Search form

John 9

Jesos okigean pejig naben ega e 8abindjin ka ako nta8igindjin

1Meg8adj Jesos e 8idji pimaadomagobanen okikinoamaganan, ogi 8abaman pejig naben ega e 8abindjin ka ako pimadizindjin. 2Okikinoamaganan dac ogi k8ag8edjimigon: “Kikinoamage8inni! Adi 8edji ki ijinagozidj ega e 8abidj ka ako nta8igidj aa nabe? 8in na ki patadi kek8an onigiigon?”

3Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Ka8in opatado8inan kek8an onigiigon opatado8ini 8edji ki ega 8abidj. Kidji 8abadjigadeg dac adi ke todagodjin Kije Manidon, mi 8edji ega 8abidj. 4-5Meg8adj e teian ooma akikag, ni8asenama8ag a8iagog ooma akikag. Meg8adj dac e kijigag, panima kida anokita8anan aa ka pidjinijaojidj. Aja kegat kada tibikan, apitc ega a8iag ke kackitodj kidji mikimodj.”

6Ka ick8a ikidodj ii, Jesos ki siko motcikag. Ajickini dac ogi ojiton osiko8in e abadjitodj. Ogi cijonan dac ii ajickini ockijigokag ini ega ka 8abindjin. 7Ogi inan dac: “Nda kiziabin ka iji kabacimonani8ag Silo8e (Siloé) ka ijinikadeg.” 8a ikidomagag dac Silo8e, “Ka pidjidji8anogobanen nibi.” Ki ija dac aa ega ka 8abidj kidji nda kiziabidj. Midac apitc e koki pi ki8edj, aja okackitonaban kidji 8abidj.

8O8idji tajikemaganan acitc a8iagon ka 8abamigopanin e ndodamapan ako conian, ki ikido8an: “Kana aa nabe ka taji abipan ako, ka ndodamapan ako conian?”

9Nandam ikidobanig: “Mi aa.” Kodagiag dac ikidobanig: “Ka8in 8in aa. Mi maia kegat ejinagozidj eta.”

Aa8e dac ega ka 8abipan ki ikido: “Nin mada teb8e.”

10Ki k8ag8edjimagani8i dac: “Adi dac kagi ijisean kidji gi 8abian?”

11Ogi nak8e8ajian dac aa nabe ega ka 8abipan: “Aa nabe Jesos ka ijinikazodj, nigi kigeig. Ogi ojiton pagi ajickini, midac ogi cijonanan nickijigon. Nigi inig dac Silo8e ka iji kabacimonani8anig kidji nda kiziabi8ag. Nigi ija dac. Apitc ka ick8a kiziabian, teci8ag nigi 8abinan.”

12Ki k8ag8edjimagani8i dac: “Adi apan aa nabe ka kigeik?”

“Adidok apan,” ki ikido.

Coda8innig ka niganizi8adj onanada8i kikendana8a adi ka iji 8abiagani8indjin ini naben

13Aa dac nabe ega ka 8abipan ki iji8inagani8i kidji nda 8abamadjin Coda8innin ka nagadjitonigobanen inakonige8inan. 14Meg8adj Coda8inni aiamie kijiganogoban apitc Jesos ka ojitogobanen ajickini acitc kagi kigeagobanen ini8e ega ka 8abindjin naben. 15Coda8innig dac ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ke8ina8a ogi k8ag8edjima8an ini naben adi ka ijisenig kidji gi 8abindjin. Ogi nak8e8ajian dac aa nabe: “Pagi ogi aton nickijigokag ajickini. Nigi kiziabi dac, midac nogom ni8abinan.”

16Nandam dac igi Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ikidobanig: “Ka8in Kije Manidokag odjisidok aa8e. Ka8in mega onosoneasinan aiamie inakonige8inan ka ikidomaganigin adi enendagoziak kidji inakamigiziak e aiamie kijigag.”

Pekic dac kodagiag ikidobanig: “Adi kegi odji kackitodj a8iag kidji mamada8izidj kicpin patado8inni8idj?” Midac pepakan ki inendamog.

17Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan mina8adj ogi k8ag8edjima8an ini ka kigeagani8indjin: “Kin dac, adi enenimadj aa8e kagi kigetodjin kickijigon?”

Ogi nak8e8ajian dac: “Kije Manido oniganadjimo8inniman ini maia.”

18Ka8in o8i teb8etasina8aban Coda8innig ka niganizi8adj ega e 8abinipanin ako ini naben, aja dac nogom e kackitondjin kidji 8abindjin. Midac ogi nd8e8ema8an ini naben onigiigoni. 19Ogi k8ag8edjima8an dac: “Mi na aa teb8e kig8izisi8a? Teb8e na ka8in 8abisi ka ako pimadizidj? Adi dac ka ijiseg 8edji ki 8abidj nogom?” ki ikido8ag.

20Aa dac nabe onigiigon ki nak8e8ajit8a8an: “Nikikenimanan nig8izisinan aa, acitc nikikenimanan ega egi 8abidj ka ako pimadizidj. 21Ka8in dac nikikendasinanan adi ka ijiseg kidji 8abidj nogom acitc ka8in kek8an nikikenimasi8anan a8enen kagi kigeigodjin. 8in k8ag8edjimik, aja tebapitadizi 8in tibina8e kidji nak8e8ajit8adj.” 22Kotadjibanig mega, mi 8edji ki ikido8adj ii. Aja mega ki onaco8ebanig Coda8innig ka niganizi8adj kidji sagidjinija8agani8idj Coda8inni aiamiemigi8amikag a8enenigotc ke tibadjimog8en Jesosan mi ini Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin. 23Mi 8edji ki ikidondjin onigiigon: “Aja tebapitadizi 8in tibina8e kidji nak8e8ajit8adj, 8in k8ag8edjimik.”

24Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan mina8adj ogi nd8e8ema8an ini ega ka 8abinipanin ka ako pimadizinigobanen, midac ogi ina8an: “Teb8en maiagotc! Mamidonendan Kije Manido e kijigabamik! Nina8it nikikendananan aa nabe e patadidj!”

25Ogi nak8e8ajian dac: “Ka8in nikikendasin kicpin e nta patadidj kek8an ega e patadidj. Mi eta pejig kegon nikikendan. Ka8in 8ikad nidodji 8abisi, nogom dac aja ni8abinan!”

26Ogi k8ag8edjima8an dac: “Adi ka todaok? Adi ka todag kidji gi 8abian?”

27Midac ogi nak8e8ajian: “Aja kigi 8idamonom, ka8in dac kidodji k8ag8e ndotaojisim. Adi 8edji nda8endameg kiabadj kidji koki ikido8an? Kekina8a sa kinada8endana8adok kidji nosone8eg aa, kana?”

28Ogi kitci mamanazoma8an dac ini naben ega ka 8abinipanin, e ina8adjin: “Kin kinosone8a aa nabe! Nina8it dac ninosoneananan Mois okikinoamage8inan! 29Nikikendananan Kije Manido egi aiamiadjin Moisan. Aa dac nabe ka8in 8a8adj nikikenimasi8anan adi 8edjidj.”

30Aa dac nabe ogi nak8e8ajian: “Nikitci mamakadendan! Ka8in kikikenimasi8a8a adi 8edjidj, misa8adj egi 8abiijidj. 31Kikikendananan Kije Manido ega e ndota8adjin a8ian ka nta patadindjin. Anic dac kicpin a8ian e icpenimigodjin acitc todamindjin adi eji nda8endag, 8in sa onadota8an. 32Ka8in 8ikad ki nodagani8asinon a8iag egi kigeadjin a8ian ega ka 8abindjin eko nta8igindjin. 33Kicpin aa nabe ega Kije Manidokag odjipan, ka8in kegoni oda kackitosin kidji todag.”

34Midac ogi nak8e8ajia8an: “Kin dac mojag kigi nta patadinan, ka ako pimadizian. Nogom dac kidinendan na kidji gi pi kikinoamaojiag?” Midac ogi sagidjinija8a8an Coda8inni aiamiemigi8amikag.

Jesos tibadjimo a8eneni8an maia ega e 8abindjin

35Jesos ki nodage egi sagidjinija8agani8indjin ini naben acitc ogi a8i nda 8abaman. Apitc dac ka nagicka8adjin, ogi inan: “Kiteb8eta8a na aa8e Ka pi Anicinabe8iidizodj?”

36Ogi nak8e8ajiigon dac: “A8enen dac aa maia, kegi teb8eta8agiban?”

37Jesos dac ogi inan: “Aja kigi 8abama aa. Ka taji aiamiik, mi aa8e.”

38Midac ki ikido: “Ka Tibendjigean! Kiteb8etaon.” Acitc ogi icpeniman.

39Jesos dac ogi inan: “Kidji kikenimagani8i8adj igi8e ka nosone8a8adjin Kije Manidon kek8an igi8e ega ka nosone8a8adjin, mi 8edji ki pijaian ooma akikag. Nigi pija kidji gi 8abi8adj a8iagog ega ka 8abi8adj, acitc a8iagog ka inendamo8adj ka 8abi8adj kidji kikendamo8adj ega maia e 8abi8adj.”

40Nandam Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan iima tebanig. Ogi nodana8a dac kagi ikidondjin Jesosan, midac ogi ina8an: “Kik8ag8e ikidonan na kenina8it ega e 8abiag?”

41Jesos dac ogi inan: “Kicpin ega 8abiegoban, ka8in kada ikidonani8asinoban e patadieg. Anic dac ‘Ni8abamin!’ kidikidom. Mi 8edji nisida8inagozieg kiabadj e kigickameg patado8in,” ki ikido.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index