Search form

Markuse 9

1Yesuse Ibeteke be, “Imi lene lokoKu mimise! Bei imia meiju leini esi mata mosa roma esi selu Alla Ipleta imi tamatare.”

Yesuse Ilelie nanaIje kai Eni lapune ndete ulate

9:2-10

(Mat. 17:1-18; Luk. 9:28-36)

2Eleki petua ne bei mere. Yesuse Ikeri Petruse, Yakobuse kai Yohanese esi lolete ulate nanuke sae me. Ete ndetere batuke ruasi, eleki Yesuse Ilelie nanaije me telu oaisu, 3Eni lapune eputi titinai kai selue kliti. Tamata maka tetake mei nusa meije sae itetake lapune puti lupe mere mo. 4Eleki telusi selu Elia kai Musa, nabi akmenaru esi luake kai esi alena kai Yesuse. 5Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, ami ete meije lalema ndina titinai. Ami suka ono tenda telu: sae ete Ale, sae ete Musa kai sae ete Elia.” 6Petruse ilepa ele mere le irekwa moneka be suke ilepa saisa, le rilasi titinai. 7Eleki moputire luake, ekohu lutike telusi, eleki Alla Ilepa bei moputire be, “Meije Auku Anae, Au okiNi. Imi lene lokoI!” 8Kena mere neka, telusi limese keholi yo esi selu Elia kai Musa moneka, esi selu batuke Yesuse ruaI peneka.

9Eleki kena esi rulu bei ulate mere, Yesuse Ibeteke loko telusi leke esi alenake saisa rebe esi selure ete sae kuesa yake. Namake Tamata Eni Nanare Ikwana suike bei matale mina pine esi alenake sa.

10Esi alenake saisa rebe esi selure mo, po Yesuse Eni lepate be, “Kwana suike bei matale,” telusi tneu lomai lokole be esi natire saisa?

Nabi saka Elia iluake lomei peneka

9:11-13

(Mat. 17:9-13)

11Eleki Eni maka luluaru esi tneu Yesuse be, “Le mula pine kuru Torataru esi ombe nabi Elia iluake suike mina pine Maka Hlamate Iluake?”

12Eleki Ibeteke be, “Tinai, Elia iluake akmena leke iono pusue yelu mise. Po ete Tamata Eni Nanare eono eliare? Le mula pine me Alla Eni Lepata rebe lekire ebeteke be namake Isupu susate elake kai tamata esi lepae tiae lokoIje?” 13Po Au beteke loko imi be, “Nabi Elia iluake peneka, kai tamata esi ono neune sasaisa etei neka lulu lepate rebe ebetekeni me Alla Eni lepate rebe lekire.”

Kwete mokwai rebe ro tiare kbasaeni

9:14-32

(Mat. 17:14-23; Luk. 9:37-43a, 46-48)

14Kena Yesuse, Petruse, Yakobuse kai Yohanese atasi leu loko Eni maka lulua maketaru, atasi selu tamata bokala esi me kaisi, kai kuru torata sie ilaru, esi rare kai Eni maka lulua meru. 15Kena tamata bokala meru esi selu Yesuse, hkutukesi kai esi bala sapaI. 16Eleki Yesuse Itneu Eni maka lulua meru be, “Imi rare kai kuru Torata meru lo saisa?”

17Eleki ile sae bei tamata bokala meru iombe, “Kuru, au keri auku anae meije lokoMu le ro tiare ekbasaeni eti ilepa tekwa moneka. 18Pela ro tiare kbasaine, iblauke nanakwalaije lope tapele, buselu salini, niseiju kabloki, kai nanakwalaiju kbere pusulu. Au kotie Amu maka luluaru kena esi sirie ro tiare beini peneka po esi siri tekwa mo.”

19Hoko Yesuse Ibeteke lokosi be, “Tinai, imire tamata rebe hlaleke loko Tuhane mo! Suke Au rue kai imi roma petu ila sa? Au tahane laleKu loko imi roma petu ila pine imi hlaleke loko Au sare? Keri kwetele mere lomei lokoKu.” 20Eleki esi keri kwetele mere loko Yesuse.

Eleki kena ro tiare selu Yesuse, elisuke kwetele mere eti ikoli lope tapele kai ikloli lori lopai, eleki buselu salini.

21Yesuse Itneu kwetele mere amaije be, “Ro tiare ekbasae kwetele mere takwali peneko?”

Amai ralake be, “Bei eri tone sa. 22Ro tiare rupakeni kena auwe po mo hoko kwele kena ebunui. Ele mere hoko, sepo Aono imisere yele, Asirie ro tiare beini noma!”

23Eleki Yesuse Iombe, “Mula? Aombe Au ono imisere yele? Tuhane Ikbasa kena ono sasaisa neka, mahabe hlaleke lokoI.”

24Eleki amai ibeteke loko Yesuse be, “Au hlaleke lokoMu po au hlaleke ktili mosa. Hoko tapa au leke au hlaleke lokoMu ktili!”

25Eleki Yesuse Iselu tamata bokala esi luake lomei tapa rame, hoko Ibeteke loko ro tiare be, “Ale ro tiae maka ono tamata imou kai ilene mo! Au pletaemu, asiri bei kwetele meije kai akusu suike kenai moneka!”

26Eleki ro tiae mere ebiuwe kai elisukeni ktili titinai kai esiri bei kwetele mere. Kwetele mere selui saka tamata matale peneka, eti tamata bokala esi ombe, “Imata peneka.” 27Po Yesuse Ikerike balaije kai Ibetukeni, eleki ruai kele.

28Eleki Yesuse Ikusu me luma kai Eni maka luluaru ruasi kaiNi eleki esi beteke lokoI be, “Le mula pine ami supu sirie ro tiare bei kwetele mere more?”

29Yesuse Iombe, “Ro tiae saka meije, sirie kena lalane makete saisa mo, po batuke sirie kena kotie loko Alla neka.” 30Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi keleke bei otoi mere kai esi keue otoi Galilea.

Po Yesuse Isuka tamata esi rekwa be Ietia mo, 31le kena mere Iatetuke Eni maka luluaru. Eleki Ibeteke lokosi be, “Takwali moneka ile sae iriluke Au, Tamata Eni Nanae meije, ete tamata makete kai esi bunu Au. Po ele petu luare Au kwana suike peneka.”

32Esi nati Yesuse Eni lepate mo, po esi nehe kena tneuI mo be lepate mere esi natire saisa.

Sire iela lesire?

9:33-50

(Mat. 18:1-9; Luk. 9:46-50, 17:1-2)

33Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi luake me kota Kapernaume. Kena esi me luma peneka, Itneu Eni maka luluaru be, “Minae lulu lalane imi leuke lomai le saisa?”

34Po kwetelaru esi ndene neka, le minare esi leuke lomai be beise sire pine iela lesire. 35Eleki Yesuse Irue kai Ikoti Eni maka lulua butu esa lesini lua meru kai Ibeteke lokosi be, “Sepo imi suka ono tamata elake, hoko imi mpe lebu bei tamata makete mina kai imi layani pusue tamata neka.” 36Eleki Yesuse Irana kwete tone kai Iono kwete tone mere ikele me tlelaisu. Eleki Ihlikueni kai Ibeteke lokosi be, 37“Sire pine laleije noa tamata makete sakesa kai Au suka kwete tone meije hoko isuka Au lekwe, eleki sire pine isuka Au, tamata mere isuka Alla rebe Iulake Aure lekwe.”

38Eleki Yohanese ibeteke loko Yesuse be, “Kuru, ami selu tamata sae isirie ro tiare bei tamata makete kena Amu nane. Hoko ami lakeni le isakesa kai ite mo.”

39Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi lakeni yake le sire pine iono tanda herane kena Auku nane, mere ilepae tiae loko Au mo. 40Le tamata sire pine ilelie ite mo hoko tamata mere ite toine neka. 41Imi lene meije mimise! Sire pine iriluke kwele moko toini sae etemi le imire Kristuse Eni maka lulua; hoko tamata mere isupu hadia bei Alla.

42Po sepo sire pine iono tamata rebe esi pakuna mo po esi hlaleke loko Aure esi ono dosa, hoko mise lesire tamata mere lo batu elake kena eni mokane eleki poieni lope meite. 43Kai sepo balami leini sae eono eti imi ono dosa, hoko tetele. Le mise lesire balami esa po imi rue kai Alla eti pela, bei balamu lua po asupu poie me otoi naraka, otoi mere aure mata moneka. [ 44Me otoi mere ulearu mata moneka kai aure lekwe mata moneka.] 45Kai sepo imi lelale leini sae eono eti imi ono dosa, hoko tete lelale mere neka. Le mise lesire imi lelale esa po imi supu rue kai Alla eti pela, bei lelala lua po supu poie me otoi naraka. [46Me otoi mere ulearu mata moneka kai auwere lekwe mata moneka.] 47Kai sepo matainami leini sae eono eti imi ono dosa, hoko boie. Le mise lesire matainami esa po imi supu rue kai Alla eti pela, bei matainami lua po supu poie me otoi naraka. 48Me otoi mere ulearu mata moneka kai aure lekwe mata moneka.

49Tamata rebe ilulu hnauna meiju, Alla Ionoi mise kai dosa sae mo, saka aure koture.

50Tasire misete, po sepo esi nkalene sae moneka, hoko onoe nkale suike saisa moneka.

Hoko suke imi ono saka tasire leke imi leuke lomai yake, kai imi rue kai tamata makete suke mise kai lomai.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index