Search form

Jesos Odanodaganan Odijitcige8ini8an 8:1-2

1-2Saul dac ogi min8abadan e nisagani8indjin Stepanan.

Saul onanekadjian ka teb8etamindjin

Nandam nabeg ka teb8eta8a8adjin Kije Manidon ogi naatona8a Stepanan o8ia8ini, e kitci ma8i8adj. Mi gotc ii pejig8an ka kijigag, Coda8innig ki madjita8ag kidji kitci nanekadjia8adjin ka teb8etamindjin 8edi Jerusalem odenag. Ogi kitci mamida8ia8an. Kakina ka teb8etamo8adj ki ojimo8ag, pepakan e ipai8e8adj Coda (Judée) acitc Samani (Samarie) akin. Mi eta Anodaganag ka8in odji ojimosi8ag.

3Saul dac 8in ogi kitci k8ag8edjiton kidji 8anadjiadjin ka teb8etamindjin. Ki paba papidige migi8amikag, e sagidjidabanadjin naben acitc ik8e8an ka teb8etamindjin kidji takonadjin.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index