Search form

Markuse 13

Tanda kena petua rebe nusare atiare

13:1-37

(Mat. 24:1-44; Luk. 21:5-33)

1Eleki kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi leu bei Tuhane Eni Lumare, Eni maka lulu sae me ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, selu Tuhane Eni Luma meije mise titinai kai batua elaka rebe pakelu kena elekele!”

2Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Tuhane Eni Luma meije elake kai nteki titinai. Po tatike pine tamata bei otoi makete esi luake lomei hoko esi likwaie Tuhane Eni Luma meije eti enesa.

3Takwali mo Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu bei Tuhane Eni Luma mere lopai ulate saitune aini bokalaru, eleki Yesuse Irue ruaI me ulate mere. Petruse, Yakobuse, Yohanese kai Andrease esi luake lokoI kai esi beteke be, 4“Kuru, petu ila pine yelu minare uonore? Kai yelu meru uono mosare esi tandare elia?”

5Yesuse Iombe, “Imi raka mimise! Leke imi supu lemake yake. 6Tamata bokala esi luake pake Auku nane esi beteke be, siere kamale hlamate. Hoko tamata bokala esi hlaleke loko tamata meru. 7Eleki imi lene be lisa kai lomai mei nusa hoko hkutukemi yake. Piasare mei nusare lisa kai lomaije neka. Po nusare atia mosa. 8Bangsa esi lisa kai bangsa makete eleki kamale esi lisa kai kamale makete lekwe. Eleki isu etia-tia neka, tamata esi supu manane roma moneka hoko bokala esi mata. Pusue meru ite selulu po mere batuke nusare koho esi menaije mere sa. Meru saka bina tukune iblake tibuini kera kena ruele kwetele po ruelei mosa.

9Imi nete kai namake rame eti Au luake! Tamata esi keri imi ete elakaru eleki esi teta imi rebai boka me luma ibadare. Imi lulu Au hoko esi liku imi me elakaru pise kamalaru oasi, po mere leke imi supu lalane kena beteke Au etesi. 10Eleki Sou Misete bei Allare atetuke ete pusue tamata mei nusa. 11Kena tamata esi kerike imi leke liku imi loko elakaru, imi rilami le saisa rebe suke imi betekele yake. Imi beteke sasaisa etesi neka, le imi betekele mere bei ruami mo, po Ro Misete Iono imi betekele etesi kena misete.

12Eleki kwalitoije, sae iriluke kwalini ete tamata makete kena bunui, eleki amate lekwe iriluke eni nanare kena bunui. Kwetelaru esi ktolo ete elake inai hoko esi bunu elake inai lekwe. 13Pusue tamata makete esi suka imi mo le imi hlaleke loko Au, po imi tahane hoko tatike pine imi supu misete bei Alla.

14Eleki tatike pine imi selu yelu rebe Alla suka more ume Eni Luma laleije, hoko imi selu yelu meiju uono hoko tamata Yudea naya lolete ulate mina leke esi bunu imi yake. Au Markuse, ahnau imi leke imi baise mimise leke imi nati mimise. 15Tamata rebe esi rue ndete luma mulini rulu leke naiya po kusu rana yelu bei luma lalei yanoma. 16Tamata me ndinure leu kena rana lapune bei luma yanoma. 17Kena petua meru ete bina rebe ruele kwete totone kai susu kwete tone susa kuate. 18Hoko imi kotie loko Alla leke kena petu susate meru uono kena ulane talei yake, 19le susate kena petua meru susa lesi bei susate petua maketaru, kai eono suike moneka. 20Le Alla Iono petua meru takwali mo, le sepo etakwali hoko tamata sae itahane moneka hoko sae isupu hlamate moneka. Po ete tamata rebe Alla Ililakeise, iono petua meru takwali mo.

21Eleki kena petua meru, imi lene tamata esi beteke be, ‘Aselu, Maka Hlamate Iete meije!’, pise, ‘Iete mere!’, po imi lene lokosi yake. 22Le kena petua meru kamale hlamate tinai mo kai nabia tinai more esi luake loko imi. Eleki sepo yele hoko esi ono tanda herane kai esi aseluke kbasa leke ono imi rebe Alla Eni tamatare hlaleke sala lokosi. 23Eleki imi nete kai namake rame eti Au luake! Kena susate meru, pusulu uono mosare, Au beteke pusulu akmena ete imi peneka.

24-25Po petua susate meru pela mina pine yelu uono elere: lematai, bulane, kmalea selu tebike bei petu maketaru. Hoko lemataije kpetu lakwai esa, bulane ehita moneka kai kmalearu utetu. 26Kena petua meru tamata esi selu Au, Tamata Eni Nanae, Iluake suike loko imi kena moputi kena kbasare ktili lakwai esa kai hita lakwai esa. 27Eleki Au ulake Auku malekataru esi lupuke tamata rebe Ililakesi bei pusue nusa leke esi rue tehaike kai Alla.

28Meije imi atetuke bei umpama ara aini: imi selu sepo esi sanaiju muta, kai esi loina usiri hoko imi rekwa be leare lau moneka. 29Saka umpama ara aini mere, imi selu susate meru uono peneka hoko imi rekwa be Au, Tamata Eni Nanare, takwali mo Iluake reneka. 30Au beteke ete imi be: tamata rebai meije esi mata pususi mosare, pusue yelu meiju uono peneka. 31Tatike pine nusa meije atiae, po Auku lepataru atiae mo.

32Sae irekwa mo be petu ila pise olasa ila pine Au luake suike lokomi, malekata ndete surgare lekwe esi rekwa mosa, Au lekwe rekwa mosa. Batuke AmaKu Irekwae! 33Hoko imi nete kai namake rame eti Au luake! Le imi rekwa mo be petu ila pine Au luake suike loko imi pusumi! 34Au alenake umpama Au lomei suike ele meije: tamata sae me ikeu takwali. Inauke loko eni tamata makerikaru leke ruasi kerike loko esi makerikaru. Eleki itolae tamata sae kena raka meture. 35Hoko imi lekwe saka tamata maka raka meture neka. Le petu ila pine imi Tuhane Iluake suike, imi rekwa mo. Kena kmau pise, kpetu tlai pise lau mo pita bebeleti pise imi rekwa. 36Imi nete kai namake rame eti Au luake! Hoko kena Au luake suike lomeije imi hkutukemi le Au mo. 37Saisa rebe Au betekelu ete imire, Au betekele ete pusue tamata lekwe. Hoko imi nete mimise!”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index