Search form

Lukase 23

Yesuse Isupu keri loko Pilatuse

23:1-5

(Mat. 27:1-2, 11-14; Mrk. 15:1-5; Yoh. 18:28-38)

1Eleki pusue agamare esi elaka maka teu pakalaru esi ulake keri Yesuse loko gubernure Pilatuse. 2Ete mere esi tutuke Yesuse be, “Ami selu Tamata meije Ikeri lalane tiae ete tamata bokala. Kai Ibeteke loko tamata bokala leke esi seli pajake ete Kaisare yake le Ibeteke be Ile Maka Hlamate tamata kai Ile Kamale.”

3Eleki Pilatuse ibeteke loko Yesuse be, “Ale, tamata Yahudiaru esi Kamale o?”

Eleki Yesuse Iralakeni be, “Yele, lepate mere tinai!”

4Eleki Pilatuse ibeteke loko imama elakaru kai tamata bokala meru be, “Tamata meije Eni sala sasaisa mo kena Isupu hukumane.”

5Po esi lepae tiae rame loko Yesuse be, “Eni hnaunaru elei pusue otoi Yudea peneka eti tamata esi ono hoha elake. Menai bei ndete Galilea eti roma ete meije.”

Yesuse Isupu keri loko Herodese

23:6-12

6Pilatuse ilene mere eleki itneu be, “Tamata meije tamata Galilea o?” 7Kena esi beteke be Yesuse tamata bei otoi rebe Herodese ipletaele, eleki iulake tamata esi keriNi loko Herodese, kena mere Herodese ime Yerusaleme. 8Kena Herodese iselu Yesuse, laleije ndina titinai le saisa rebe Yesuse Ionoule, Ilenelu takwali peneka, kai isuka kena tetue Yesuse. Ihlaleke be isupu selu Yesuse Iono tanda herane. 9Bei mere hoko Herodese itneu Yesuse rebai bokala po Yesuse Iralakeni kwale mo. 10Pusue imama elaka kai kuru Torata rebe esi ete mere esi kele lorau kai esi tutuke Yesuse kena nsalale elaka. 11Eleki Herodese kai eni solaluaru esi malie Yesuse kai esi sobueNi eti esi alike pakiane misete kenaI lupe kamale ipakele. Eleki esi leukeNi suike loko Pilatuse. 12Bei akmenare Herodese kai Pilatuse luasi nasuke lomai, po kena petu mere luasi ono ebe misete kai lomai.

Tamata esi teu hukumane matale kena Yesuse

23:13-25

(Mat. 27:15-26; Mrk. 15:6-15; Yoh. 18:39-19:16)

13Eleki Pilatuse ilupuke imama elakaru kai tamata elakaru pususi kai tamata bokala, 14kai ibeteke lokosi be, “Imi keri tamata meije lomei lokoku le imi beteke be Ikeri hnauna tiae ete Roma esi pemerinta. Hoko meije au tneuI mei imi oami loko lepata rebe imi lepaele kenaIje peneka po tamata meije Iono tiae sasaisa mo. 15Kai Herodese lekwe isupu tiae saisa mo rebe tamata meije Ionoe le iulake keriNi lomei suike loko ami. Tamata meije iono neune sasaisa mo kena Isupu hukumane matale. 16Ele mere hoko au tetaI eleki au tieI.

[ 17Le piasare kena Yahudiaru esi petu pestare, itie tamata esa bei buije etesi.]+

18-19Eleki kena mere me buije tamata sae eni nane Barabase, isupu kusu bui le ile kai eni tamata toinu esi hohae pemerinta kai bunu tamata.

Pilatuse isuka sirie Yesuse po tamata esi suka sirieNi bei buije mo. Esi kloloe sakesa be, “BunuI! Sirie Barabase ete ami!”

20Eleki Pilatuse ibeteke lokosi tiktili suike lekwe be, “Imi tamata Yahudi, suka au sirie imi kamale, o?” Le isuka kena sirie Yesuse. 21Po esi kloloe suike lokoi be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata! PakuI ahlake ai batai leke Imata!”

22Eleki Pilatuse ibeteke lokosi suike kena rebai telu be, “Le mula pine au onoI ele mere yo Iono neune sasaisa mo? Tamata meije Iono neune sasaisa mo kena eono Isupu hukumane matale. Hoko au tetaI eleki au tieI.”

23Po esi kloloe ktili lesi loko Pilatuse be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata!” Eleki esi lesi kena paku Yesuse ahlake ai bataije ne. 24Eleki Pilatuse iteu lepate kena paku Yesuse ahlake ai batai leke Imata lulu esi kloloe lokoije. 25Kai isirie Barabase maka bunure lulu esi kotie beine, yo iriluke Yesuse etesi kena esi hukumeNi lulu esi sukare.

Tamata esi paku Yesuse ahlake ai batai

23:26-43

(Mat. 27:32-44; Mrk. 15:21-32; Yoh. 19:17-27)

26Eleki kena esi keri Yesuse, esi tetue tamata Kirene sae eni nane Simone, ileu bei kota mulini. Esi kerikeni eleki esi paksai keri Yesuse Eni ai batai rebe tatike pine esi paku Yesuse kenare. Eleki ilulu Yesuse muline.

27Tamata bokala esi lulu Yesuse eleki ete mere lekwe matabinana esi luluI. Hoko matabinana meru esi ranie Yesuse. 28Po Yesuse Ihali lokosi kai Ibeteke lokosi be, “Matabinana bei Yerusaleme! Imi ranie Au yake po imi ranie ruami kai imi anaru. 29Le namake roma esi petu hoko tamata esi beteke be, ‘Mise lesi bina rebe ikeu blublulu kwale mo, kai rebe eni nanae sae mo kai isusu kwete tone kwale mosa!’ 30Kena petu mere tamata esi beteke loko ulata nanukaru be,

‘Ulate mai robi sepe ami.’ Kai esi beteke loko ulata rokonaru be, ‘Mai robi obi ami.’

31Le ete Au rebe sala sasaisa more, esi ono susate ete Au ele mere, hoko ete imi rebe ono sala bokalaru, tamata esi ono susate lesi ete imi leneka. Au lupe ai matane hoko aure kotu mo. Po imire tamata ono dosa hoko imi lupe ai nsekile rebe aure kotu pusure.”

32Kai esi keri tamata neuna lua lekwe kena esi pakusi ahlake ai batai leke esi mata sakesa kai Yesuse. 33Eleki kena esi roma otoi sae, esi nane Ulu alati, esi paku Yesuse ahlake ai bataije ete mere kai tamata neuna luaru lekwe esi paku luasi ahlake ai bataije neka. Hoko sae kena leiNi makwanale kai sae kena leiNi mapale. 34Eleki Yesuse Ikotie loko AmaI be, “Amate, ampune esi neunaru le esi rekwa saisa rebe esi onore mo!” Eleki esi poie undi leke esi rekwa be sire pine isupu Yesuse Eni lapunaru.

35Tamata bokala esi kele lia loko Yesuse yo tamata Yahudi esi elakaru esi toaeNi be, “Yesuse meije, Ihlamate tamata makete yele, hoko sebeie Ihlamate ruaI, sepo Ile Maka Hlamate rebe Alla IulakeIne.”

36Kai solaluaru lekwe esi lepa tiae ete Yesuse neka. Esi riluke anggure maklinute eteI. 37Kai esi beteke be, “Sepo Ale Kamale Yahudi hoko ono hlamate ruaMu.” 38Eleki ete mere esi leki ndete baba bei Yesuse uluIje be, “Tamata Yahudi esi Kamale.”

39Ile sae bei tamata ktolona lua rebe pakusi kena ai batai sakesa kai Yesuse isobue Yesuse be, “Ale Maka Hlamate moyo. Aono Ahlamate kai ami lekwe.” 40Po ile saere ilakeni be, “Suke rilamu le Alla le ale tamata ktolone, asupu hukumane sakesa kaiNi. 41Luai supu hukumane meije lulu luaiki dosare, po Yesuse Iono dosa sasaisa mo.” 42Eleki ibeteke be, “Yesuse, kena Aluake lomei suike kena pletae ami tamatare, Anete loko au.” 43Yesuse Ibeteke lokoi be, “Ahlaleke lokoKu! Petu meije arue kai Au ndete surga.”

Teu Yesuse Eni nasite

23:44-49

(Mat. 27:45-56; Mrk. 15:33-41; Yoh. 19:28-30)

44Eleki kena olasa butu esa lesini lua hkwatare, pusue nusare kpetu hoko kpetu roma olasa telu kmau, 45le lemataije hita mo. Eleki obite nurui elake rebe blulute mpai Tuhane Eni Lumare esi lalei rebe ereba sokati mise titinaije, ekahie bei ndete roma mpe.+46Eleki Yesuse Ikloloe loko AmaI be, “Amate, Au riluke Auku nasite eteMu.” Eleki kena Ilepa pelare teu Eni nasite sosoli ne.

47Eleki solalu utune esare esi elake iselu yelu rebe uono mere hoko iisike Alla be, “Tinai, tamata meije eni sala sae mo!” 48Kai tamata bokala rebe esi kele lupu ete mere kena esi selu Yesuse, esi selu yelu rebe uono mere hoko esi leu kai kaplalesi titinai. 49Kai Yesuse Eni ebearu kai matabinana rebe esi luluI bei ndete Galilea kena layani Yesuse esi selu pusue yelu rebe uono meru bei lauke.

Yusupe ihnouke Yesuse kena liane benai

23:50-56

(Mat. 27:57-61; Mrk. 15:42-47; Yoh. 19:38-42)

50-51Eleki tamata sae me eni nane Yusupe. Ibei kota Arimatea me otoi Yudea. Lulu Tuhane, ile tamata nkenale. Inamake petu kena Alla Ipletae tamatare. Ile, agamare esi elake maka teu pakala lekwe. Po kena teu pakala ete Yesuse isuka kena bunu Yesuse mo. 52Ikeu loko Pilatuse leke ikotie Yesuse leke ihnoukeNi. 53Eleki Yusupe itati Yesuse bei ai tutine eleki ikeriNi me liane benai rebe kalie me ula bature. Eleki ikopaI kena obite nurui nanuke misete eleki itolaeNi kena liane benai mere. Liane benai mere esi tolae matale kenae rebai sae mosa. 54Petu mere, petu kena moa manane pise ono saisa neka le totonaije tamata Yahudi esi petu pleije reneka.

55Eleki ete mere matabinana rebe esi lulu Yesuse bei ndete Galileare esi keu sakesa lekwe kena selu liane benai mere kai esi selu be tola Yesuse etika. 56Eleki matabinana meru esi leu pine esi aknekae leite boini ntelete kena esi tolaele kena Yesuse. Eleki kena tamata Yahudi esi petu pleije esi lulu Torate hoko kerike sasaisa.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index