Search form

Lukase 8

Bina rebe esi layani Yesuse

8:1-3

1Takwali bei mere mo Yesuse Ikeu me kotaya kai henaya kena Ibeteke Sou Misete bei Alla. Iatetuke be Alla Iono Kamale ete tamata menai peneka. Eni maka lulua butu esa lesini luaru esi keu sakesa kaiNi. 2Kai bina sie ilaru esi lulu Yesuse lekwe. Bina rebe kerakeise po Yesuse Ionosi mise, kai bina rebe ro tiaeru ukbasaesi po Yesuse Isuiule. Mariare, piasare tamata kotini Magdalena, Yesuse sirie ro tiae itu beini. 3Bina sae lekwe eni nane Yohana, Kusa eni bina. Kusa mere kamale Herodese eni tamata makerike esi elake. Susana kai bina bokala maketa lekwe. Pusue bina meru esi pake esi kepenaru kena layani Yesuse kai Eni maka luluaru.

Alena umpama kena tamata maka mulae bibite

8:4-8

(Mat. 13:1-9; Mrk. 4:1-9)

4Tamata boka titinai bei kota kena kota esi luake rame loko Yesuse. Eleki kena tamata meru esi lupu kai Yesuse, Iatetukesi kena umpama be, 5“Imi lene mimise! Maka andinu sae me ikeu me eni ndinure leke imulae bibite. Kena imulae bibitaru, leini utetu me lalane leini. Hoko tamata esi kelekelu kai manua ndete teturu ukane pusue bibita meru. 6Bibita leini utetu kena tape batu. Kena bibita meru ukusure, umutu sosoli le tapele enseki. 7Bibita leini utetu kena tapele rebe tapua luliaru kenare. Eleki tapua luliaru ukusu sakesa kai bibitaru kai utasouke bibita kwawi meru eti umata. 8Po bibita leinu utetu kena tapele nkopane. Eleki ukusu, eleki bibita kwawi meru uela mise hoko esi hasila bokala, rebai utune bei bibita rebe utetu kena tape nkopane mere.”

Yesuse Ialenake umpama mere pela eleki Ibeteke lokosi be, “Sire rebe ilene mise, suke inati Auku lepate!”

Yesuse Ialena kena umpama kena tamata rebe esi suka hlaleke lokoI mo

8:9-10

(Mat. 13:10-17; Mrk. 4:10-12)

9Yesuse Eni luluaru esi tneuI be, “Kuru, alena umpama minare esi natire saisa?” 10Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Alla Ipletae tamatare, akmenare ibetekele ete imi mo, po meije sasaisa neka rebe tamata esi rekwa mosare Au betekele ete imi. Po tamata rebe esi suka kena hlaleke loko Au more, Au alena kena umpama etesi leke:

esi lene batuke umpama po esi rekwa esi natire mo.

Mere lulu lekie kena Tuhane Eni lepate rebe lekire pende:

Masike esi selu saisa rebe Au onoule po esi natire esi rekwa mo.”

Yesuse Ibeteke umpama kena tamata maka mulae bibite esi natire

8:11-15

(Mat. 13:18-23; Mrk. 4:13-20)

11“Alena umpama minare esi natire elere: bibite mere Alla Eni lepataru. 12Lalane rebe bibita utetu kenae mere tiluke tamata rebe lene Alla Eni lepataru, po ro tiaru esi elake eluake ono tamata esi hleke noake kai eono esi nete Alla Eni lepataru moneka leke esi hlaleke loko Alla kai esi supu hlamate beiNi moneka. 13Otoi rebe batu bokala rebe bibitaru utetu kenae mere, etiluke tamata ilene Alla Eni lepataru kai ihlaleke lokoI kai lalei ndina po erueke laleije mo hoko ihlaleke ktili mo. Hoko kena ro tiaru esi elake eluake eteheke tamata mere hoko isuka hlaleke loko Alla Eni lepata meru moneka. 14Otoi rebe tapua lulia uwei rebe bibita utetu kenae mere etiluke tamata rebe esi lene Alla Eni lepataru kai esi hlaleke lokoI. Po lalesi ndene mo le esi nete loko manane pise taneya mei nusa meije rame leke esi supu meru rame. Hoko esi hlaleke loko Eni lepataru ktili mo. 15Po tapele misete rebe bibitaru utetu kenae mere etiluke be tamata rebe lalesi ntoli kai miseta. Esi lene loko Alla Eni lepataru kai esi hidupe mise neka, tahane lale kena susata kai luluI rame.”

Lene Alla Eni lepataru mimise leke tatike pine nati mise lesi!

8:16-18

(Mrk. 4:21-25)

16“Kena tamata isosu lampure itasoukele kena sokate mo pise itolae mpe lebaleije mo. Po itolae kena esi otoi kena tolaele moyo? 17Alla Eni lepataru sakesa neka. Eni lepata rebe bunikele, tatike pine tamata makete esi sibakele kai sasaisa rebe tasoukele tatike pine tamata makete esi baekele neka leke pusu tamata esi rekwae mise.

18Ele mere hoko imi nete loko pusu Auku lepataru mimise mina le imia rebe nati misere, tatike pine imi tapa noake mise lesi kai ela lesi. Po sepo tamata rebe isuka nati Auku lepataru mo hoko tatike pine saisa rebe inoake be irekware Alla Iono Irekwa moneka.”

Yesuse inaI kai kwaliNi muliaru

8:19-21

(Mat. 12:46-50; Mrk. 3:31-35)

19Eleki Yesuse inaI kai kwaliNisi luake lokoI po esi tehaikeNi mo le tamata boka kuate. 20Eleki tamata sae me ibeteke loko Yesuse be, “Ntuane, InaMu kai kwaliMu esi me muli le esi suka tetueMu.”

21Po Yesuse Ibeteke lokosi be, “Tamata rebe esi lene loko lepate bei Alla kai esi ono lulu Alla Eni lepataru hoko sie meru inaKu pise kwaliKu pise betaKu.”

Sanute kai meite ulene loko Yesuse eleki undene

8:22-25

(Mat. 8:23-27; Mrk. 4:35-41)

22Eleki kena petu sae me Yesuse kai Eni maka luluaru esi sa kena soa buini eleki Ibeteke lokosi be, “Mai ite sai lopai tlaka tebai.” Eleki esi sai. 23Eleki kena esi sai, Yesuse Intulu. Eleki takwali mo sanute elake luake kena tlakare hoko kohu elake esa kena soa buini mere. Eleki takwali mo kwele penu kena soa buini laleije hoko mahake soare molo.

24Eleki Eni maka luluaru esi betuke Yesuse be, “Kuru, Kuru, ite mata.” Yesuse Ibetu kai Inasuke sanute kai kohure hoko undene sosoli. 25Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Le mula pine imi rilami le kohu ele mere? Imi hlaleke lokoKu ktili moneko?” Eleki Eni maka luluaru esi herane kai rilasi kai esi beteke loko lomai be, “Yele, imi selu. Tamata meije sire? Sanute kai meite lekwe ulene loko Ntuane meije kai undene peneka.”

Yesuse Iono tamata sae me rebe ro tiare kbasaeni rebe irue kena liane benaije imise

8:26-39

(Mat. 8:28-34; Mrk. 5:1-20)

26Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi rulu me tamata Gerasa esi otoi, me tlaka Galilea tebai. 27-29Tamata esa bei me kota mere ro tiaru ukbasaeni, hoko takwali lakwai esa peneka ialike lapune moneka kai irue kena luma mo, po irue kena liane benai maka hnouke tamata matale me kota mulini. Le rebai boka ro tiaru ukbasaini hoko tamata esi rakai. Esi lo balai kena rante kai lo eni lelale kena pesi leke ikeu yake po iteu rante bei balaije kai iletu pesire bei eni lelale eleki isupu kbasa bei ro tiaru hoko usuini kena otoi rebe tamata esi rue kena more. Eleki kena Yesuse irulu bei soa buine, tamata mere iselu Yesuse bei lauke hoko ibiuwe kai iblelakeni me Yesuse oaIje. Eleki Yesuse Ibeteke loko ro tiaru be, “Siri bei tamata mere.” Eleki tamata mere ikloloe be, “Yesuse, Alla rebe Iela lakwai esa Eni nanae. Aono saisa ete aure? Au kotie bei Ale leke Aatia au yake.”

30Yesuse Iombe, “Amu nane sia?” Eleki iombe, “Auku nane Legione.” Legione esi natire solalu boka le ro tiaru bokala ukbasae tamata mere. 31Eleki ro tiaru ukotie susuike bei Yesuse be, “Natue ami kena otoi susate lakwai esa kena hukume ami eti pela yanoma.

32Tehaike Yesuse, apa otota bokala uni nikwa manane kena ulate bubui sae me. Eleki ro tiaru ukoti bei Yesuse be, “Sebeiye ami keu kbasae apalaru noma.” Yesuse Iombe, “Imi keu.” 33Kena mere neka, Ro tiaru ukbasaeni moneka eleki ukeu kbasae apalaru. Hoko apalaru pusulu naya lopo kusu tlaka eleki umolo umata pusulu.

34Tamata maka raka apalaru esi selu pusue meru, esi naya kai esi alenake ete tamata ndete kota kai hena teanaru be, “Yesuse Ime kai Iono tamata rebe ro tiaru kbasaeni kai irue kena liane benaije imise peneka. Kai Iono ro tiaru kusu kena apalaru hoko unaya kusu tlaka umata pusulu peneka.” 35Eleki tamata bokala esi luake loko Yesuse kena esi selu Yesuse Iono misete. Hoko tamata rebe ro tiaru ukbasaeni monde irue mpe Yesuse Eni lelale, ialike lapune kai ro tiaru kbasaeni moneka. Hoko tamata meru rilasi. 36Eleki tamata rebe esi selu Yesuse Iono ro tiaru ukbasae tamata mere monde, esi alenakele ete tamata bokala rebe esi luake meru. 37Tamata bokala bei me otoi Gerasa meru rilasi kuate hoko esi beteke loko Yesuse be, “Akeu bei otoi meije noma.” Eleki Yesuse Isa kena soa buini suike, leke esi sai.

38Po kena Yesuse Ikeu mosare, tamata rebe imise pende, ikotie bei Yesuse be, “Yesuse, au suka keu kaiMu bei petu meije neka.” Po Yesuse Ibeteke lokoi be, 39“Kuebe, yake. Aleu nda amu luma kai alenake ete amu luma toini be Alla Iono misete elake etemu.” Eleki tamata mere ikeu papelake otoi me kota kena ialenake misete rebe Yesuse Ionoe eteije.

Yesuse Iono Yairuse eni nanae binare ikwana suike kai Iono bina makerake bulane imise

8:40-56

(Mat. 9:18-26; Mrk. 5:21-43)

40Kena Yesuse Ileure, tamata bokala esi sapaI le esi tatikeNi. 41Eleki tamata sae me eni nane Yairuse, tamata elake rebe kerike me luma ibada, iluake loko Yesuse eleki itatu me Yesuse oaIje eleki ibeteke loko Yesuse be, “Yesuse, Akeu me auku luma mina, 42le auku kwete bina esane rebe eni musuna butu esa lesini luare imata reneka.

Eleki Yesuse Ikeu kaini. Kai tamata bokala esi rupa lomai kena esi keu luluI.

43Eleki kena Yesuse Eri keu sa, bina sae eni makerake bulane hoko lalakwe keu rame musuna butu esa lesini lua peneka kai sae iono imise mo.” [Iriluke pusue eni kepene kena seli loktele po imise mo.]+ 44Eleki ikeu tutumulie Yesuse eleki ikerike Yesuse Eni lapu nanuke esi nuruije. Kena mere neka eni lalakwe eleta kai imise sosoli.

45Eleki Yesuse Ibeteke be, “Sire ikerike Aure?” Po tamata sae inaku mo be ikerike Yesuse.

Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Ntuane kuru, tamata bokala esi luake keholiMu hoko esi rupakeMu.”

46Po Yesuse Ibeteke be, “Tamata sae ikerike Auku lapu nanuke le Au blake be Auku kbasare siri beiKu.” 47Eleki bina mere rilai le Yesuse titinai. Le saisa rebe ionore, tamata esi rekwae lekwe. Hoko iluake lokoI kai itatu lope tapele le iasomi bei tamata bokala meru kai rilai le Yesuse. Eleki ialenake ete tamata bokala meru be ikerike Yesuse le isupu makerake bulane hoko imise sosoli. 48Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Matabinane, Au ono amise le ahlaleke lokoKu. Akeu kena lale ndinate.”

49Eleki kena Yesuse Ilepa sa, tamata esa bei me Yairuse eni lumare iluake hoko ibeteke loko Yairuse be, “Ntuane, Amu anae binare imata peneka. Hoko akoti Kuru mere Iluake lorau luma yanoma.”

50Po kena Yesuse Ilene mere, Ibeteke loko Yairuse be, “Rilamu yake po mahabe ahlaleke lokoKu, hoko amu anare imise.”

51Eleki kena esi luake me Yairuse eni luma, Yesuse isuka tamata maketa kusu kaiNi mo batuke Petruse, Yohanese kai Yakobuse kai kwetele mere inai kai amai. 52Eleki tamata bokala esi ranie kwetele mere ktili le lalesi noai kuate po Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi rani yake le kwetele mere imata mo po intulu.”

53Eleki esi malie Yesuse le esi rekwa be kwetele mere imata peneka. 54Po Yesuse Ikerike kwetele mere balaije eleki Ibeteke lokoi be, “Auku anae, betu!” 55Kwete bina mere ikwana suike kai ibetu ne. Eleki Yesuse iulake riluke manane ete kwete bina mere leke ikane. 56Kwetele mere eni elake inaiju esi herane. Po Yesuse Ibeteke lokosi leke alenake Iono kwetele mere imisere ete tamata makete yake.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index