Search form

Markuse 3

Yesuse Iono tamata rebe balaije ntoli more imise

3:1-6

(Mat. 12:9-14; Luk. 6:6-11)

1Kena petu sae me, Yesuse Ikusu me luma ibada, kena mere tamata sae rebe balaije matare iete mere. 2Eleki sie luaya pise telua esi keu tehaike Yesuse leke esi seseluI, eleki esi lepa loko lomai be, “Petu meije petu plei ete ite tamata Yahudi. Sepo Yesuse Iono tamata bala matale mere imise, hoko mere Iono sala kena hukume rebe Musa ilekire peneka.” 3Yesuse Ibeteke loko tamata bala matale mere be, “Akeleke lomei.” 4Eleki Yesuse Itneu tamata rebe esi ete mere be, “Lulu Musa eni hnaunaru ite ono saisa kena petu pleije? Ite ono tiae pibe ono misete? Ite hlamate tamata pibe ite bunu tamata o?”

Po esi ralakeNi mo le laleisu mise mo. 5Yesuse Ilimese keholi kai Inasukesi, po kaplaleI titinai lekwe le ulu buaisu ela kuate, eleki Ibeteke loko tamata mere be, “Batake balamu lomei!” Ibatake balaije eleki balaije mise ne. 6Eleki tamata Parisiaru esi siri bei Yahudiaru esi luma ibadare kai esi lepa menai kai tamata rebe esi lulu kamale Herodese kena bunu Yesuse elia.

Tamata bokala esi lulu Yesuse

3:7-12

7Eleki Yesuse Iheti me tlaka Galilea kai Eni maka luluaru. Eleki tamata bokala bei Galilea esi lulu Yesuse. 8Kena tamata Yudea, Yerusaleme, Idumea kai hena rebe ume kwele Yordane kai rebe ume Tiruse keholi kai Sidone esi lene pusue rebe Yesuse Ionoule, hoko sie bokala esi luake lokoI. 9Eleki Yesuse Iulake Eni maka luluaru esi rana soa buini sae leke irue kenae, le tamata esi luake keholine boka kuate. 10Iono tamata bokala esi mise peneka, hoko meije tamata makerake maketa bokala esi luake lokoI, kai esi lese kena kerike Yesuse leke esi mise. 11Tamata rebe ro tiare kbasaise, pela esi selu Yesuse, esi tatu kena tibubuisu lope tapele kai esi biuwe lokoI be, “Ale Alla Eni Nanae!” 12Po Yesuse Ilakesi kai Ibeteke lokosi be, “Imi beteke be Aure Alla Eni Nanae ete tamata makete yake.”

Yesuse Ibitike maka ulaka sie butu esa lesini lua

3:13-19

(Mat. 10:1-4; Luk. 6:12-16)

13Eleki Yesuse Ikeu lolete ulate bubui kai Ikoti Eni maka lulua rebe Isukaise. Eleki esi luake lokoI. 14Eleki Ibitike sie butu esa lesini lua kena Eni maka ulake, leke esi keu sakesa kaiNi. Eleki Iulakesi kena lepae Sou Misete bei Alla, 15kai Iriluke kbasa bei Alla etesi kena esi sirie ro tiae.

16Eni maka ulaka sie butu esa lesini lua meru:

Simone rebe Yesuse Ikotine Petruse,

17Sebedeuse eni nanae Yakobuse,

kai Yakobuse kwalini Yohanese. Yesuse Ikotie luaise Boanergese, rebe esi natire “esi lupe klare”,

18Andrease,

Pilipuse,

Bartolomeuse,

Matiuse,

Tomase,

Alfeuse eni nanae Yakobuse,

Tadeuse,

Simone tamata golongane Selote; golongane mere esi suka tamata makete kbasaesi mo,

19kai Yudase Iskariote rebe tatike pine iabelie Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje.

Yesuse Ibei Alla hoko Iktili lesi bei Beelsebule

3:20-30

(Mat. 12:22-32; Luk. 11:14-23, 12:10)

20Eleki Yesuse Ileu me luma me Kapernaume. Eleki tamata bokala esi kusu rame me lumare lekwe. Hoko Yesuse kai Eni maka luluaru esi supu kane moneka le kapaikesi titinai. 21Kena Yesuse inai kai kwaliNisi lene be Irue me Kapernaume, hoko esi keu lokoI kena ranaI le tamata esi beteke be Imake peneka.

22Eleki kuru Torataru esi luake bei Yerusaleme kai esi beteke be Beelsebule, ro tiaru esi elake eriluke kbasa ete Yesuse hoko Isirie ro tiare bei tamata meru kena esi kbasare.

23Hoko Yesuse Ikoti kuru Torata meru kai Ialena kena umpama lua pise telu etesi be, “Ro tiare esi elake esirie ro tiae mo. 24Le sepo ro tiare esi kerajane elara lua hoko kerajane mere emise moneka. 25Sakesa neka, sepo luma toini esi nasuke lomai hoko luma toini mere esi tebi lomai. 26Sakesa neka, sepo me ro tiare esi kerajane esi nasuke lomai kai esi tebi lomai hoko ektili moneka; emata neka.

27Tamata sae isupu kusu tamata ktiline eni lumare kena rana eni taneiaru mo. Sepo tamata ktiline mere loi peneka pine ikusu luma mere kena rana taneiaru.+28Imi lene mimise! Imi dosa kai lepata tiae loko Allare, Iampunelu, 29po sepo imi lepa tiae loko Ro Misete hoko Alla Iampune imi dosaru moneka, le dosa mere eti pelare supu ampune moneka.” 30Yesuse Ibeteke ele mere le tamata esi ombe ro tiare kbasaeNi.

Yesuse InaI kai kwaliNisi

3:31-35

(Mat. 12:46-50; Luk. 8:19-21)

31Eleki Yesuse inaI kai kwaliNisi luake lokoI. Esi kele mpai muli, eleki esi ulake tamata kena koti Yesuse me lale. 32Me lumare tamata bokala esi rue keholi Yesuse, esi beteke lokoI be, “InaMu kai kwaliMu esi mpai muli, esi suka tetueMu.”

33Eleki Ibeteke lokosi be, “InaKu kai kwaliKu kena sire?” 34Eleki Ilimese tamata rebe esi rue keholiNe kai Ibeteke lokosi be, “InaKu kai kwaliKusi meije! 35Le sire pine iono saisa rebe Alla Isukare, ile mere pine inaKu, kwaliKu kai betaku.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index