Search form

Matiuse 10

Yesuse Ikoti Eni maka ulaka butu esa lesini luaru

10:1-4

(Mrk. 3:13-19; Luk. 6:12-16)

1Kena petu sae me Yesuse Ikoti Eni maka lulua sie butu esa lesini luaru kai Iriluke kbasa etesi kena esi sirie ro tiae bei tamata kai ono tamata makerake esi mise kai ono tamata rebe esi ktili more esi ktili. 2Tuhane Eni maka ulaka butu esa lesini lua meru:

menaije Simone rebe Yesuse Ikotine Petruse

kai kwalini Andrease,

eleki Yakobuse

kai kwalini Yohanese, luaise Sebedeuse eni nanae,

3Pilipuse

kai Bartolomeuse,

Tomase

kai Matiuse maka kotie pajake,

Alfeuse eni nanae Yakobuse

kai Tadeuse,

4Simone bei golongane Selote+

kai Yudase Iskariote rebe tatike pine iabelie Yesuse ete tamata rebe esi suka bunuIje.

Yesuse Iulake Eni maka ulakaru leke esi keu lepae Sou Misete bei Alla

10:5-15

(Mrk. 6:7-13; Luk. 9:1-6)

5Yesuse Iulake Eni maka ulaka sie butu esa lesini lua meru kai Iahnausi be, “Imi keu loko hena makete rebe tamata Yahudi more yake, pise loko tamata Samariaru esi kotaru yake. 6Po keu loko iteki tamata Israela rebe esi lene Sou Misete bei Alla mosare, 7kai beteke etesi be, ‘Takwali mo Alla Ipletae ite tamata mei nusa meije neka.’ 8Ono tamata makerake imise, ono tamata matale ikwana suike, ono tamata usai kai tinaiju puluele imise kai sirie ro tiare bei tamata. Au riluke pusue meru ete imire, imi seli sasaisa ete au mo, hoko suke imi riluke ete siere, esi seli sasaisa ete imi mo lekwe. 9Imi keri kepe mase pise perake pise tembaga pise kepene sasaisa neka kena imi maka bali akware yake. 10Imi liku masate yake, lapune usai lua yake, sandale pise toane buai yake. Le tamata makerike suke isupu saisa rebe iperlure bei tamata rebe ilayanise.

11Kena imi kusu kota pise henare, imi nikwa tamata rebe isuka imire, eleki imi rue kaini eti imi keleke neka. 12Kena imi kusu eni lumare imi beteke be, ‘Tuhane Iono misete ete imi.’ 13Sepo tamata me luma mere esi suka imi hoko Tuhane Iono misete etesi. Po sepo esi suka imi mo hoko kotie bei Tuhane leke Iono misete leu suike ete imi. 14Kai sepo tamata me luma pise kota mere sae kuesa isuka imi mo kai lene Sou Misete bei Alla mo hoko imi siri bei luma pise kota mere kai tabubuke lopone bei lelale. Mere tanda be Alla Isukasi mo. 15Imi lene mimise! Kena Alla Iteu pakala ete imi tamatare, tamata kota mere esi supu susate ela titinai lesi bei akmena tamata kota Sodome kai kota Gomorare esi neune pine Alla Iatiaise.”

Aknekae lalemi kena supu susate saka dombare kusu kena binatane serigala ktolone esi otoije

10:16-25

(Mrk. 13:9-13; Luk. 12:2-9)

16Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Imi lene meije: Au ulake imi keu lepae Sou Misete bei Alla. Mere saka dombare kusu kena serigala binatane ktolone esi otoije. Hoko suke imi raka mimise molupe niakwe kai lalemi mise molupe manu abune.+

17Imi keta le namake tamata esi kerike imi kai esi keri imi loko tamata elaka maka teu pakala me Yahudiaru esi luma ibadaru eleki esi teta imi. 18Esi keri imi loko tamata maka kbasa me otoi mere kai ete kamalaru le imire Auku maka lulure pe. Hoko kena mere imi alenake Au etesi kai ete tamata rebe esi rekwa Alla more. 19Sepo esi keri imi leke teu pakala kena imi, hoko rilami le saisa rebe suke imi lepaele yake, pise imi noake yake be namake imi lepa elia. Le kena mere neka, imi supu beteke saisa rebe suke imi lepaele. 20Le kena mere imi lepa bei lalemi mo, po Ro Misete Iono imi lepa.

21Namake tamata esi riluke kwalini pise betai kena bunui. Kai ete kwetele kai amai lekwe sakesa neka. Kwetelaru esi lelie inai kai amaisi kai esi rilukesi kena bunusi. 22Pusue tamata lalesi tiake imi le imire Auku maka lulu. Po sire pine ilulu Au rame eti roma esi teu pakala kai esi teta imi mere pela hoko isupu hlamate. 23Sepo imi supu teta kena kota sae hoko naya kena kota makete. Au beteke ete imi be, ‘Imi sili kota sae siba kena kota sae eti pusue kota mei Israele mosare yo Tamata Eni Nanae Iluake peneka.’

24Kwete hkola ilesi bei eni kurure mo, kai tamata makerike ilesi bei tamata rebe ikerike eteije mo. 25Sepo kwete hkola isakesa kai eni kurure peneka pise tamata makerike isakesa kai tamata rebe ikerike eteije peneka hoko mere mise pene. Sepo esi kotie Au, elake me lumatakare, ‘Belsebule, Ro tiaru esi elake,’ hoko imi, Auku luma toini lekwe imi supu kotie tiae lesi bei mere leneka.”

Rila le Alla po rila le tamata yake

10:26-31

(Luk. 12:2-7)

26“Ele mere hoko rilami yake, le saisa rebe tamata esi bunikele tatike pine tamata makete esi sibakele, kai saisa rebe tamata esi tasouke lutikele tatike pine tamata makete esi baekele. 27Saisa rebe Au beteke ete imi akbunike, suke imi sibakele papelake otoi. Kai saisa rebe au sasae me tlinaimu, suke imi lepaele ete pusue tamata. 28Rilami le tamata yake le batuke esi bunu nanakwalami po esi supu kbasa kena bunu lalemi mo. Po rilami le Alla rebe Ikbasa kena Ibunu nanakwalami kai lalemi me otoi susate titinai eti pelare. 29Manu klingklane inai luare esi beline batuke kepene matai tone esa, po inai esa etetu lope tapele mo sepo imi Ama Isuka etetu mo. 30Imi bua me ulumi lekwe Irekwa esi bokalaru peneka. 31Bei mere hoko rilami yake le Alla laleIje noa imi lesi bei manu klingklanaru.”

Asomi kena naku Yesuse yake

10:32-33

(Luk. 12:8-9)

32“Sire pine ibeteke me tamata bokala be ile Auku maka lulu, hoko Au beteke ete AmaKu ndete surgare be ile mere Auku maka lulu lekwe. 33Po sepo sire pine inaku me tamata bokala oasi be ile Auku maka lulu mo, hoko Au lekwe naku ete Amaku ndete surgare be ile mere Au maka lulu mo.”

Lulu Yesuse mire mo

10:34-39

(Luk. 12:51-53, 14:26-27)

34Eleki Yesuse Ibeteke suike loko Eni maka luluaru be, “Imi noake be Au luake lomei nusare kena ono tamata esi rue mise kai lomai yake. Au luake kena ono tamata esi nasuke lomai. 35Le Au luake kena ono kwete mokwai rare kai amai, kwete bina irare kai inai kai binbelu irare kai inai tamoli. 36Hoko tamata me luma laleije ruasi, esi musu kai lomai.

37Sepo sire pine laleije noa inai pise amai lesi beiKu hoko ile mere ilulu Aure saisa mo. Kai sire pine laleije noa eni nanae bina pise mokwai lesi beiKu, ile mere lekwe ilulu aure saisa mo. 38Sire pine isuka lulu au kena supu teta pise supu bunu kena ai tutini mo kena lulu Au, hoko ilulu Aure saisa mo. 39Sire pine isuka lulu Alla mo leke mata yake, hoko ilulu Aure saisa mo. Po sepo sire pine imata le ilulu Alla kai lepa Sou Misete bei Alla ete tamata makete, hoko namake irue kai Alla.”

Alla Iriluke misete ete tamata rebe itapa tamata maka hlaleke lokoIje

10:40-11:1

(Mrk. 9:41)

40“Sepo sire pine isuka imi rue kaini hoko mere isuka Au rue kaini neka, kai sire pine isuka Au rue kaini hoko mere isuka Alla rebe Iulake Au lomei nusa meije Irue kaine neka. 41Tamata rebe isuka nabi irue me eni lumare le ile nabi rebe ilepae Alla Eni lepataru, hoko namake Alla Iriluke misete etei saka Iriluke ete nabiaru neka. Kai sire pine isuka tamata rebe lulu Alla Eni sukare hoko Alla Iriluke misete etei saka Alla Iriluke misete ete tamata rebe lulu Alla Eni sukare. 42Kai sire pine iriluke masike kwele ndinane oba toini ete sae kuesa bei tamata meiju le sie meiju Auku maka lulu, hoko Au beteke ete imi be, ‘Namake isupu misete bei Alla sa.’ ”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index