Search form

Lukase 4

Ro tiaru esi elake eteheke Yesuse ndete otoi nsekile

4:1-13

(Mat. 4:1-11; Mrk. 1:12-13)

1Kena Yesuse Ileu bei kwele Yordane, Ro Misete IkbasaeNi ktili titinai rame. Eleki Ro Misete IkeriNi lolete otoi nsekile. 2Yesuse Irue ete mere petua butu ata kai ro tiaru esi elake etehekeNi po Ilene loko mo. Kena petua meru Yesuse Ikane sasaisa mo hoko petua butu ata meru liare Iblake tiaI sene.

3Eleki ro tiaru esi elake ebeteke lokoI be, “Ale Alla Eni Nanae, hoko Aulake batu meije eono lelie roti.”

4Yesuse Iombe, “Me Tuhane Eni lepate rebe lekire ebeteke be tamata ihidupe batuke bei manane mo.”

5Eleki ro tiaru esi elake ekeri Yesuse kena otoi nanuke titinai. Ete mere roma mata krebe mosa yo iaseluke pusue nusa rebe kamale ipletae mei nusa meije ete Yesuse. 6Eleki iombe, “Pusue nusa rebe au ono kamale kena au pletaele kai esi taneiaru, au riluke eteMu kena Akbasaele, le pusue meiju rilukele ete au peneka, hoko au rilukele ete sae neka rebe au suka rilukele etei. 7Sepo Atatu lokoku, hoko pusue meiju au riluke eteMu.”

8Po Yesuse Iombe, “Me Tuhane Eni lepate rebe lekire ebeteke be pusue tamata suke tatu loko Tuhane, iteki Alla, kai batuke lulu saisa rebe Ibetekele!”

9Eleki ro tiaru esi elake ekeri Yesuse lope kota Yerusaleme eleki itolae Yesuse ndete Tuhane Eni Lumare esi bulene. Iombe, “Ale Tuhane Eni Nanae. Hoko AnabuMu lope, 10le me Tuhane Eni lepate rebe lekire ebeteke be,

Tatike pine Tuhane Iulake Eni malekataru esi rakaMu,

11hoko esi saploeke Ale leke Amu lelale kena batu yake.”

12Yesuse Iombe, “Kena Tuhane Eni lepate rebe lekire ebeteke lekwe be imi tamatare teheke Alla yake!”

13Eleki kena iteheke Yesuse susuike rebai bokala mere pela peneka eleki isele beiNi kai inamake petu makete kena itehekeNi suike.

Yesuse Ilepae Sou Misete bei Tuhane memenai me otoi Galilea

4:14-15

(Mat. 4:12-17; Mrk. 1:14-15)

14Eleki Yesuse Ileu lope otoi Galilea, kai Ro Misete IkbasaeNi peneka. Kai tamata bokala me otoi mere esi alenakeNi. 15Le Iatetuke me Yahudiaru esi luma ibadaru kai tamata bokala esi isikeNi.

Yesuse isupu holmate me Nasarete mo

4:16-30

(Mat. 13:53-58; Mrk. 6:1-6)

16Yesuse Iluake me hena Nasarete. Bei kena Eri tone eti Ielare Iete mere. Piasare kena Yahudiaru esi petu pleije Ikusu me esi luma ibadare. Eleki Ikele kena Ibaise Tuhane Eni Lepate rebe lekire.

17Esi riluke Tuhane Eni Lepate rebe nabi Yesaya ilekire eteI. Buku rebe lulukele mere Ibaekele eleki Itetue lepate matai ebeteke be,

18“Tuhane Eni Rore Imei kaiKu

le Ibitike Au kena lepae Sou Misete ete tamata susate;

kai Iulake Au beteke ete tamata rebe esi supu kerike,

be esi supu tie peneka,

kai Au ono tamata matapolalaru esi supu selu,

tamata rebe esi supu uma kai supu susate bei tamata makete

au ono esi supu susate moneka,+

19kai Au lepae musune rebe Tuhane Iaseluke Eni misete ete Eni tamataru.”

20Eleki Yesuse Iluluke suike Tuhane Eni Lepata rebe lekie mere, Ileukele ete luma ibadare esi elake sae eleki Irue kena Iatetukesi. Pusue tamata me luma ibadare esi limeseI.

21Eleki Iatetukesi menai be, “Tuhane Eni Lepata meiju uono kena petu meije, kena imi leneule.”

22Lepata rebe Ilepaule mise titinai hoko pususi herane kai esi akue Eni Lepataru. Esi beteke be, “Ile mere Yusupe eni nanare pi moyo?”

23Hoko Ibeteke lokosi be, “Lepate matai eombe, ‘Sire inaku be ile loktele, hoko suke iono ruai mise.’ Mere imi suka beteke ete Au. Mere be imi kotie tanda herane rebe Au onoe me Kapernaume Au onoe mei Auku henare lekwe.”

24Yesuse Ibeteke lekwe be, “Imi lene! Nabi sae isupu holmate me ruai eni henare mosa.” 25Po imi lene mimise, kena akmena nabi Elia eri rue sare lea musuna telu bulana ne. Pusue otoi Israele esi supu manane mo. Kena mere bina balua boka. 26Po Tuhane Iulake Elia ikeu loko sae bei bina balua me Israele meru mo po Iulakeni keu loko bina balu sae me Sarfate me otoi Sidone. 27Kai kena akmena nabi Elisa eri rue sa tamata kusta bokala me otoi Israele po sae kuesa beisi ionoi mise mo, batuke Namane tamata bei nusa Siria pine iono imise.”

28Tamata me luma ibadare pususi nasu titinai kena esi lena Eni lepata meru. 29Esi kele, esi neha Yesuse balaije kai esi keriNi siri bei kotare roma lapate ului me tehaike esi eleke kota mere. Lalesi kena esi poieNi lope lapate mere. 30Po Yesuse Ilia rame beisi loko tlelaisu.

Yesuse Ikbasa kena Isirie ro tiare bei ile sae me kota Kapernaume

4:31-37

(Mrk. 1:21-28)

31Eleki Yesuse Ikeu lope kota Kapernaume me otoi Galilea, eleki kena tamata Yahudi esi petu pleije, Yesuse Ikeu me Yahudiaru esi luma ibadare eleki Iatetuke ete mere. 32Yesuse Iatetuke kena kbasa hoko tamata meru esi herane.

33Me luma ibadare ile sae me ro tiare kbasaeni hoko ikloloe be, 34Hei Yesuse, tamata Nasarete. Akwale ami yake. Alomei kena atia ami moyo? Au rekware Alla Iulake Ale. Amise titinai le Amu dosa sae mo.”

35Yesuse Iholai be, “Ndene! Asiri beini!” Eleki ro tiae mere eonoi koli me tamata bokala meru eleki esiri beini. Po eonoi blake sasaisa ekera mo.

36Pusue tamata esi herane kai esi lepa loko lomai be, “Yele, Yesuse Eni kbasare eono Eni lepate ektili. Ipletae ro tiare usirire, ulene lokoI.” 37Hoko pusue tamata esi alenake Yesuse me papelake otoi rebe tehaike otoi mere.

Yesuse Iono tamata makeraka bokala esi mise

4:38-41

(Mat. 8:14-17; Mrk. 1:29-34)

38Yesuse Isiri bei tamata Yahudi esi luma ibada mere eleki Ikeu me Simone eni luma. Ete mere Simone inai tamoli kerakeni, imusu titinai. Tamata me luma mere esi kotie bei Yesuse leke Ionoi mise. 39Yesuse Ikele me matabinane mere eni maka ntulure esi leine. Eleki Yesuse Ilepa kena na elake kena Iono imise bei musute, eleki makerake mere sirike sosoli. Matabinane mere ibetu sosoli eleki ilayani Yesuse kai tamata meru.

40Kena lemataije suni peneka, tamata bokala esi liku esi tamata makerakaru loko Yesuse. Esi makerake sasaisa neka. Eleki Yesuse Itola balaI papelakesi eleki pususi mise. 41Kai ro tiaru siri bei tamata bokala lekwe. Kena usiri bei tamataru ubiuwe be, “Ale Tuhane Eni Nanae!” Po Yesuse Inasukelu kai Isuka ulepa mo le urekwa be Ilere Alla IulakeNi kena Iono hlamate ete tamata.

Yesuse Ikeu lepae Sou Misete me luma ibadaya me otoi Yudea

4:42-44

(Mrk. 1:35-39)

42Bebeleti kena lemataije ekatabola nere, Yesuse Ikeu bei kota mere lolete otoi ndenete leke ruaI ete mere. Po tamata bokala esi nikwa lokoI. Kena esi tetueNi, esi beteke lokoI be, “Ntuane, keu bei ami yake.” 43Po Ibeteke lokosi be, “Sou Misete rebe Au atetuke loko Alla Ikbasae nusa meije saka kamale elake eliare, hoko Au keu me otoi maketaru le Tuhane Iulake Au lomei nusare kena lepae Sou Misete batuke ete imi mo po ete tamata maketaru lekwe.”

44Eleki Ilepae Sou Misete me tamata Yahudiaru esi luma ibadaru me otoi bokala me Yudea.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index