Search form

John 6:30-31

30-31Midac ogi ina8an Jesosan: “8egonen mamada8izi8in kegi todamaban kidji gi teb8etago8an? 8eckadj kikitci anicinabeminabanig ogi am8a8abanin ini pak8ejiganan kagi minigo8adjin Kije Manidon pig8adakamigokag. Tabickotc Kije Manido Omazinaigan ekidomaganig:

‘Ki minagani8i8ag pak8ejiganan 8ak8ig e odjisendjin.’Exode 16.4,15; Psaume 78.24

Kin dac, adi ke todaman?” ogi k8ag8edjima8an.

32Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Teb8e ki8idamonom, ka8in Mois kagi minigo8eg pak8ejiganan 8ak8ig ka odjisendjin. Nidadam dac 8in kiminigo8a 8edjida pak8ejiganan 8ak8ig ka pi odjisendjin.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index