Search form

Matiuse 15

Lulu Alla Eni lepataru mise lesi bei tamata esi atate

15:1-9

(Mrk. 7:1-13)

1Eleki tamata Parisia kai kuru Torata sie telua pise ataya esi luake bei mpai kota Yerusaleme loko Yesuse. Eleki esi tneuI be, 2“Le mula pine Amu maka luluaru esi lulu iteki atate more? Le esi kane esi koa bala lulu iteki atate moneka.”

3Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Kai imi lekwe, imi lulu Alla Eni lepata rebe Musa ilekire mise mo le batuke bei imi suka lulu imi ntuana menaru esi atate. 4Le Alla Ibeteke be, ‘Holmate amamu kai inamu.’ Kai ‘Sepo sire pine ilepa tiae loko amai pise inai hoko isupu hukume matale.’ 5Po imi atetuke be: Sepo sire pine ibeteke loko amai kai inai be, ‘Taneia rebe suke au riluke ete imire au riluke ete Alla kena kurbane+ peneka hoko saisa ete imi moneka.’ 6Mere imi atetuke tamata leke esi lulu Alla Eni lepata rebe Musa ilekire yake, hoko esi holmate amasi kai inasi moneka. Ele mere hoko imi ntuana menaru esi atate eono imi sobue Alla Eni lepataru. 7Imire tamata maka ono misete lelemake! Saisa rebe akmena nabi Yesaya ibetekele rebe ekena imire tinai. Ibeteke be:

8‘Tamata meiju esi holmate Au batuke kena esi lepataru

yo laleisu lau bei Au.+

9Esi lupuke lomai kena isike kai lene loko Aure bei lalesi titinai mo;

le esi atetuke lulu tamata eni atate neka.’ ”

Yesuse Iatetuke saisa rebe eono tamata indopo me Alla oaI

15:10-20

(Mrk. 7:14-23)

10Eleki Yesuse Ikoti tamata bokala kai Ibeteke lokosi be, 11“Imi lene meije mimise leke imi nati! Manane rebe ekusu tamata biruije eono tamata mere indopo mo. Po lepata tiae rebe usiri bei tamata biruije uatia tamata mere me Alla oaI le mere bei mpe lalei.”

12Eleki Eni maka luluaru esi lomei tehaikeNi kai esi tneuI be, “Yesuse, Amu lepata minaru uono tamata Parisiaru laleisu tiare Arekwa, o?”

13Eleki Yesuse Iralakesi kena umpama be, “Tnanele sasaisa neka rebe AmaKu ndete surgare Iatnane more namake borie. 14Puli kai tamata Parisia meru yake. Sie meru saka tamata elaka mata polala. Hoko sepo tamata matapolale ilalu tamata matapolale hoko luasi tetu kena likele.”

15Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Ntuane, beteke umpama minare esi natire ete ami mina.”

16Yesuse Iralakesi be, “Imi nati Auku alena umpama minare moyo? 17Suke imi nati mimise be sasaisa neka rebe ekusu tamata biruije erulu lope tibuine, eleki tatike pine esiri bei nanakwalaije. 18Po lepata tiae rebe usiri bei tamata biruije, ubei mpe lalei hoko uatiai. 19Le tamata laleije noake yelu tiaru hoko ibunu, isablia, iono ntasite, indea, ibeteke rebe tinai mo kena teu pakalare kai ilepae tiae ete tamata makete. 20Pusue meru pine uatia tamata. Po koa bala lulu atate more eatia tamata mo.”

Bina sae me tamata Yahudi mo, ihlaleke ktili loko Yesuse

15:21-28

(Mrk. 7:24-30)

21Eleki Yesuse Ikeu bei mere lori otoi rebe tehaike kota Tiruse kai Sidone. 22Eleki bina Kanane sae tamata Yahudi mo, bei otoi mere iluake kai ikloloe loko Yesuse be, “Tuhane, Dauta eni nanae, laleMu noa au noma! Kuanae binare ro tiare ekbasaeni, hoko iblake kera titinai.”

23Po Yesuse Iralakeni mo. Eleki Eni maka luluaru esi lomei tehaikeNi kai esi kotie beini be, “Ntuane, ulake ikeu noma le ibiuwe mei ite mulimaru kuate.”

24Yesuse Ibeteke loko bina mere be, “Alla Iulake Au lomei batuke loko tamata Israelaru (Yahudi) le esi saka domba rebe sirikele bei esi upuije. Tamata Yahudi more, Alla Iulake Au lokosi mo.”

25Po bina mere ilomei tehaike Yesuse kai itatu lope tapele eleki ibeteke be, “Tuhane, tapa au mina.”

26Eleki Yesuse Ilepa lokoi kena umpama be, “Sepo rana kwetelaru esi manane eleki rabakele ete asure, mere mise mo.”

27Eleki bina mere ibeteke loko Yesuse kena umpama leneka be, “Tinai Tuhane, po asure lekwe ekane esi upuije eni manana oai rebe utetu bei mejare lope tapele neka.”

28Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Matabinane, ahlaleke loko Au ktili titinai! Hoko saisa rebe asukare Au onoe etemu.” Hoko eni nanae binare imise sosoli kena mere neka.

Yesuse Iono tamata bokala esi mise

15:29-31

29Eleki Yesuse Ikeu bei otoi mere, Ikeue tlaka Galilea leini eleki isa lolete ulate bubui sae me kai irue ete mere. 30Eleki tamata bokala esi luake esi keri tamata harekutaru, tamata matapolalaru, tamata sisataru, tamata mounaru, kai tamata makerake maketa bokala lekwe. Esi tolae tamata makeraka meru me Yesuse oaIje eleki Iono esi mise pususi bei esi makerakaru. 31Kena tamata bokala ete meru esi selu tamata mounaru esi lepa, tamata harekutaru esi mise, tamata sisataru esi tnipa, tamata mata polalaru esi selu, hoko esi herane titinai kai esi isike Alla rebe tamata Israelaru (Yahudiaru) esi hlakele lokoIje.

Yesuse Iala tamata usata ata lesi

15:32-39

(Mrk. 8:1-9)

32Eleki Yesuse Ikoti Eni maka luluaru kai Ibeteke lokosi be, “Tamata bokala meiju, malerekesi le esi luluKu petua telu kena esi lene Sou Misete peneka, hoko esi manane pusu peneka. Meije Au suka ono esi leu tia seneke mo, le namake me lalane esi ktili mo.”

33Eleki Eni maka luluaru esi ralakeNi be, “Tuhane, meije ite kena otoi malene hoko manane sae kena tamata bokala meiju pususi kane mo.”

34Eleki Yesuse Itneusi be, “Imi supu roti buai ila ete mere?” Eni maka luluaru esi ralakeNi be, “Buai itu. Kai iana tona inai ilaru lekwe.”

35Eleki Yesuse ipletae tamata meru esi rue mpe tapele. 36Eleki Irana roti buai itu meru kai ianaru, Ikotie trima kasi bei Alla lelu. Eleki Ibirelu, Irilukelu ete Eni maka luluaru kai esi larakelu ete tamata meru. 37Tamata meru esi kane eti esi pila pususi. Eleki Eni maka luluaru esi lupuke roti lesinu kena sokata penuta itu. 38Tamata rebe esi kane meru mokwai usata ata, some bina kai kwetela mo.

39Eleki Yesuse Iulake tamata meru esi leu ne. Eleki Yesuse lekwe isa soa buini lopai otoi Magadane.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index