Search form

Matiuse 9

Yesuse Iono tamata sisate imise kai Iampune eni dosare

9:1-8

(Mrk. 2:1-12; Luk. 5:17-26)

1Eleki Yesuse Isa kena soa buine kai Isabu leu lori Erini kota Kapernaume ne. 2Ete mere sie ilaru esi keri tamata sisate intulu kena otoi maka ntulure. Eleki kena Yesuse Iselu esi ono ele mere, Irekwa be esi hlaleke lokoI, hoko Ibeteke loko tamata sisate mere be, “Kuanae, akbere lalemu, rilamu yake! Au ampune amu dosaru peneka. Lalemue ndina mina.”

3Eleki kuru Torata sie ilaru esi lene mere esi noake me lalesi be, “Tamata meije Ilepae tiae loko Alla le batuke Alla pine Iampune tamata eni dosa.”

4Po Yesuse Irekwa lalesi peneka eleki Ibeteke lokosi be, “Le mula pine imi noake tiae me laleime? 5Sepo Au beteke loko tamata meije be, Au ampune eni dosare, hoko imi rekwa mo be Au ampune dosare tinai pibe mo. Po sepo Au beteke be, ibetu kai ikeu, hoko imi selue. 6Hoko Au ono tamata meije imise leke imi rekwa be mei nusa meije Tamata Eni Nanae Ikbasa kena Iampune dosa.” Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata sisate mere be, “Abetu, luluke amu paile eleki aleu.”

7Tamata mere ikeleke irana eni paile eleki ileu ne. 8Kena pusue tamata esi selu mere esi herane eleki esi isike Alla le Iriluke kbasa elake titinai ete tamatare.

Yesuse Ikoti Matiuse leke IluluI

9:9-13

(Mrk. 2:13-17; Luk. 5:27-32)

9Kena Yesuse Ikeu siba rame bei otoi mere, Iselu Matiuse irue me kantore pajake. Yesuse Ibeteke lokoi be, “Mai, lulu Au.” Eleki Matiuse keu luluI.

10Eleki Matiuse ikoti Yesuse kai Eni maka luluaru leke kane me eni luma. Kena Yesuse Ikane, tamata maka kotie pajaka bokala kai tamata rebe kotise tamata dosare esi kane sakesa kaiNi kai Eni maka luluaru. 11Kena tamata Parisiaru esi selu Yesuse Ikane sakesa kai tamata meru, esi beteke loko Yesuse Eni maka luluaru be, “Imi kurure Ikane kai tamata maka kotie pajake kai tamata rebe tamata makete esi noakeise tamata dosare yake.”

12Yesuse Ilene mere eleki Ibeteke lokosi be, “Tamata makerake inikwa loktele, tamata makerake more inikwa loktele mo. 13Hoko imi keu baise Alla Eni lepate be, ‘Au sukare oki lomai lesi bei tamata esi riluke korbane ete aure, le tamata rebe ibeteke be eni dosa sae mo, Au luake lokoi mo. Au luake lomeije loko tamata rebe ibeteke ruaije inkenare mo, po loko tamata rebe ibeteke be ruaije tamata dosare leke iluluKu.’ ”

Yesuse Ime kai Eni maka luluaru sa, esi tahane tia senete mo

9:14-15

(Mrk. 2:18-22; Luk. 5:33-39)

14Eleki Yohanese maka baptise eni kwetelaru esi luake loko Yesuse kai esi tneuI be, “Le mula pine ami kai tamata Parisi ami tahane tia senete yo Amu kwetelaru more?”

15Yesuse Iralakesi kena umpama be, “Au meije saka tamata rebe ikaije. Tamata rebe esi luake loko totlibare lalesi ndina le mokwai rebe ikaije ime kaisi sa hoko esi tahane tia senete mo. Po namake petu rebe tamata neune esi ranai beisi peneka, pine tamua meru esi tahane tia senete le kaplalesi.”

Yesuse Ibeteke be toha Yahudiaru esi hnauna takwalinaru kai Eni hnauna belukaru yake

9:16-17

16Yesuse Iahnau suikesi kena umpama be, “Kena tamata ikapu lapune takwaline rebe kahi peneka, ipake obite kihati beluke mo. Le sepo ipake obite kihati beluke, hoko etihike lapune takwaline mere kahie ela lesi.

17Sakesa neka, tamata iaike anggure kwelini beluke kena kantone usai takwaline mo. Le sepo iono ele mere hoko anggure kweline beluke ehleru hoko etihike kantone takwaline mere eleki kantone mere kahie. Hoko anggure kweline beluke kai kantone takwaline lualu mise moneka. Anggure kwelini beluke suke aike kena kantone beluke lekwe leke lualu eru mise.”

Tamata Elake me luma ibada eni nanae binare, Yesuse Ionoi kwana suike kai Iono bina sae rebe kerakeine imise

9:18-26

(Mrk. 5:21-43; Luk. 8:40-56)

18Kena Yesuse Ilepa kai Yohanese eni kwetelaru, luma ibadare esi elake sae me, iluake loko Yesuse eleki itatu lope tapele kai ibeteke loko Yesuse be, “Auku nanae binare uke imatare resa, hoko au kotie Akeu lokoi kai Atola balaMu kenai leke ikwana suike.”

19Eleki Yesuse, Ikeu kai Eni maka luluaru lulu tamata mere.

20Kena esi me lalane tlaije, bina sae me makerake bulane kenai musuna butu esa lesini lua peneka hoko lalakwe keu rame. Itutumulie Yesuse eleki ikerike Yesuse Eni lapu nanuke esi nuruije. 21Le inoake me lalei be, “Mabe au kerike Yesuse Eni lapu nanuke esi nuruije hoko au mise neka.”

22Eleki Yesuse Ihali lokoi kai Ibeteke be, “Auku nanae, rila yake. Ahlaleleke ktili loko Au peneka hoko amise.” Eleki kena mere neka bina mere imise sosoli.

23Kena Yesuse Iluake me elake mere eni lumare, Iselu tamata esi hbue suline kai tamata bokala esi ranie kwetele mere. 24Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi keu le kwetele meije imata mo. Intulu.”

Po esi malie Yesuse. 25Kena tamata meru esi siri peneka, Yesuse Ikusu Ikerike kwetele mere eni balaije eleki kwete bina mere ikwana sosoli kena mere neka. 26Kena tamata esi selu mere esi alenake me pusue otoi mere keholi.

Yesuse Iono tamata mata polala lua esi supu selu

9:27-31

27Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi keu rame, kai kena Ime lalane tlai, tamata mata polala lua esi keu luluI kai esi koti lokoI be, “Ntuane, Dauta eni anubu, laleuMe noa ami noma!”

28Eleki kena Yesuse Ikusu me luma, tamata matapolala lua meru esi kusu luluI. Eleki Yesuse Itneu luasi be, “Luami hlaleke be Auku kbasare eono luami selu o?” Eleki luasi ralake be, “Yele ntuane, ami hlaleke!”

29Eleki Yesuse ikerike mataisu kai Iombe, “Au ono luami selu le luami hlaleke lokoKu ktili.” 30Luasi supu selu sosoli. Yesuse Iahnausi ktili be, “Luami alenake rebe eono etemi meije ete sie makete yake!”

31Po luasi keu kai esi alenake Yesuse Iono luasi misere me pusue otoi mere.

Yesuse Iono tamata moune ilepa

9:32-34

32Kena sie luaya rebe Yesuse Ionosi mise bei matapolale esi keu peneka, tamata esi keri tamata moune sae rebe ro tiare ekbasaeni loko Yesuse leke Ionoi mise. 33Yesuse Isui ro tiae mere, eleki kena mere neka tamata mere ilepa sosoli. Hoko tamata bokala esi herane kai esi beteke be, “Mei Israele, ami selu ele meije rebai sae mosa.”

34Po tamata Parisia sie ilaru esi beteke loko lomai be, “Ro tiaru esi elake eriluke kbasa eteI kena Isui ro tiare bei tamata mere.”

Yesuse Iombe, “Ndinure esi hasile boka po tamata ulure boka mo.”

9:35-38

35Eleki Yesuse ikeu papelake kota kai hena me otoi mere. Iatetuke me Yahudiaru esi luma ibadaru kai Ilepae Sou Misete kena Alla Ipletae ite tamatare etesi. Kai tamata makerakaru Ionosi mise kai tamata rebe esi ktili more Ionosi ktili. 36Kena Yesuse Iselu tamata bokala meru esi luake lokoI, hoko laleIje noasi le Iselu be esi nati mise mo kai esi ktili mo le sae iatetukesi mo, saka binatane domba rebe uktili mo le esi maka raka sae more. 37Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Ndinure esi hasila bokala po tamata kena ulure boka mo. Mere saka tamata boka esi suka kena lene Alla Eni lepataru po tamata kena beteke etesi esi boka mo. 38Hoko imi kotie bei ndinu upuije leke inatue tamata maka ulua sesi kena esi ulu ndinure esi hasilaru. Mere saka imi koti loko Alla leke Iulake tamata boka kena beteke Alla Eni lepate etesi.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index