Search form

Mak 12

Jesos omikoman kitige8innin ka madji inakamigizindjin

(Inabin acitc Matio 21.33-46; Lok 20.9-19)

1Jesos ki madjita kidji anim8edj, adisokani e abadjitodj e kikinoamagedj: “Pejig nabe ki kitigegoban cominici kitiganan odakikag. Ki meniganatigoke dac 8ajagam okitigan akikag, kijadj ki monaige ke iji cacagocka8agani8indjin cominican, acitc ogi ojiton tecibidagani kidji gi odji nagadjitodj okitigan aki. Mina8adj dac ogi a8ian nandam kodagian kitige8innin okitigan aki, midac ka iji nda pabamadizidj. 2Apitc ka ani odjitcisenig kidji ma8adjiagani8indjin ini cominican, aa nabe ogi ijinija8an pejig odanokitage8inniman kidji nda 8abamandjin ini a8iagon kagi a8iadjin okitigan aki, kidji a8i nadji8inandjin inigik cominican kagi inendagozinipanin kidji minigodjin. 3Igi8e dac kitige8innig ogi na8adjibina8an ini anokitage8innin, ogi migana8an, acitc ogi ki8enija8a8an ega kegoni e mina8adjin. 4Aa dac ka tibendag kitigan akini mina8adj ogi ijinija8an pejig kodagian odanokitage8inniman 8edi okitigan akikag. Igi8e dac kitige8innig ogi papakitectig8ane8a8an acitc ogi manenima8an. 5Aa dac ka tibendag kitigan akini ogi ijinija8an kiabadj kodagian pejig odanokitage8inniman, kitige8innin dac ogi nisigon. Midac maia pejig8an ka toda8a8adjin igi madji kitige8innig mane kodagian anokitage8innin kagi pidjinija8agani8indjin. Nandam ogi migana8an acitc nandam ogi nisa8an.”

6“Aa dac ka tibendag kitigan akini, mi eta aja ka kitci sagiadjin og8izisan tebanin. Ick8eag dac, ogi ijinija8an ini og8izisan 8edi okitigan akikag, e inendag: ‘Oga manadjia8an nig8izisan.’ 7Igi8e dac kitige8innig ki inidi8ag: ‘Mi aa ockina8e nage ke kacka8idj ick8a nibondjin odadaman. A8isa nisadan, kina8it dac kiga tibendam8anan ii okitigan aki.’ 8Ogi na8adjibina8an dac ini ockina8en, ogi nisa8an acitc ogi sagidji8idona8a o8ia8ini iima kitigan akikag.”

9Jesos dac ki k8ag8ed8e: “Adi dac enendameg ke todag aa ka tibendag kitigan akini? Mi oo8e ke todag. Kada ija okitigan akikag, oga nisan kakina ini kitige8innin acitc oga a8ian kodagian a8iagon okitigan aki. 10Kigi nabo8adana8adok oo8eni ka mazinadenig Kije Manido Omazinaiganikag:

‘Migi8amike8innig ogi ana8enima8an ini asinin.

Anic dac mi aa asini ma8adji ka ani kitci apitendagozidj.

11Ka Tibendjigedj dac ii ka todag,

kikitci mamakadendananan dac e 8abadamak,’ ”Psaume 118.22-23

ki ikido Jesos.

12Coda8innig dac ka niganizi8adj ogi nanada8i kikendana8a adi ke todamo8apan kidji takona8adjin Jesosan. Ogi kikendana8aban mega egi mikomigo8adjin apitc ii ka inadisokendjin. Pekic dac okosa8abanin ini kitci mane a8iagon iima ka tenipanin. Ogi nagana8an dac Jesosan, acitc mi ka iji madja8adj.

Ka kijika8agani8idj ma8adji ka kitci ogima8idj

(Inabin acitc Matio 22.15-22; Lok 20.20-26)

13Nandam Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan acitc nandam ogima Herod odanodaganan ki ijinija8agani8i8ag kidji nda nagicka8a8adjin Jesosan, kidji nda k8ag8edjima8adjin kegoni, kidji gi k8ag8e katcidina8apanin anodj kidji iji nak8e8ajii8endjin. 14Ogi pi ina8an: “Kikinoamage8inni! Nikikendananan kin e teb8ean. Ka8in kikosasi8ag adi enendamo8adj a8iagog, ka8in mega kipabiziskendasin adi eji apitenimagani8idj a8iag. K8aiak kikikinoamage adi ke todjigadenig 8e8enda kidji gi nosoneigadenig Kije Manido omikana. 8idamaocinam dac, ikidomaganon na kidinakonige8inanan kidji kijika8aiak ma8adji kitci ogima Sesar (César), Rom ka tajikedj, kek8an ka8in? Kida kijika8anan na?”

15Jesos dac ogi kikendanaban adi maia enendamindjin ini a8iagon. Ogi inan dac: “8egonen 8edji k8ag8e katcidinijieg anodj kidji iji nak8e8ajii8eian? 8abadaicik peconias.”

16Ogi 8abadaa8an dac pejig peconiasan. Jesos dac ogi k8ag8edjiman: “A8enen dac aa ka mazinazodj? A8enen ii o8izon?”

“Kitci ogima Sesar,” ogi ina8an.

17Jesos dac ogi inan: “Mijik sa dac kitci ogima Sesar kegoni ka tibendag, acitc Kije Manido mijik kegoni ka tibendag.”

Ogi kitci mamakazita8a8an dac Jesosan kagi ikidondjin.

Jesos k8ag8edjimagani8i ke apitci abidjibanig8enin kagi nibondjin

(Inabin acitc Matio 22.23-33; Lok 20.27-40)

18Nandam Coda8innig “Sadose8innig” (Sadducéens) ka ijinikanagani8i8agobanen ogi pi nazika8a8an Jesosan. Mi igi ako ka ikido8agobanen ega kidji abidjibandjin a8iagon. Ogi pi k8ag8edjima8an dac: 19“Kikinoamage8inni! Mois kigi minigonanaban oo8e inakonige8ini:

‘Kicpin pejig nabe ka o8idigemaganidj odji nibodj,

ega egi aia8adjin abinodjijan,

inendagozi8an o8idjiki8en kidji iji niba8indjin okokomiman,

kidji gi odabinodjijimiadjin o8idjiki8en kagi nibondjin.’Deutéronome 25.5-6

Mi ka inakonigedj Mois. 20Nigodin dac tebanig e nij8atci8apan nabeg e iji 8idjiki8emidi8adj. Kitci oseezima dac ki niba8i, acitc ki nibo ega egi tendjin odabinodjijiman. 21Mina8adj dac teci8ag o8idjiki8en aa8e ki iji niba8i ini ka pejigondjin ik8e8an, acitc mi ke8in ki nibo ega egi aia8adjin abinodjijan. Midac pejig8an ka ijisendjin kodag o8idjiki8en, 22acitc mi pejig8an kakina ka ani ijise8adj e midjinij8atci8adj. Ki niba8i8ag acitc ki nibo8ag ega egi odabinodjijimi8adj kakina eji nij8atci8adj ka iji 8idjiki8emidi8adj. Ick8eag dac, aa ik8e ke8in ki nibo. 23Apitc dac odjitcisenig kidji abidjiba8adj ka nibo8adj, adi ini8e maia ke iji o8idigemaganidj aa ik8e? Kakina mega ka nij8atci8adj igi nabeg ki iji niba8i8ag ini pejig8an ik8e8an,” ogi iji k8ag8edjima8an.

24Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Anodj kidinendana8a! Ka8in mega kikikendasina8a Kije Manido Omazinaigan kek8an omacka8izi8in. 25Apitc ki abidjiba8adj igi kagi nibo8adj, ka8in kada niba8isi8ag nabeg acitc ik8e8ag. Tiegodj, mi maia pejig8an ke iji pimadizi8adj ajenin ka iji pimadizindjin 8ak8ig ka tendjin. 26Kicpin dac 8i kikendameg ke apitci abidjiba8ag8en kagi nibo8adj, kana panima kida nabo8adasina8a adi eji mazinadenig Mois omazinaiganikag e mikomadjin mitigon ka taji piskanenigobanen? Mazinadeni iima adi Kije Manido ka iji 8idama8agobanen Moisan:

‘Nin Abanaam (Abraham), Aisik (Isaac) acitc Tcekap (Jacob) Okije Manidomi8an,’Exode 3.6

mi mezinadenig. 27Kije Manidon dac 8in Okije Manidomi8ag igi8e ka pimadizi8adj, ka8in 8in igi8e kagi nibo8adj. Maia dac anodj kina8a kidinendana8a.”

Inakonige8in ma8adji ka kitci apitendag8ag

(Inabin acitc Matio 22.34-40; Lok 10.25-28)

28Pejig Coda8inni kikinoamage8inni ogi noda8an Jesosan acitc ini Sadose8innin e taji aiamiidindjin. Ogi noda8an Jesosan 8e8enda egi nak8e8ajiandjin ini8e Sadose8innin. Aa dac nabe ogi pi nazika8an Jesosan acitc ogi k8ag8edjiman: “Kakina ka tag8agin inakonige8inan, adi ii8e inakonige8in ma8adji ketci apitendag8anog8en?”

29Jesos ogi nak8e8ajian: “8adan oo8e inakonige8in ma8adji ka kitci apitendag8ag:

‘Ndotamok kina8a Israel a8iagog!

Pejigo eta ka Tibendjigedj Kikije Manidominan.

30Kiga sagia8a ka Tibendjigedj Kikije Manidomi8a

enigokodeeieg, enigokodjitcagocieg,

enigokomidonendjiganieg, acitc kakina epitcieg.’Deutéronome 6.4-5

318adan dac oo8e kodag inakonige8in ka kitci apitendag8ag:

‘Kiga sagia8a kidjipimadizimi8a

tabickotc kina8a ka iji sagiidizo8eg.’Lévitique 19.18

Ka8in kodag tag8asinon inakonige8in na8adj e kitci apitendag8ag apitc8in ono8e,” ki ikido Jesos.

32Aa Coda8inni kikinoamage8inni ogi inan Jesosan: “Kikinoamage8inni! Maia kiminotagozinan. Kiteb8e. Motci pejigo eta Kije Manido, ka8in kodag tesi. 33Panima dac a8iag oda sagian Kije Manidon enigokodeedj, enigokomidonendjiganidj, acitc kakina epitcidj, acitc panima oda sagian o8idjipimadiziman tabickotc ka iji sagiidizodj. Na8adj min8acin a8iag kidji nosoneagin ono8e inakonige8inan apitc8in kidji pagidinigetama8adjin Kije Manidon a8esizan kek8an kodag pagidinige8inan,” ki ikido.

34Jesos ogi 8abadan 8e8enda egi nak8e8ajiigodjin. Ogi inan dac: “Ka8in kina8abadasin Kije Manido Odogima8i8in.”

Ka ick8a ikidodj ii, ka8in mina8adj a8ian kegoni ododji k8ag8edjimigosin. Kakina mega cag8enimobanin.

David acitc aa8e Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin

(Inabin acitc Matio 22.41-46; Lok 20.41-44)

35Apitc Jesos e kikinoamagepan Coda8inni kitci aiamiemigi8amikag, ki k8ag8ed8e oo8eni: “Adi dac 8ina8a Coda8inni kikinoamage8innig 8edji ikido8adj Davidan ini odanike ojisini ini a8ian Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinija8andjin? 36David mega, e kigickagodjin Mino Manidon, 8inigotc ki ikidogoban oo8eni:

‘Ka Tibendjigedj ogi inan ka Tibenimijindjin:

Nikitcinikikag iji pi nda abin,

pinici kidji cagodjiag8a ka madjenimik8a,

kinikag kidji iji tabasendizo8adj.’Psaume 110.1

37David dac 8inigotc ‘Ka Tibenimijidj’ odijinikanan ini a8ian Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinija8andjin. Adi dac kegi odji ijisedj David kidji odanike ojisidj ini?”

Jesos ikido kidji iag8amenimagani8indjin Coda8inni kikinoamage8innin

(Inabin acitc Matio 23.1-36; Lok 20.45-47)

Mane a8iagog ogi kitci minota8a8an Jesosan. 38Meg8adj dac e kikinoamagegobanen, Jesos ki ikido: “Iag8amenimikog Coda8inni kikinoamage8innig, ka kitci min8endamo8adj kidji paba kigickamo8adjin okonasan ka kitci kin8eganigin acitc ka kitci min8acinigin. Kitci min8endamog e anamika8agani8i8adj ka iji manenani8anig. 39Nigan ma8adji 8i iji abi8ag Coda8inni aiamiemigi8amikag kidji gi 8abamagani8i8adj. Ma8adji dac ka iji min8acinig 8i iji abi8ag e magocani8anig. 40Okimodima8an ik8e8an ka pejigondjin, pekic dac kitci kin8ej aiamie8ag kidji mino inabaminagozi8adj. Na8adj kada sogakonagani8i8ag 8ina8a,” ki ikido Jesos.

Pagidinige ik8e ka pejigodj

(Inabin acitc Lok 21.1-4)

41Jesos ki abi pecodj ka iji pagidinigani8anig conian iima Coda8inni kitci aiamiemigi8amikag acitc ogi kana8abaman a8iagon e pagidinigendjin. Ka kitci 8anadizi8adj kitci mane odasa8abanin conian. 42Pejig ik8e egi pejigopan e kitci kidimagizipan nijin somaniken eta ki pagidinige. 43Jesos dac ogi nd8e8eman okikinoamaganan acitc ogi inan: “Teb8e ki8idamonom, aa ka kidimagizidj ik8e 8in ma8adji mane ki migi8e apitc8in kakina kodagiag a8iagog. 44Igi8e ogi asa8an oconiami8an ega teb8e ka nda8enima8adjin. 8in dac, misa8adj e kitci kidimagizidj, kakina oconiaman ogi asan. Kegi pimadjio8agepan kakina ki migi8e,” ki ikido Jesos.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index