leke Ilepa sala. Hoko esi beteke lokoI be, 28“Kuru, Musa ibeteke ete ami be, ‘Sepo kwalimu imata pine eni nanae sae mo hoko akai bina balu mere neka leke iruele nanae kena seli kwalimu.’ 29Eleki meije alena umpama kena kwalia sie itua. Kwali menare ikai eleki imata po eni nanae sae mo. 30Eleki kwalini nomore luare ikai bina balu mere eleki imata po eni nanae sae mo. 31Eleki sakesa neka kwalini nomore telu eti kwalini nomore iture esi kai kai bina balu mere, eleki esi mata po esi nane sae mo. 32Eleki bina balu mere imata lekwe. 33Eleki kena pususi kwana suike bei matale, bei kwalitoia sie itua meru sire pine iono mokwai ete bina balu mere, le pususi kai bina esa mere?

34Eleki Yesuse Iralakesi be, “Batuke tamata kwanale esi kai, 35po kena tamata rebe supu bitike kena kwana suike bei matale peneka kai kena Alla Ipletae imi tamatare esi kai suike moneka. 36Le esi mata suike moneka le esi saka malekata peneka. Kai esi kwana suike bei matale peneka hoko Alla Eni nanae kenasi. 37Imi persaye tamata matale ikwana suike mo. Po Musa ibeteke lekwe be tamata matale tatike pine kwana suike. Le Alla Ibeteke ete Musa ndete tapuane butuije be, ‘Aure Alla ete Abrahame, Isake kai Yakupe.’ Tuhane Ibeteke ele mere po Abrahame, Isake, kai Yakupe esi mata peneka. 38Ile Alla ete tamata matale mo, po ete tamata kwanale neka. Hoko pusue Tuhane Eni jemate toini rebe esi mata pende, Tuhane Irekwa be tatike pine esi kwana suike.”

39Kena kuru Torataru esi lene ele mere, esi beteke loko Yesuse be, “Kuru, Aralake mise kuate.” 40Eleki nehe kena tneu sasaisa bei Yesuse suike moneka.

Maka Hlamate mere, Dauta Eni Tuhane kai eni anubu lekwe

20:41-44

(Mat. 22:41-46; Mrk. 12:35-37)

41Eleki Yesuse Ibeteke loko kuru Torataru be, “Le mula pine tamata esi beteke be Maka Hlamate mere Irulu bei Dautare? 42Le Dauta ruai beteke Alla Eni lepate kena Maka Hlamate me buku Isike Tuhane be,

‘Alla Ibeteke loko auku Tuhane be:

Arue sapleuke Auku makwanale rebe holmatele kai pleta sakesa kaiKu,+

43eleki tatike pine Au ono tamata rebe lalesi tiake Aure esi lene loko Ale neka.’

44Dauta ruai ikoti Maka Hlamate eni Tuhane hoko Dauta eni anubu kena Maka Hlamate elika lekwe?”

Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru leke keta bei kuru Torataru

20:45-47

(Mat. 23:1-36; Mrk. 12:38-40)

45Eleki kena tamata bokala esi lene Yesuse Iatetuke sa, Ibeteke loko Eni maka luluaru be, 46“Imi keta bei kuru Torataru le kwakwaesi kuate. Esi suka pake lapune nanuke kai keu hole, eleki esi suka tamata esi lepae hlamate etesi me pasare. Eleki esi rue otoi misete lakwai esa me iteki luma maka kotie loko Allare, kai kena pesta hoko esi rue kena otoi misete rebe holmatele. 47Eleki esi paksa matabina balua esi layanisi kena esi taneyaru. Eleki esi kotie loko Alla takwali lakwai esa leke tamata bokala esi noakeise tamata misete. Tamata saka kuru Torata meru sisupu hukumane bei Alla ktili lesi bei tamata makete.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index