Search form

Lok 6

Jesos omikodan Coda8inni aiamie kijigoni

(Inabin acitc Matio 12.1-8; Mak 2.23-28)

1Nigodin meg8adj e Coda8inni aiamie kijiganig, Jesos acitc okikinoamaganan opimi cabocta8eckana8agoban ka iji kitigani8anig anominan. Kikinoamaganag dac oma8adjia8agoban nandam anominan. Ogi cacagona8an onidji8akag, midac ka iji am8a8apanin. 2Nandam Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ogi 8abamigo8an e todamo8adj ii, acitc ogi ina8an: “8egonen 8edji ma8adjieg8a anominag meg8adj e aiamie kijigag? Ikidomaganon kidinakonige8inanan ega e inendagozieg kidji todameg iidi.”

3Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Kana 8ikad kidodji nabo8adasina8a Kije Manido Omazinaiganikag adi ka todamogobanen ogima David? Nigodin ki mamida8askade8agoban 8in acitc o8idji8aganan. 4David dac ki pidigegoban Kije Manidon odaiamiemigi8aminikag. Ogi odapinan pak8ejiganan, Kije Manidon kagi ca8enimagani8indjin. Ogi am8agoban ini pak8ejiganan acitc ogi minagoban o8idji8aganan. Kidinakonige8inanan ikidomaganon Coda8inni aiamie ogimag eta kidji am8a8adjin ini pak8ejiganan.”

5Jesos mina8adj ogi inan: “Nin dac, Ka pi Anicinabe8iidizodj, nitibendan ii ka Coda8inni aiamie kijigag.”

Nabe ega ka mazikanig onidji

(Inabin acitc Matio 12.9-14; Mak 3.1-6)

6Kodag mina8adj e Coda8inni aiamie kijiganig, Jesos ki pidigegoban Coda8inni aiamiemigi8amikag, midac iima ka iji kikinoamagedj. Pejig nabe iima tegoban ega e mazikanig onidji okitcinikikag inekena. 7Nandam dac Coda8inni kikinoamage8innig acitc Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan kitci 8e8enda okijigabama8agoban Jesosan, kidji gi 8abama8adjin kicpin ke apitci kigeag8enin ini naben e aiamie kijiganig. O8i katcidina8abanin mega kidji pitci panaagendjin meg8adj e Coda8inni aiamie kijiganig. 8Jesos dac ogi kikendanaban adi enendamindjin. Ogi inan dac ini naben ega ka mazikanig onidjini: “Pazig8in iima, kakina a8iagog kidji gi 8abamik8a.” Misa dac ka inakamigizidj aa nabe. 9Jesos dac ogi inan Coda8innin: “Kik8ag8edjiminom oo8e. Adi maia enakonigemagagin kidinakonige8inanan? Ikidomaganon na kidji mino toda8aiak a8iag meg8adj e Coda8inni aiamie kijigag, kek8an kidji madji toda8aiak? Inakonigemaganon na kidji 8idoka8aiak a8iag kidji gi kana8endag opimadizi8in, kek8an kidji nici8anadjita8aiak opimadizi8in?” 10Ogi kana8abaman kakina a8iagon, acitc ogi inan ini naben: “Pi ijindjitan.” Midac ka todag, acitc teci8ag k8aiak ki koki mikimomagani onidji.

11Igi Coda8innig ki kitci nickadizi8ag. Midac kimodj ka iji mikodamo8adj adi kegi toda8a8apanin Jesosan.

Jesos odonabaman midatcin acitc nijin Odanodaganan

(Inabin acitc Matio 10.1-4; Mak 3.13-19)

12Nigodin Jesos pik8adinajicikag ki ijagoban e nda aiamiedj. Kabe tibik dac ogi taji aiamita8an Kije Manidon. 138iabanig, ogi nd8e8eman okikinoamaganan acitc ogi onabaman midatcin acitc nijin e tacindjin kidji Odanodagani8agedj. 14Mi ono8e ka onabamadjin: Simo, Jesos ka adjinikanadjin, Pien e ijinikanadjin, acitc Andre, 8in Simo o8idjiki8en, Jak (Jacques), John, Pilip (Philippe), Batelemi (Barthélemy), 15Matio (Matthieu), Tomas (Thomas), Jak, 8in Alpi (Alphée) og8izisan, Simo, 8in ka acidagimagani8igobanen taji ka iji ma8asag8akonidindjin ega ka nda8endaminigobanen kidji tibenimigo8adjin ogiman Rom ka odjindjin, 16Judas, 8in Jak og8izisan, acitc Judas Iskaniot (Iscariote), 8in nage ka mamijimadjin Jesosan.

Jesos okikinoama8an kitci mane a8iagon acitc okigean ka akozindjin

(Inabin acitc Matio 4.23-25)

17Jesos acitc okikinoamaganan ki pi pinazi8e8ag pik8adinajicikag acitc ki kibisika8ag ka iji tabida8akamiganig. Mane ka nosone8a8adjin Jesosan opia8abanin iima, acitc kitci manebanig a8iagog kakinagotc e odose8agobanen. Nandam Coda (Judée) akikag odose8agoban, nandam Jerusalem odenag, acitc nandam Tir (Tyr) odenag acitc Sidon odenag pecodj kitcigamikag. 18Ogi pi ndota8a8abanin Jesosan acitc pagosendamobanig kidji kigeagani8i8adj. Igi8e ka kigickago8adjin madji manidon ki kige8ag ke8ina8a. 19Kakina a8iagog o8i k8ag8e tagina8abanin Jesosan, kitci macka8izi8ini mega odaianagoban kidji gi kigeadjin a8iagon, acitc kakina ki kigeagani8i8agoban.

Jesos omikodan ca8endagozi8ini acitc madji iji8ebizi8ini

(Inabin acitc Matio 5.1-12)

20Jesos ogi kijigabaman okikinoamaganan acitc ki ikido:

“Kica8endagozim, kina8a ka kidimagizieg,

Kije Manido mega Odogima8i8inikag kidiji tibendagozim.

21Kica8endagozim kina8a nogom ka ka8askadeieg,

kiga tebickonom mega.

Kica8endagozim kina8a nogom ka ma8ieg,

kiga papim mega.”

22“Kica8endagozim apitc a8iagog madjenimigo8eg, madjinijaogo8eg, manazomigo8eg, acitc madji a8iagog enenimigo8eg, e nosone8eg aa Ka pi Anicinabe8iidizodj odji. 23Modjigendamok apitc ii iji8ebag, acitc k8ak8ackoniok ke apitci min8endameg. Teb8e mega Kije Manido kiga kitci ca8enimigo8a 8ak8ig. Igi a8iagog ka madjenimigo8eg, okitci anicinabemi8abanin mi maia pejig8an 8eckadj ka toda8a8adjin niganadjimo8innin e kitci madjenima8apanin, tabickotc nogom kina8a ka todago8eg.

24Anic dac kiga madji iji8ebizim, kina8a ka kitci oconiamieg,

aja mega kijadj kigi mina8azim.

25Kiga madji iji8ebizim, kina8a nogom ka tebickono8eg,

kiga ka8askadem mega.

Kiga madji iji8ebizim kina8a nogom ka papieg,

kiga madjendana8a mega acitc kiga ma8im.”

26“Kiga madji iji8ebizim apitc kakina a8iagog mino mikomigo8eg, pejig8an ako ka todamo8agobanen 8eckadj okitci anicinabemi8abanin igi a8iagog, e mino mikoma8apanin ako niganadjimo8innin ka kagina8ickindjin.”

Sagiikog ka madjenimigo8eg

(Inabin acitc Matio 5.38-48; 7.12a)

27“Kina8a dac ka ndotaojieg, ki8idamonom oo8e. Sagiikog ka madjenimigo8eg acitc mino todaokog. 28Pagosenimik Kije Manido kidji mino iji8ebizi8adj igi8e ka nda8enimigo8eg kidji madji iji8ebizieg, acitc aiamietamaokog igi8e ka manenimigo8eg. 29Kicpin a8iag pasabaok, pagidin k8ekinekena acitc kidji iji pasabaok. Kicpin a8iag kimodimik kipizika8agani, mi iji mij acitc kipabagi8ani. 30Kicpin a8iag k8ag8edjimik kegoni, mi iji mij. Kicpin a8iag makamik kidaiman, ka8in koki ndodama8aken. 31Mi maia pejig8an iji mino todaokog kodagiag a8iagog adi kina8a eji nda8endameg kidji iji mino todago8eg.”

32“Kicpin sagieg8a eta igi8e ka sagiigo8eg, ka8in ii kitci kegon. 8a8adj igi8e ega ka ndota8a8adjin Kije Manidon osagia8an ka sagiigo8adjin. 33Kicpin mino toda8eg8a eta igi8e ka mino todago8eg, ka8in ii kitci kegon. 8a8adj igi8e ega ka ndota8a8adjin Kije Manidon mi iidi e todamo8adj. 34Kicpin conian a8iieg8a eta igi8e ka ketcinamendameg kidji koki ki8e minigo8eg, ka8in ii kitci kegon. 8a8adj igi8e ega ka ndota8a8adjin Kije Manidon oda8ia8an conian kodagian ega ka ndota8andjin Kije Manidon, kicpin inendamo8adj kidji koki ki8e minigo8adjin. 35Tiegodj, sagiikog igi8e ka madjenimigo8eg. 8e8enda mino todaokog acitc a8ii8eg ega mamakadj kidji ki8e minigo8eg. Kiga kitci ca8endagozim, acitc ka kitci icpendagozidj Kije Manido odabinodjijiman kiga ijinagozim. Kakina mega a8ian Kije Manido omino toda8an, misa8adj ini8e ega mig8etc ka ikidondjin acitc ini8e ka madji inakamigizindjin. 36Kije8adiziok dac, tabickotc Kije Manido Kidadami8a ka apitci kije8adizidj.”

Ka8in onenimakegon a8iag

(Inabin acitc Matio 7.1-5)

37“Ka8in onenimakegon a8iag, ka8in dac Kije Manido kiga tibakonigosi8a. Ka8in inactaonakegon a8iag egi panaagedj, ka8in dac Kije Manido kiga inactaonigosi8a. Ponenimik adi ka iji madji todago8eg kodag a8iag, kiga kasiamago8a dac Kije Manido ka iji patadieg. 38Mijikog ka nodese8adj, midac Kije Manido kiga minigo8a ka nodeseieg. Kitci mane kiga minigo8a. Ka8in 8a8adj kiga kackitosina8a kakina kidji odapinameg, ke apitci kitci mane minigo8eg Kije Manido. Inigik ka mineg8a kodag a8iagog, Kije Manido kiga koki minigo8a.” Mi ka ikidodj Jesos.

39Jesos kiabadj ki adisoke e kikinoamagedj: “A8iag ega ka 8abidj ka8in okackitosin kidji kikino8inadjin e 8idji pimosemadjin kodagian ega ka 8abindjin, kana? Midjinijin mega kada podazig8egodjinog ka iji 8anakamiganig. 40Aa ka kikinoamazodj ka8in na8adj apitendagozisi apitc8in ini8e ka kikinoamagodjin. Anic dac ick8a kikinoamazodj, mi maia pejig8an okikinoamage8inniman ke apitendagozidj.”

41“8egonen 8edji kitci kana8abadam8adj kidjiki8e e pizinidj minigonacini, kin dac 8in ka8in kipabiziskendasin mitigoc e pizinian? 42Adi dac kegi odji ikido8aban: ‘Nidjiki8e! Ack8e niga manibidon ii ka pizinian’? Kin mega ka8in 8a8adj ki8abadasin mitigoc ka pizinian. Kikitci kimodizinan! Panima ki manibido8an ii mitigoc kagi pizinian, kidji gi 8abian kicpin 8i manibida8adj kidjiki8e ka pizinidj.”

Jesos omikoman minatigon acitc ominimini

(Inabin acitc Matio 7.16-20; 12.33-35)

43“Kitci minogini8an ominiman ka minozidj minatig, acitc ka8in minogisini8an ominiman minatig ega minozidj. 44Kakina pepejig minatig odji nisida8inagozi adi ejinag8anigin ominiman. Ka8in a8iag oga mikasinan minan azadikag, acitc ka8in a8iag kada ma8izosi kibisatigokag. 45Mino a8iag ododinan odeikag men8acinig kegoni osa mega minodee, madji a8iag dac ododinan madji kegoni osa mega madjidee. 8abadai8e dac a8iag ejideedj adi enitagozidj.”

Jesos omikodanan nijin migi8aman

(Inabin acitc Matio 7.24-27)

46“Adi 8edji kackito8eg kidji ijinikanijieg ‘Tebendjigean!’ ega ijitcigeieg ka iji 8idamonagok? 47Kiga 8idamonom adi ejinagozidj aa8e ka pi nazikaojidj, e ndotagin nidikido8inan acitc e nosoneagin. 48Aa a8iag mi maia tabickotc nabe 8e8enda kagi migi8amikedj ejinagozidj. 8asag ki monaidjicki8aige acitc asinikag ogi iji sakakisidon omigi8am. Apitc dac ka mockaanig sibini, ka8in odji mazikasini omigi8am osa ki kitci sogakisini. 49Aa dac a8iag ka ndotagin nidikido8inan, ega dac nosoneagin, tabickotc nabe nega8ikag kagi iji migi8amikedj ijinagozi, ka8in dac sogakisisini. Apitc dac ka mockaanig sibini, ki mazikani omigi8am acitc teci8ag ki pagisini acitc ki ick8a abadani.” Mi ka inadisokedj Jesos.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index