Search form

Matiuse 22

Alla Ikoti tamata bokala kena Ipletaesi po bokala esi suka mo

22:1-14

(Luk. 14:15-24)

1Yesuse Ialenake umpama makete ete imamaru kai tamata Parisiaru be, 2“Alla Ipletae ite tamatare esi keadane lupe kamale sae iono totliba kena eni nanare ikaije. 3Iulake eni tamata makerikaru esi keu koti tamata rebe ibeteke kenasi pende leke esi luake loko totliba mere, po esi suka luake mo. Makerikaru esi leu beteke ete kamale.

4Hoko iulake eni tamata makerika maketa lekwe kai inaukesi be, ‘Imi keu beteke ete tamata rebe au beteke kenasi pende be au aknekae mananaru peneka. Auku sape tulena kai binatana piala maketaru au bunulu peneka kai au aknekae pusulu peneka. Hoko imi luake loko auku totliba meije noma.’

5Po tamata rebe kamale mere ibeteke kenasi pende esi tuli kaini mo, leini esi keu me ndinu, leini esi keu kerike loko esi makerikaru, 6kai leini esi kerike eni tamata makerika meru eleki esi tetasi kai esi bunusi. 7Kena kamale ilene mere inasu titinai. Hoko iulake eni solaluaru leke esi keu bunu tamata maka bunu eni makerikaru kai busa esi kotare.

8Eleki ikoti eni tamata makerika maketaru kai ibeteke lokosi be, ‘Manana kena totliba meije aknekae peneka, po tamata rebe au beteke kenasi pende esi luake loko totlibare saisa mo. 9Hoko imi keu me lalana elaka rebe tamata esi lupuke lomai kenae me kotare, imi koti tamata boboka lomei totliba meije.’ 10Tamata makerikaru esi keu kai esi lupuke pusue tamata rebe esi tetuesi me lalanaru. Tamata rebe esi hidupe neu sa kai tamata rebe esi hidupe misete esi lupuke pususi. Hoko otoi kena totlibare pusue penu kena tamata.

11Kena kamale mere ikusu kena itetue tamata rebe kotisi meru, iselu ile sae me ialike pakiane kena totliba mo. 12Hoko ibeteke loko ile mere be, ‘Alomeije aalike pakiane kena totliba more, mise mo.’ Po tamata mere indene neka. 13Eleki kamale mere iulake eni tamata makerikaru be, ‘Lo tamata meije eni lelalaru kai balaiju kai poini bei otoi totliba meije lori muli, kena otoi rebe kpeture. Ete mere tamata mere isupu hukume hoko irani kai itahane supu susate.’ ”

14Yesuse Ibeteke be, ‘Ele mere hoko Alla Ikoti tamata bokala kena Ipletaesi po tamata rebe Ibitikesi boka mo.”

Seli pajake ete Kaisare+

22:15-22

(Mrk. 12:13-17; Luk. 20:20-26)

15Tamata Parisiaru esi keu lepa lupu kena nikwa lalane kena Yesuse Ilepa sala. 16Esi ulake esi maka luluaru kai tamata rebe esi lene loko kamale Herodese esi keu loko Yesuse. Eleki esi tneu be, “Kuru, ami rekwa be Abeteke batuke rebe tinai neka. Aatetuke sasaisare rebe Alla Isuka atetukele ete amire. Kena Aatetuke amire, tamata esi noake eliare atuli kaisi mo le ahberake tamata elake pise elake mo, moyo? 17Hoko Kuru, Abeteke ete ami be, ‘Lulu Kaisare eni pletare suke ite seli pajake. Po lulu iteki agamare, seli pajake ete Kaisare tinai pibe mo?’ ”

18Po Yesuse Irekwa be tamata meru esi ono misete lelemake. Hoko Ibeteke lokosi be, “Imi tamata nloena! Imi teheke kena Au lepa sala yake! 19Imi riluke kepe perake rebe seli pajake kenare ete Au mina leke Au selue.”

Eleki esi riluke kepene Denare matai eteI. 20Itneusi be, “Sire oalalei mei kepe perake matai meije? Sire eni nane?”

21Esi ombe, “Kaisare eni oalalei kai eni nane.”

Hoko Yesuse Iombe, “Saisa rebe Kaisare iulake seli eteije, seli etei kai saisa rebe Alla Iniere, suke riluke eteI.”

22Kena esi lene Yesuse Iralake mere esi herane le Yesuse Iralakesi mise kuate eleki esi keu beiNi.

Yesuse Ilepa loko tamata esi matare, esi kwana suike

22:23-33

(Mrk. 12:18-27; Luk. 20:27-40)

23Kena petu mere tamata golongane Saduki esi luake loko Yesuse. Esi tneu loko tamata matale esi kwana suike elia? Mere le esi hlaleke be tamata matale, kwana suike moneka. 24Hoko esi beteke be “Kuru, Alla Eni lepata rebe nabi Musa ilekire ebeteke be, ‘Kwalimu imata pine eni nanae sae mo hoko akai bina balu mere neka leke iruele kwetele kena iseli kwalimu.’ 25Ete meije sie itua kwalitoi. Kwali menare ikai eleki imata po eni nanae sae mo hoko kwalini nomore luare ikai bina balu mere. 26Eleki kwalini mere imata lekwe po eni nanae sae mo. Sakesa neka ete kwalini nomore telu eti kwalini nomore iture. 27Pusue kwalia sie itua meru esi kai bina balu esa mere eleki esi mata pususi kai bina balu mere imata lekwe. 28Kena tamata esi kwana suike, Abeteke be bei kwalia sie itua meru sire pine iono mokwai ete bina balu mere, le pususi esi kai bina esa mere?”

29Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi nati sala titinai! Imi noake ele mere le imi rekwa lepata bei Alla mo pise Alla Eni kbasare mo. 30Le kena tamata esi kwana suike esi kai suike moneka hoko tamata meru saka malekata ndete surgare peneka. 31Ele mere hoko Au atetuke imi loko tamata esi kwana suike bei matale. Imi baise Alla Eni lepate ete ntuana menaru kai imire pene moyo? Ete mere Alla Ibeteke be,

32‘Aure Alla rebe Abrahame, Isake kai Yakupe, esi hlaleke lokoKu.’

Ile Alla ete tamata matale mo. Po Alla ete tamata kwanale kai tamata rebe kwana suike.”+

33Kena tamata bokala esi lene Yesuse Iatetuke kai Irekwa titinai hoko esi herane.

Pleta rebe pentine titinai

22:34-40

(Mrk. 12:28-34; Luk. 10:25-28)

34-35Kena tamata Parisiaru esi lene be tamata Sadukiaru esi ndene le Yesuse Iralake mise, esi lupuke lomai. Eleki kuru Torate sae beisi iluake loko Yesuse leke itehekeNi kai itneuI be, 36“Kuru, pleta rebe pentine titinai me hukume rebe Musa ilekire saisa?”

37Yesuse Ibeteke lokoi be, “Suke aoki amu Tuhane Alla kena pusue amu ktiline, pusue amu maka noake kai pusue laleume.+ 38Mere pleta rebe memenai kai pentine titinai. 39Luare sakesa neka. Aoki tamata makete saka oki ruamu.+ 40Pusue pleta rebe nabi Musa ilekire kai pusue bukua rebe nabiaru esi lekire+ pusulu mei kena pleta lua meiju peneka.”

Kamale rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare Irulu bei Dauta kai Dauta Eni Tuhane lekwe

22:41-46

(Mrk. 12:35-37; Luk. 20:41-44)

41Kena tamata Parisiaru esi lupuke lomai sa Yesuse Itneusi be, 42“Imi noake saisa kena Kamale rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare? Irulu bei sire?”

Esi ralake be, “Kamale Dauta eni anubu.”

43Yesuse Iombe, “Le mula pine Ro Misete Iono Dauta ikotiNe ‘Tuhane?’ Le Dauta ibeteke be,

44‘Tuhane Ibeteke loko auku Tuhane be:

Arue kena leiKu kai pleta sakesa kaiKu,

roma Au ono Amu musuaru esi kbasa sae kwalele moneka.’+

45Meije Dauta ruai ikotiNe Tuhane hoko Kamale rebe Alla IulakeNi kena hlamate tamatare batuke Dauta eni anubu mo! Ile mere Dauta eni Tuhane lekwe.”

46Tamata sae iralake Yesuse moneka. Kai bei petu mere esi nehe kena tneu saisa loko Yesuse moneka.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index