Search form

Markuse 15

Pilatuse iteu pakala kena paku Yesuse ahlake ai batai

15:1-15

(Mat. 27:1-2, 11-26; Luk. 23:1-5, 13-25; Yoh. 18:28-19:16)

1Kena bebeleti lakwai esa pusue elaka maka teu pakala, imama elaka, Yahudiaru esi elakaru kai kuru Torataru lalesi esa kena lo Yesuse. Eleki esi ulake tamata kena lo Yesuse eleki esi keriNi ete Pilatuse. 2Eleki Pilatuse itneu Yesuse be, “Ale, tamata Yahudiaru esi kamale, o?”

Yesuse Iralakeni be, “Yele, lepate mere titinai!”

3Imama elakaru esi beteke loko Pilatuse be, “Tamata meije Iono neune bokala peneka.” 4Eleki Pilatuse itneu Yesuse rebai lekwe be, “Esi alenake Aneu kuate yo le mula pine Alelisi more?”

5Po Yesuse Iralake moneka hoko Pilatuse iherane.

6Kena Yahudiaru esi pestare piasare esi kotie bei Pilatuse leke isirie tamata sae bei buije lulu esi sukare. 7Tamata sae me eni nane Barabase ikusu bui le ibunu tamata makete sakesa kai eni tamata toinu le esi hohae pemerinta. 8Eleki tamata bokala esi luake loko Pilatuse kai esi beteke lokoi be, “Musune meije lekwe ami kotie be asiri tamata esa bei buije mina.” 9Eleki Pilatuse itneusi be, “Imi, tamata Yahudi, suka au sirie imi kamale, o?” 10Le Pilatuse irekwa peneka be imama elakaru lalesi tiake Yesuse hoko esi keriNi lokoi.

11Po imama elakaru esi abeteke loko tamataru leke esi kotie bei Pilatuse isirie Barabase bei buije 12Pilatuse ibeteke lokosi be, “Hoko au ono saisa ete imi kamale?”

13Tamata esi biuwe kai esi beteke lokoi be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata!”

14Pilatuse ibeteke be, “Iono neune sasaisa mo yo au ono ele mere leke mula?” Po esi kloloe ktili lesi be, “PakuI ahlake ai batai leke Imata!”

15Eleki Pilatuse isirie Barabase bei buije le isuka tamataru lalesi ndina. Eleki Pilatuse iulake tamata esi teta Yesuse kai irilukeNi loko tamata makete kena pakuI ahlake ai bataije leke Imata.

Tamata esi paku Yesuse ahlake ai batai

15:16-32

(Mat. 27:27-44; Luk. 23:26-43; Yoh. 19:2-3, 17-27)

16Eleki solaluaru esi keri Yesuse lora Pilatuse eni luma ntekite rebe esi kotiele Praetriume hoko esi koti pusue esi ebe maketaru. 17Esi alike Yesuse kena lapu mahmelane leke seluI saka kamale. Esi liu ai luli sanai, eleki esi tolae kena ulu buaIje. 18Eleki esi holmateI kai esi beteke be, “Hlamate, kamale Yahudi!” 19Esi teta Yesuse ulu buaije kena ai buai rebai bokala lekwe eleki esi toeNi. Esi tatu lope tapele lupe esi aseluke be esi holmateI. 20Esi toaeNi pela eleki esi buka lapu nanuke mahmelane beiNi eleki esi ono Ialike suike Eni lapune, eleki esi ulake pakuI ahlake ai bataije leke Imata.

21Tamata Kirene sae me eni nane Simone ileu bei kota mulini. Simone mere, Aleksandere kai Rupuse amasi. Tamata meru esi paksa Simone iliku Yesuse Eni ai batai rebe tatike pine pakuI kenare. 22Eleki esi keri Yesuse lolete otoi Golguta, esi natire, “Otoi ulu alati.” 23Esi toha anggure maklinute kai mure eleki esi rilukele eteI leke nanaIje kera yake po Ikinu moneka. 24Eleki tamata meru esi pakuI ahlake ai bataije. Esi lesu Yesuse Eni lapune hoko esi poie undi leke esi rekwa sire supu lapuna meru.

25Esi pakuI ahlake ai bataije olasa sikwa beleti. 26Esi leki ndete baba bei Yesuse ulu buaije be, “Kamale Yahudi,” leke tamata esi rekwa be esi pakuI ahlake ai bataije bei saisa. 27Eleki ete mere esi paku tamata ndeana lua ahlake ai batai sakesa kai Yesuse: esa kena makwanale esa kena mapale. [ 28Ele mere hoko Alla Eni lepate rebe nabi beteke be “Esi lehekeNi tamata neune,” eonore mere peneka.] +

29Tamata rebe lia ete mere esi toaeNi esi kwasuke ulusi kai esi beteke be, “Abeteke be, Alikwaie Tuhane Eni Lumare eleki Aelekele suike petua lua, 30hoko Arulu lomei bei ai tutine kai hlamate ruaMu!”

31Eleki imama elakaru kai kuru Torataru esi lepa tiae loko Yesuse sakesa kai tamata meru be, “Ihlamate tamata makete meru po Ihlamate ruaIje saisa mo. 32Ale Alla IulakeMu kena hlamate tamata, Kamale Israele, Arulu bei ai tutine mere leke ami hlaleke lokoMu.”

Tamata ndeana lua meru lekwe esi lepa tiae lokoIje neka.

Yesuse Imata ndete ai tutine

15:33-41

(Mat. 27:45-56; Luk. 23:44-49; Yoh. 19:28-30)

33Kena olasa butu esa lesini lua kwatare, pusue nusare kpetu roma olasa telu kmau. 34Eleki kena olase telure Yesuse Ikloloe loko Alla kena Eni lepate be, “Eloi, Eloi lama sabaktani?” Esi natire: “Auku Alla, Auku Alla, le mula pine Asebei Aure?”

35Tamata lua pise telu esi kele tehaike Yesuse hoko esi lene Yesuse Ibeteke loko Allare. Eleki esi beteke loko tamata maketaru be, “Imi lene mimise le Yesuse Ikoti loko Elia!” 36Eleki tamata sae ibala kai ilutu kapuse kena anggure makalinute eleki iriluke kena ai buai loko Yesuse leke Imosoe. Tamata mere ibeteke be, “SebeI ruaI, ite raka be Elia iluake leke ihlamateNi pibe mo.”

37Eleki Yesuse Ikloloe ela eleki Imata ne.

38Kena mere obite nurui elake blulute me Tuhane Eni Luma lalei rebe ereba sokati moli lakwai esare, ekahie kena lua bei ndete nuru roma mpe nuru. 39Solalu utune esa esi elake sae ikele balale Yesuse, hoko ilene Yesuse Ibiuwe kai iselu Yesuse Imatare. Eleki ibeteke be, “Titinai, tamata meije Alla Eni Nanae!”

40Matabinana sie ilaru esi selu Yesuse bei lauke totonai. Matabinana meru Maria bei Magdalene, Maria Yakobuse beluke kai Yose lua inasi kai Salome. 41Sie meru esi lulu kena layani Yesuse kena Iri me Galilea sare, kai matabinana maketa lekwe rebe esi luake lope Yerusaleme, esi me lekwe.

Yusupe itola Yesuse kena liane benaije

15:42-47

(Mat. 27:57-61; Luk. 23:50-56; Yoh. 19:38-42)

42Kena mere kpeture repeneka Tamata Yahudiaru esi petu kena moa manane pise kena aknekae saisa neka le bobanure esi petu plei. 43Hoko tamata sae bei Arimatea eni nane Yusupe, ile sae bei elaka maka teu pakalaru kai tamata esi sukai. Inamake petu kena Alla Ipletae pusue tamatare. Ikeu kotie Yesuse bei Pilatuse leke ihnoukeNi. 44Pilatuse iherane hoko ibeteke be, “Yesuse Imata peneko?” Eleki ikoti solalu utune esare esi elake kai ibeteke lokoi be, “Yesuse Imata peneko?” 45Ibeteke lokoi be, “Yele, Imata peneka.” Isuka kena riluke Yesuse ete Yusupe. 46Eleki irana Yesuse eleki kerie me liane benai laleije. Isabe obite nurui nanuke misete eleki ikopaI kena obite mere. Eleki ilolike batu elake kena epele lutike liane benaije. 47Kena mere Maria bei Magdalene kai Maria Yose inai luasi selu liane benai rebe tolae Yesuse kenare.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index