Search form

Roma 8

Ro Misete Iriluke ktiline ete ite leke ite hidupe lulu Alla Eni sukare

8:1-13

1Kwali betaya, itea rebe esa kai Kristuse Yesuse pende kena meije Alla Ihukume ite moneka. 2Le ite esa kai Kristuse Yesuse, hoko Ro Misete Iriluke hidupe beluke ete ite kai Itie ite bei kbasa rebe eono ite supu dosa kai rue lau bei Allare. 3Le hukume rebe Musa ilekire, etie ite bei dosare esi kbasare saisa mo le ite tamatare ktili kena lulu hukume mere mo. Po Alla Itie ite bei dosare esi kbasare le Iulake Eni Nanare Ilomei nusa kena seli iteki dosaru. Kena mere Eni Nanane mere saka ite tamata dosa meije neka po Iono dosa mo. Eleki Imata lulu Alla Eni sukare. Alla Inabu dosare esi kbasare baue Ihukume Eni Nanare le itere ele mere. 4Alla Iono ele mere leke ite nkena me oaIje, saka tamata esi lulu Eni suka rebe me hukume rebe Musa ilekire. Meije ite lulu tamata eni sifate maka ono neune mo, po ite lulu Ro Misete Eni sukare.

5Sire pine ilulu tamata eni sifate, inoake tamata eni sifate tiae. Po tamata rebe ihidupe lulu Alla Eni Rore, inoake yelu rebe Alla Eni Rore Isukare. 6Sepo tamata eni sifate kbasae lalemi hoko imi ono dosa, hoko namake imi rue lau bei Alla. Po sepo imi noake saisa rebe Alla Eni Rore Isukare rame, namake lalemi ndene kai imi rue kai Alla eti pela. 7Sepo tamata eni sifate ekbasae sae eni maka noake hoko iono musu kai Alla. Le tamata mere ilene loko Alla Eni hukume mo. Isuka kena lulu hukume mere po saisa moneka. 8Sie rebe esi lulu tamata eni sifate esi ono saisa rebe Alla Isukare, saisa mo.

9Po imi hidupe lulu tamata eni sifate rebe eono dosare mo, hoko imi hidupe lulu Alla Eni Rore le Alla Ikbasae laleimu. Sie rebe Kristuse Eni Rore kbasaesi more, Yesuse Kristuse Eni tamata kenasi mo. 10Po sepo Kristuse Ikbasae lalemi, hoko masike nanakwalaimu mata le dosare po Ro Misete Iono imi supu rue kai Alla eti pela le Iono imi nkena me Alla oaI. 11Alla Iono Yesuse Kristuse Ikwana suike. Hoko sepo Alla Eni Rore Ikbasae imi hoko imi kwana suike lekwe. Iono ele mere le Eni Rore kbasae imi laleimu.

12Ele mere hoko kwali betaya, ite trima Alla Eni Rore rebe pletae ite kena ono misete. Iulake ite kena lulu tamata eni sifate rebe keri kena ono dosare mo. 13Le sepo imi hidupe lulu tamata eni sifate hoko imi rue lau bei Alla. Po sepo imi lulu Alla Eni Rore leke imi lulu suike imi sifate rebe ono dosare moneka hoko namake imi rue kai Alla eti pela.

Bei Ro Misete pine ite rekwa be itere Alla Eni nanae

8:14-17

14Sire pine Alla Eni Rore pletaeni, ile mere Alla Eni nanae. 15Akmena kena hukume rebe Musa ilekire ekbasae ite sare, ite hidupe saka tamata makerike rebe eni kbasa sae mo kai ite rilama le Alla Ihukume tamatare. Po pamuli meije ite rilama moneka le Alla Eni Rore Ikbasae ite. Alla Eni Rore Iono ite kena Alla Eni nanae. Kai bei Alla Eni Rore Eni kbasare, eti ite kotie Allare iteki Amate. 16Alla Eni Rore kerike kena ite lalemaru eleki Ibeteke ete ite be itere Alla Eni nanae. 17Sepo itere Eni nanae hoko ite supu misete rebe Alla Iaknekaele ete eni nanaru. Saisa rebe Alla Iaknekaele ete Kristuse kena Irilukele eteIje ite supu sakesa kaiNe neka. Le sepo ite supu susate sakesa kai Kristuse hoko ite supu holmate sakesa kaiNe neka.

Supu holmate eti pela

8:18-25

18Kwali betaya, kbasa saka hitate elake rebe tatike pine Alla Iriluke ete itere, ela lesi bei susate rebe ite supue kena meije. 19Pusue rebe mei nusare namake titinai loko petu kena Alla Iaseluke be itere Eni nanae rebe iteki kbasare ela titinaije. 20Le nusa meije kai pusue rebe mei kenare supu kutuke peneka eti supu sasaisa misete rebe Alla Inoake be namake nusa meije supure. Mere bei nusare esi sukare mo po Alla Iteu ele mere peneka. Hoko pusue namake kai hlaleke elere: 21kena petu sae me taneia mei nusa meije atialu bei kbasa rebe atiaule moneka, kai usupu tie kai usupu holmate sakesa kai Alla Eni nanaru.

22Le ite rekwa be roma meije pusue taneia mei nusa meije unala le usupu kera saka binare isupu kera kena ruele kwetele. 23Kai batuke yelu mei nusa meije unala mo, po itea rebe Alla Iriluke Eni Rore akmena ete itere, ite klae lekwe, le ite namake petu rebe Alla Iriluke pelae saisa rebe Italukele ete Eni nanaru be: namake ite supu nanakwala beluke rebe emata moneka. 24Le kena meije Alla Iono hlamate ite peneka, po ite hlaleke kai namake pusue rebe Italukele ete itere sa. Po sepo saisa rebe ite hlalekele ite supu peneka hoko ite namake moneka. Le sae ihlaleke loko saisa rebe isupure moneka. 25Po saisa rebe ite hlaleke be namake pine ite supure, kena meije ite supu mosa hoko ite namake rame.

Kena ite kotie loko Allare, Ro Misete Itapa ite

8:26-27

26Sepo ite ktili mo hoko Alla Eni Rore Iluake kena Itapa ite, le kotie loko Alla eliare ite rekwa mo. Hoko Ro mere ruaI luake loko Alla kena Ikotie seli ite. Kena Ro mere Ikotie loko Allare, Ilepae lepate rebe lesi bei tamata eni lepate.+27Hoko Alla rebe Irekwa tamata laleije, Inati Rore Eni sukare le Ro mere Ikotie loko Alla ete Alla Eni tamataru kai Ilulu Alla Eni sukare.

Lale ndinate, susate, mata kweli rebe ite supure Alla Iono ekeri ite kena misete

8:28-30

28Kwali betaya, ite pusuma rebe oki Alla rebe Ikoti ite kena lulu Eni suka rebe Inoake pende, ite rekwa be saisa rebe ite supu kena iteki hidupe meije namake Alla Ionoe mise. 29Le ite rebe Alla Ibitike itere, Iteu ite bei akmena sa kena ite lulu Eni Nanae Yesuse Kristuse Eni sifate. Hoko ite kai Yesuse kwalitoi. Kai Alla IonoI kena kwete mena bei ite pusuma rebe hlaleke lokoIje. 30Hoko Alla Ibitike ite kai Ikoti ite kena hlaleke lokoI. Kai Iono ite nkena. Kai namake Iono iteki sifate mise titinai.

Masike ite supu susate sasaisa neka po Yesuse Kristuse Iaseluke Eni misete ete ite

8:31-39

31Sepo ite rekwa titinai peneka le Alla Eni misete ete itere eono ite lalemaru ktili, hoko sae ilesi ite moneka le Alla Ikele le ite. 32Eni Nanare ruaI yo laleIje noai mo kena IrilukeNi ete ite pusuma kena iteki misete. Hoko yelu maketa lekwe Irilukele ete itere neka. 33Alla Ibitike ite hoko me Alla oaIje sae ileuke sala ete ite moneka le Iteu be ite nkena. 34Tinai, sae ileuke sala ete ite moneka le Kristuse Yesuse ruaI kele le ite. Imata peneka po Ikwana suike bei matale kai meije Irue lupu kai Alla kena otoi maka kbasa lakwai esare. Ete mere Ikotie loko Alla ete ite. 35Sae ilake Yesuse bei Eni maka oki itere moneka. Ite supu silaka, pise supu lasa pise supu teta, pise tia sene pise tanei sae mo, pise supu mata po Alla Iaseluke Eni misete kena iteki hidupe. 36Hoko saka Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke be:

“Tuhane, bei Ale pine pela peture

ami rue kena supu matale.

Esi ono ami saka domba

rebe ono kena ribi esi mokane nere.”+

37Masike ite supu pusue meru po enabu ite mo. Po itere saka tamata rebe esi ktili lesi kena lisare, le Yesuse Kristuse Ioki ite. 38Au hlaleke be masike ite mata, pise kena ite hidupe masike malekate pise sie rebe esi kbasa kena meije, pise petu pamuliaru lekwe, 39yelu rebe ukbasa ndete lanite pise yelu mei nusa, pise saisa makete lekwe, pusulu lake rua Alla Ioki itere mo, lupe Iaselukele baue iteki Tuhane, Kristuse Yesuse pende.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index