Search form

Matiuse 13

Umpama kena tamata maka mulae bibite

13:1-9

(Mrk. 4:1-9; Luk. 8:4-8)

1Kena petu mere neka Yesuse Ikeu bei luma mere lorau tlakare eleki Irue me tlaka leine. 2Eleki tamata boka titinai esi luake kai esi keholi Yesuse, hoko Irue kena soa buini ndau tlakare yo tamata meru esi kele nda laiuluije. 3Eleki Yesuse Iatetuke yelu bokala etesi kena umpama be:

“Kena petu sae me maka andinu imulae bibite. 4Kena imulae bibitaru, bibita leini utetu kena lalane. Eleki manua ndete teture uluake, ukane pusue bibita me lalane. 5Bibita leini utetu kena otoi rebe batu bokala hoko tapele ela mo. Eleki bibita meru kusu nunu le tapele ete mere ela more pe. 6Po kena lemataije sare, bibita kwawi meru unseki kai umata le esi lamuite ekusu nanu mo. 7Bibita leini utetu kena ai lulia uwei. Eleki ai luluia meru ukaplete bibita kwawi meru eti umata. 8Po bibita leini utetu kena tapele nkopane. Hoko esi hasile bokala; rebai utune pise rebai butu ne pise rebai butu telu bei bibita rebe mulaule.”

9Yesuse Ialenake mere pela eleki Ibeteke lokosi be, “Imi lene mimise leke imi nati Auku lepata meiju!”

Yesuse Iahnau kena umpama le mula?

13:10-17

(Mrk. 4:10-12; Luk. 8:9-10)

10Eleki Eni maka luluaru esi tehaikeNi kai esi tneuI be, “Le mula pine Aalena etesi kena umpamare?”

11Yesuse Iralakesi be, “Le Alla Iriluke misete ete imi peneka leke imi rekwa be Ipletae imi tamatare eleka, po sie makete Iriluke misete etesi mo. 12Sire pine inati lepate bei Alla toto, tatike pine inati boka lesi. Po sire pine isuka nati lepate bei Alla mo, hoko tatike pine inete loko lepate sasaisa moneka. 13Bei mere hoko Au alena kena umpama etesi, le masike esi selulu po esi ono saka esi selulu mo, masike esi lenelu po esi ono saka esi lenelu mo kai esi natilu mo. 14Ele mere Alla Eni lepata rebe akmenare nabi Yesaya ilekire eono tinai. Alla Ilepa elere:

‘Tamata esi lene rame po esi nati mo,

esi selu rame po esi rekwa saisa rebe esi selure mo.+

15Le tamata meru lalesi rekwa moneka, tlinaisu popola peneka, kai mataisu matapola peneka.

Eono ele mere leke mataisu selu mo, tlinaisu lene mo kai laleisu nati mo kai esi hlaleke loko Au suike mo, leke Au onosi hlamate yake.’ ”

16Eleki Yesuse Ilepa rame loko Eni maka luluaru be, “Po Imi supu misete bei Alla le imi selu kai imi lene. 17Imi nete mimise! Nabia bokala kai tamata bokala rebe esi lulu Allare esi suka selu saisa rebe imi selulu meiju po esi supu selulu mo. Kai esi suka lene saisa rebe imi lenelu meiju po esi leneu mo.”

Yesuse Ibeteke Eni hnaune kena umpamare esi natire

13:18-23

(Mrk. 4:13-20; Luk. 8:11-15)

18Eleki Yesuse Ibeteke lokosi leneka be, “Imi lene umpama kena tamata maka mulae bibite esi natire. 19Bibita rebe utetu kena lalane, meru saka tamata esi lene Alla Eni lepate po esi nati mo hoko takwali mo lepata rebe lepaelu eteise ro tiare eono esi nete lokolu moneka. 20Bibita rebe utetu kena otoi rebe batu bokala hoko tapele ela more, mere saka tamata esi lene Alla Eni lepate kai esi hnouke me laleisu sosoli kena lale ndinate. 21Bibite kwawi meru esi lamuite kusu nanu lope mo, hoko unseki nunu, mere saka tamata esi lene Alla Eni lepate po dasare sae mo hoko erue kena laleisu takwali mo. Hoko kena esi supu susate le esi hlaleke loko Aure hoko esi hleke Alla Eni lepate, kai esi naya. 22Bibita rebe utetu kena ai lulia uweije, natire tamata rebe esi lene Alla Eni lepataru po esi nete loko taneia mei nusa meije. Esi hidupe ele mere epele Alla Eni lepataru hoko esi hasile sae mo. 23Bibita rebe utetu kena tapele nkopane, mere saka tamata esi lene kai esi lulu Alla Eni lepata meru kena misete. Hoko tamata meru saka bibitaru ukusu pine uela mise hoko esi hasila bokala; rebai utune pise rebai butu ne pise rebai butu telu bei bibita rebe mulaule.”

Umpama kena palate kai gandume

13:24-30

24Yesuse Ialena kena umpama sae me lekwe ete tamata bokala meru be, “Alla Ipletae tamatare saka umpama meije: Tamata maka andinu imulae gandume, bibite misete me eni ndinure.+ 25Po kpetu sae me kena pusue tamataru esi ntulu peneka, tamata rebe isukai more iluake imulae palata labui selake gandume mere eleki ikeu. 26Eleki kena gandumaru ukusu kai uono kena esi tukuna nere, kena mere pine palataru renae. 27Maka andinu mere eni tamata makerikaru esi selu palataru ukusu sakesa kai gandumaru hoko esi luake lokoi kai esi beteke be, ‘Ntuane, aulake ami mulae bibita rebe miseta kena ndinure yo palataru ukusu me ndinure bei etia?’ 28Ntuane mere iombe, ‘Mere tamata rebe laleije tiake aure imulaelu.’ Eleki esi beteke lokoi be, ‘Ntuane, asuka kena ami keu bori palataru o?’ 29Po iombe, ‘Yake, le kena imi bori palataru, imi bori kai gandumaru. 30Sebeie lualu kusu sakesa eti roma petu kena ulule. Kena petu mere tatike pine au beteke ete tamata maka uluaru be: Lupuke palataru akmena kai lo totoini eleki tutuelu. Eleki lupuke gandumaru kai hnoukelu kena auku luma teture.’ ”

Tamata rebe esi hlaleke loko Allare esi tapa boka kai ktili saka sasawi inaije ekusu ela kai ragire esake tarigure

13:31-35

(Mrk. 4:30-34; Luk. 13:18-21)

31Yesuse Ialena umpama makete etesi lekwe be, “Alla Ipletae imi tamatare esi keadane saka sasawi inaije. Tamata maka andinu irana sasawi inai eleki imulaele me eni ndinure. 32Bibite mere tone lakwai esa bei bibita maketaru, po kena ekusu kai eelare, eela lesi bei utane loini maketaru. Eono aini lolete, hoko manuaru lomei uono alai kena esi sanaiju.”

33Kai Ialenake umpama sae meije etesi lekwe be, “Alla Ipletae imi tamatare esi keadane saka ragi. Bina sae irana ragi teputi eleki itoha kai tarigu kiloa butu lua eti eono tarigure sa.

34Pusue meru Yesuse Iatetuke ete tamata bokala meru kena umpama. 35Leke pusue eono lulu Alla Eni lepate rebe akmena Eni nabire ibeteke be:

“Kena Au lepa kaise Au pake umpama.

Au beteke yelu rebe bei kena nusare etola menai eti meije sae irekwa more.”+

Yesuse Ibeteke umpama gandume kai palate esi natire

13:36-43

36Eleki Yesuse Ikeu bei tamata bokala meru Ileu lora Eni luma. Eleki Eni maka luluaru esi luake lokoI kai esi beteke lokoI be, “Ama, Abeteke umpama palate kai gandume esi natire ete ami mina.”

37Eleki Iralakesi be, “Tamata rebe imulae bibita miseta meru Au, Tamata Eni Nanae; 38ndinure nusa meije. Bibita miseta meru tamata rebe esi lulu Alla Eni pletare kai palata meru tamata rebe esi lulu ro tiaru esi elake esi pletare. 39Tamata rebe laleije tiake tamata maka andinu mere, eleki imulae palataru selake gandumaru, mere ro tiaru esi elake. Petu kena ulure mere petu kena Alla Iteu pakala ete tamatare, kai tamata maka uluaru mere malekataru.

40Kai palata meru lupukelu kai tutuelu kena auwere sakesa kai Alla Iteu pakala ete tamatare neka. 41Kena mere Au Tamata Eni Nanare Au ulake Auku malekataru loko Auku otoi maka pletare leke esi lupuke pusue tamata rebe esi ono tamata makete esi ono dosare kai pusue tamata rebe esi ono neune. 42Eleki Auku malekataru esi poiesi kena auwe elake titinai, ete mere esi rani kai esi supu susate ela titinai. 43Kena mere tamata rebe esi lulu Alla Eni pletaru selusi hita saka lematai, kena esi rue me Alla Eni otoi maka pletare. Imi lene loko Auku lapataru mimise!”

Umpama kena tanei belini ela titinai

13:44-46

44Eleki Yesuse ialenake umpama makete lekwe be, “Alla Ipletae imi tamatare esi keadane saka tanei rebe esi beline ela titinai, rebe tamata ibunikele mpe tapale lebui me ndinu. Eleki tamata sae itetuele, eleki ikaliele nanu lesi leneka. Eleki laleije ndina titinai hoko ikeu abelie pusue eni taneiaru eleki isabe ndinu mere.

45Kai Alla Ipletae imi tamatare umpamae saka tamata maka abeli rebe inikwa mutiara misete lakwai esa. 46Eleki kena itetue mutiara rebe misete lakwai esa mere, ikeu abelie pusue eni taneiaru eleki isabe mutaiara mere.”

Umpama kena uete

13:47-50

47Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru lekwe be, “Alla Ipletae imi tamatare esi keadane lupe keadane kena poie uete ndau meite neka, eleki ekerike iane ooani bokala. 48Eleki kena uete mere penu peneka, tamata esi neha uete mere lora laiului, eleki esi rue esi lupuke iane rebe misete kai esi kute kena sokate yo iane tiare esi poiele. 49Sakesa neka kena Alla iteu pakala ete tamatare, malekataru esi keu pusue nusa meije eleki esi tebi tamata neunaru bei tamata rebe esi lulu rebe Alla Isukare. 50Eleki esi poie tamata neunaru kena auwe rebe ela titinai, ete mere esi rani kai esi supu susate ela titinai.”

Kuru rebe ilene loko Alla Eni pletare irekwa kena atetuke hnauna takwaline kai beluke

13:51-52

51Eleki Yesue Itneu Eni maka luluaru be, “Imi nati pusue umpama rebe Au betekelu ete imire pibe mo?” Eleki esi ombe, “Yele Ntuane, ami nati.”

52Yesuse Ibeteke lokosi be, “Papela kuru Torate rebe ilene loko Alla Eni pletare, irekwa kai iktili kena atetuke hnauna rebe takwaline kai beluke. Mere lupe luma upuije isirie eni tanei lakwaline kai beluke bei otoi kena hnoukelu leke ipakelu.”

Tamata me Yesuse Eni hena esi suka lene lokoI mo

13:53-58

(Mrk. 6:1-6; Luk. 4:16-30)

53Kena Yesuse Ialenake umpama meru pela peneka, eleki Ikeu bei otoi mere. 54Eleki kena Iluake me Eni hena Nasarete, Iatetuke tamata ete meru me esi luma ibadare. Kena esi lene Yesuse Iatetuke hoko esi herane titinai kai esi beteke loko lomai be, “Tamata meije Isupu Eni maka rekwa meije bei etia? Kai Isupu kbasa kena ono tanda herane bei etia? 55Ile Meije tukane makerike aije eni nanare pi moyo? Meije Maria eni nanare pi moyo? Kai kwaliNisi kena Yakobuse, Yusupe, Simone kai Yudase pi moyo? 56Kai betaIsi rue etere meije pi moyo? Hoko Irekwa pusue hnauna meiju bei etia?”

57Hoko esi suka lene lokoI moneka. Eleki Ibeteke lokosi be, “Piasare nabi isupu holmate bei tamata etika-etika neka po me eni hena kai eni luma toine isupu holmate mo.” 58Tamata me Eni henare esi suka hlaleke loko Yesuse mo hoko Iono tanda herana boka ete mere mo.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index