Search form

Lukase 7

Yesuse Iono solalu elake me Kapernaume eni tamata makerike eni makerake emise

7:1-10

(Mat. 8:5-13)

1Eleki kena Yesuse Ilepa ete tamata bokala ete meru pela peneka eleki Ikusu kota Kapernaume. 2Ete mere solalu Roma utune esi elake sae me, eni tamata makerike rebe lalei noai titinaije kerakeni ktili titinai kai mahake imata. 3Eleki kena solalu elake mere ilene kena Yesuse, iulake elaka telu pise ata bei tamata Yahudiaru esi keu koti Yesuse leke Iluake Iono eni tamata makerike mere imise. 4Kena esi luake loko Yesuse esi kotie lokoI kena holmate leke Yesuse Ikeu tapa solalu elake Roma mere. Esi ombe, “Ntuane, Atapa solalu elake mere le ile tamata misete, 5le laleije noa iteki tamata Yahudiaru kai ieleke luma ibada ete ite.”

6Eleki Yesuse Ikeu sakesa kaisi.

Eleki kena esi lau bei solalu elake mere eni lumare moneka, solalu elake iulake eni ebearu leke beteke ete Yesuse be, “Ntuane, susaMu kena luake me auku luma yake le tamata ele mei aure, Aluake loko aure saisa mo. 7Hoko au nehe kena tetue Ale mo. Ntuane Arue ete meije neka kai Abeteke lepate matai esa, hoko auku tamata makerike imise neka. 8Le au lekwe lene loko auku elakaru kai rebe eni nalane mpe lebu bei aure ilene loko au lekwe. Hoko sepo au ulakeni be, ‘Keu!’, hoko ikeu. Kai au kotini be, ‘Lomei!’, hoko ilomei. Pise ete auku tamata makerike be, ‘Kerike meije!’, hoko ikerikele.”

9Kena Yesuse Ilene ibeteke mere, hkutukeNi le solalu elake mere ihlaleke ktili loko Alla. Kai Ihali loko tamata bokala rebe esi luluIje kai Ibeteke be, “Au beteke ete imi be bei pusue tamata Israelaru, Au tetue tamata rebe ihlaleke loko Alla ktili saka solalu elake meije mosa.”

10Eleki kena esi leu me solalu elake eni lumare, esi selu eni tamata makerike mere imise peneka.

Yesuse Iono kwete beluke sae me ikwana suike me kota Naine

7:11-17

11Takwali bei mere mo Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu me kota Naine sakesa kai tamata bokala. 12Kena Yesuse Itehaike kota mere esi meture, Itetue tamata bei kota mere. Esi tohi tamata matale sae siri bei kotare. Tamata rebe imatare kwete mokwai, bina balu eni nanae esane. Tamata bokala bei kota mere esi keu sakesa kai bina balu mere. 13Kena Tuhane Yesuse Iselu bina balu mere, laleIje noai. Eleki Ibeteke lokoi be, “Matabinane, arani yake!”

14Eleki Yesuse Itehaike tamata matale eni petire, eleki ikerikele. Peti mere mbebane. Eleki tamata maka tohiaru esi kele. Yesuse Iombe, “Kwete beluke, betu!” 15Kwetele mere ikwana sosoli: ibetu, irue, kai ialena ne. Yesuse Iombe, “Matabinane, amu anare ikwana suike peneka hoko akerini leu mina!”

16Hoko pusue tamata ete meru rilasi kai esi isike Alla. Esi ombe, “Tamata mere nabi elake rebe IaselukeNi ete ite. Alla Iluake, Ikbasa kai Ihlamate ite, Eni tamata Israela meiju peneka.” 17Hoko esi keu alenake saisa rebe Yesuse Iono kena petu mere, me pusue otoi Yudea kai ootoi keholiaru.

Yohanese Maka baptise iulake eni maka lulua sie luaya esi tneu Yesuse

7:18-35

(Mat. 11:2-19)

18Yohanese maka baptise eni maka luluaru esi luake alenake pusue rebe Yesuse Ionoule ete Yohanese. 19Hoko Yohanese iulake eni tamata sie luaya esi keu tneu Tuhane Yesuse be Ile mere rebe Alla ItalukeNi pibe mo hoko suke namake tamata makete salo?”

20Eleki luasi luake loko Yesuse, esi beteke be, “Ntuane, Yohanese maka baptise iulake ami kena luake tneu Ale be, ‘Ale Tuhane rebe Alla Italuke Aluake o? Pibe suke ami namake tamata makete salo?’ ”

21Kena mere Yesuse Iono tamata bokala rebe kerakesi esi mise kai Iulake ro tiaru usiri bei tamata kai Iono tamata matapolale bokala esi selu. 22Eleki Yesuse Ibeteke loko sie luaya rebe Yohanese iulakeise be, “Luami leu kai alenake saisa rebe imi selue kai lenele ete Yohanese. Tamata matapolale iselu peneka, tamata sisate ikeu peneka, tamata makerake usai kai tinaije puluele imise peneka, tamata popole ilene peneka, tamata matale ikwana suike peneka, kai tamata susate ilene Sou Misete peneka. 23Beteke ete Yohanese lekwe leke ihlaleke lokoKu. Hali bei Au mo po ihlaleke titinai loko Au hoko isupu misete elake.”

24Eleki kena Yohanese eni maka lulua lua meru esi leu peneka, Yesuse Ialenake Yohanese ete tamata bokala meru be, “Kena akmena imi keu lolete otoi nsekile kena imi selu Yohanese, imi selu saisa? Imi keu nikwa tamata rebe laleije ndene mo saka tapuana rebe balate elisuke lori lopaije o? 25Pibe imi keu kena ono saisa? Keu kena selu tamata rebe ialike pakiane misete, pibe tamata rebe ialike lapune misete kai rebe eni taneiaru o? Mo moyo? Le tamata ele mere irue kena luma misete! 26Hoko imi keu nikwa saisa? Keu kena selu nabi? Tinai kena selu nabi! Imi lene mimise! Yohanese mere ilesi bei nabiaru lekwe. 27Le Alla Eni lepata rebe lekire ebeteke Yohanese be,

‘Imi lene mimise! Ile rebe tatike pine Au ulakeine ikeu akmena beiMu

leke iakneka lalane kena Akeu mise!’+

28Imi lene mimise! Bei akmena roma meije mei nusa meije tamata rebe lesi bei Yohanese maka baptise sae mo. Po masike tamata mei nusa meije rebe esi pakuna mo rebe siere Alla Eni tamata kena Ipletae tamatare, sie meru pine esi supu misete bei Tuhane lesi bei Yohanese.

29Tamata bokala kai masike tamata maka kotie pajake lekwe, esi lene Yohanese eni lepata meru, pususi naku be Alla Inkena le esi supu baptise bei Yohanese peneka. 30Eleyo tamata Parisia kai kuru Torataru esi suka lene loko Alla Eni suka eteise mo hoko esi suka supu baptise bei Yohanese mo. 31Imi lene au umpamae tamata rebe esi suka hlaleke loko Au mo mei nusa rebai meije. 32Esi lupe kwete toini rebe esi rue me pasare esi koti loko esi ebearu be,

‘Ami hbue lagu misete kena suline le ami lalemaru ndina, po imi laleimu ndina mo kai mala mo.

Ami menani lagu malerene po imi rani mo.’

33Mere sakesa kai imi ono ete Yohanese maka baptise neka. Le kena Yohanese iluake itahane tia senete rame kai ikinu anggure kwelini mo, imi beteke be, ‘Ro tiare kbasaeni!’ 34Eleki Au, Tamata Eni Nanare Au luake, Au kane kai kinu anggure, imi beteke be, ‘Selu! Ile tamata ndasine kai nselite. Tamata maka kotie pajake kai tamata dosa esi ebe.’ 35Masike imi trima saisa rebe Au kai Yohanese luama onoule moneka, po Alla Eni maka rekwa rebe ami lulure imi rekwae bei tamata makete rebe esi lulu amiki hnaunaru esi atate.”

Yesuse Isupu hmulake kena leite boini ntelete bei bina sae me rebe eni sala bokala

7:36-50

36Tamata Parisi sae me eni nane Simone, ikoti Yesuse kena kane me eni luma. Eleki Yesuse Iluake, Irue kane sakesa kaini. 37Ete me kota mere tamata bina dosa sae me irue ete mere. Kena bina mere ilene be Yesuse Ikane me Simone eni lumare, iluake ikeri leite boini ntelete rebe esi beline ela kena botole buini bei batu. 38Irani kai ikele me Yesuse muliNi tehaike Eni lelale, eleki iambosike Yesuse Eni lelale kena eni mata kweline. Kai ibasae kena eni buare eti emala. Eleki iata Yesuse Eni lelale kai ihmulakele kena leite boini ntelete mere.

39Kena Simone iselu ele mere inoake mpe lalei be, “Sepo Ile meije nabi hoko suke Irekwa be bina rebe ikerikeNi mere sire, le bina mere, bina dosa.”

40Eleki Yesuse Ibeteke loko Simone be, “Simone, Au suka beteke yele mei ete ale.”

Simone iombe, “Kuru, betekele noma.”

41Yesuse Iombe, “Tamata sie luaya esi pinjame kepene bei tamata sae me. Tamata sae ipinjame kepene matai utuna lima, kai tamata sae ipinjame kepene matai butu lima. 42Eleki kena luasi seli tekwa moneka, hoko tamata mere iono luasi seli moneka. Bei tamata lua meru sire pine ikotie trima kasi boka lesire?”

43Simone iombe, “Tamata rebe ipinjame kepene ela lesire.” Yesuse Iombe, “Abeteke tinai.”

44Eleki Yesuse Ihali loko bina mere kai Ibeteke loko Simone be, “Aselu bina meije. Kena Au kusu lomei amu lumare ariluke kwele ete Au kena Au koa Auku lelale mo, po bina meije ikoa Auku lelale kena mata kweline kai ibasae kena eni buare eti emala. 45Aata Au kena holmate Au mo po bei kena Au kusu menaije ihleke bei maka ata Auku lelale moneka. 46Ahmulake uluKue kena holmate mo po ihmulake Auku lelale kena leite boini ntelete. 47Ele mere hoko imi lene mimise. Saisa misete rebe iono ete Aure, mere tiluke be Au ampune eni dosa bokalaru peneka. Le sepo tamata eni dosare boka mo kai supu ampunele hoko ikotie trima kasi boka mo. Po sepo tamata eni dosare boka kai supu ampune pusulu hoko tamata mere ikotie trima kasi boka lesi.”

48Eleki Yesuse Ibeteke loko bina mere be, “Amu dosare Au ampune peneka.”

49Tamata rebe esi rue kane sakesare esi noake sosoli me lalesi be, “Ile meije sire pine Inehe kena ampune tamata esi dosaru?”

50Po Yesuse Ibeteke loko bina mere be, “Hlaleke lokoKu ktili! Asupu hlamate le ahlaleke lokoKu, hoko aleu kena lale ndinate kai laleume ndene noma!”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index