Search form

Markuse 11

Yesuse Ikusu kota Yerusaleme

11:1-11

(Mat. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Yoh. 12:12-19)

1Kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu lolete kota Yerusaleme, kena esi tehaike Betpage kai Betania mpe ulate Saitune aini bokalaru, Yesuse Iulake Eni maka lulua sie luaya esi keu akmena. 2Ibeteke lokosi be, “Imi luami keu akmena lora henare, kena luami luake nda henare, luami selu keledai tlai sae loe ete mere. Keledai mere tamata sae isa kena mosa. Imi luami lutae eleki nehae lomei lokoKu. 3Sepo sae itneu luami be, ‘Le mula pine imi luta keledai tlai mere?’, imi ralakesi be, ‘Tuhane Ipakele, po totonai pine Ileukele ete imi.’ ”

4Eleki Eni maka lulua lua meru esi keu lora henare eleki esi selu keledai tlai sae me loe me metu me mulire esi muline tehaike lalane. Eleki luasi lutae, 5Tamata sie luaya pise sie telua esi kele ete mere eleki esi tneu luasi be, “Imi luta keledai mere le mula?”

6Luasi ralake tamata meru be, “Tuhane Ipakele po tatike pine Ileukele.” Eleki tamataru sebei luasi ranae. 7Luasi rana keledai mere eleki luasi leu loko Yesuse. Eleki Eni maka luluaru esi tola esi lapuna me muliru ndete keledaije, eleki Yesuse Irue kenae ndete baba. 8Eleki tamata bokala esi keu repa ai sanai bei me neu eleki esi tola kena lalane, yo tamata leini esi buka esi obitaru kena lalane babaije leke keledaije titake esi babaije. 9Eleki tamata rebe esi keu akmena kai rebe esi keu pamulire pususi kloloe be,

“Isike Alla!

Alla Iaseluke misete lakwai esa ete ami le tamata meije Iluake lomei kena Alla Eni kbasa.+

10Tamata meije Iono Kamale ete ami leke Ipletae ami saka kamale Dauta, amiki ntuane menare.

Mai ite isike Alla ndete surga!”

11Eleki Yesuse Ikusu kota Yerusaleme kai Ikeu me Tuhane Eni Lumare+. Eleki Ikeu keholi kena selu pusulu. Po kmau peneka hoko Yesuse Ileu lorau hena Betania sakesa kai Eni maka lulua sie butu esa lesini luaru.

Yesuse Isui maka abeli kai maka tukare kepene bei Tuhane Eni Lumare

11:12-19

(Mat. 21:12-19; Luk. 19:45-48; Yoh. 2:13-22)

12Ele bobanure kena esi keleke bei Betania, Yesuse tiaIje sene peneka. 13Iselu ara aini sae me bei lauke esi loinia ukusu peneka, eleki Ikeu nikwa esi buaije. Po kena Iselu ara aini mere, esi buai sae mo le tale kena bua suike mosa. 14Eleki Ibeteke loko ara aini mere be, “Abua moneka.”

Eleki Eni maka luluaru esi lene Ibeteke mere lekwe.

15Kena esi luake me Yerusaleme, Ikusu me Tuhane Eni Lumare kena Ikotie loko Alla. Maka abeli kai maka sabe ete mere Isuisi. Ihali maka tukare kepene+ esi mejaru kai maka abeli abuna esi bankuru hoko koli pusulu. 16Kai tamata esi keri taneiya sasaisa neka Isuka esi keue Tuhane Eni Lumare esi ueje mo. 17Ibeteke lokosi be, “Alla Ibeteke me Eni lepate rebe lekire be,

‘Tamata sirekwa Auku lumare kena pusue tamata bei nusa esi kotie loko Au.’

Po imi ono kena kotie loko Alla mo po ono kena nikwa kepene ete ruami.”

18Eleki imame elakaru kai kuru Torata meru esi lene Yesuse Iatetuke ele mere hoko esi nikwa lalane kena bunuI. Le lalesi tiakeNi le tamata bokala esi lene lokoI kai hkutukesi le Iatetuke mise kuate.

19Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi leu bei kotare le kmau peneka.

Hlaleke loko Alla tiktili leke kotie lokoI.

11:20-26

(Mat. 21:20-22)

20Eleki bebeleti kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi liare, esi selu ara aini enseki bei esi bubuije roma esi lamutie peneka. 21Eleki Petruse inete loko Yesuse ikutuke ara aini mere hoko ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, Aselu, memane anasuke ara aine hoko emutu peneka.”

22Yesuse Iombe, “Imi hlaleke loko Alla tiktili! 23Imi lene mimise! Tamata rebe ihlaleke loko Alla ktili, kena ikoti sasaisa bei Allare, Alla Ilenele. Ikoti bei Alla be ulate eheti lorau meite hoko eheti lorau meite. 24Imi lene lokoKu mimise! Kena imi kotie loko Allare, hlaleke lokoI ktili be saisa rebe imi kotie bei Allare imi supu peneka. 25Kena imi kotie loko Allare, imi nete loko tamata rebe ono sala ete imire, ampune esi salaru, leke Imi Ama ndete surgare Iampune imi salaru lekwe. [26Sepo imi ampune eni salaru mo, hoko Imi Ama ndete surgare lekwe Iampune imi salaru mo.”]+

Yesuse Eni kbasa

11:27-33

(Mat. 21:23-27; Luk. 20:1-8)

27Kena rebai sae me Yesuse kai Eni maka luluaru esi luake me Yerusaleme suike. Eleki Yesuse Ikusu me Tuhane Eni Lumare kena kotie loko Alla. Kena Ikeu me Tuhane Eni Lumare esi uei keholire, imame elakaru, kuru Torataru kai tamata Yahudiaru esi elakaru esi luake loko Yesuse. 28Esi beteke be, “Aono yelu meru kena sire eni kbasare? Kai sire Iriluke kbasa ete Ale kena Aono yelu meru?”

29Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Hoko yele po Au tneu imi mina. Imi ralake Au mina pine Au beteke ete imi be bei sire eni kbasare pine Au ono yelu meru. 30Yohanese ibaptise tamatare, isupu kbasa bei sire? Bei Alla pibe bei tamata o?”

31Eleki esi lepa loko lomai be, “Sepo ite beteke be bei ndete surga, hoko tatike pine Yesuse Ibeteke be, ‘Le mula pine imi hlaleke loko Yohanese more?’ 32Po sepo ite beteke be bei tamata, hoko tatike pine ite supu teta bei tamata maketa.” Esi beteke ele mere le rilasi bei tamata bokala le pususi hlaleke be Yohanese nabi bei Alla. 33Eleki esi beteke loko Yesuse be, “Ami rekwa mo.”

Eleki Yesuse lombe, “Ho yele, Au ono yelu meru kena kbasa bei sire, Au betekele mo.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index