Search form

Jesos Odanodaganan Odijitcige8ini8an 13:11

11Aja dac Kije Manido oga todan ega kidji 8abian. Ka8in dac 8a8adj kiga kackitosin kidji 8abamadj kizis e tcakasigedj, pinici kidji pagidinik Kije Manido kidji gi koki 8abi8adj kiabadj.”

Teci8ag dac Elimas ka8in odji 8abisi, midac tabickotc apan ka iji kacki tibikanig ka tedj ki ijinagozi. Ki k8ek8ekigaba8i e paba nanada 8abamadjin a8ian kidji sagindjinigodjin.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index