Search form

Mak 6

Nazareti8innig ka8in oteb8eta8asi8a8an Jesosan

(Inabin acitc Matio 13.53-58; Lok 4.16-30)

1Jesos ogi nagadan ii odenajicini, ki ijagoban dac 8edi Nazaret odenag, taji ka iji obigigobanen. Okikinoamaganan dac o8idji8agoban. 2E Coda8inni aiamie kijiganig, ki madjita e kikinoamagedj Coda8inni aiamiemigi8amikag. Igi mane a8iagog ka noda8a8agobanen Jesosan ki kitci mamakadendamog. Ikido8agoban: “Adi 8edinag ii kakina ka ikidodj? Adi 8edinag ii okagita8endamo8in acitc omamada kackito8in? 3Kana mi 8aa mitigonabe? Kana 8in aa Mani og8izisan? 8in Jak (Jacques), Coses (Joses), Jod (Jude), acitc Simo o8idjiki8e8an, kana? Ocimejan ka ik8e8indjin kakina tajike8an ooma kina8itinakag, kana?” Onagabinigona8aban dac ii kidji teb8eta8a8adjin Jesosan.

4Jesos dac ogi inan: “Kitci manadjiagani8i ako niganadjimo8inni. Kagi iji obigidj dac odenani, acitc ka iji tcina8enimagani8idj, acitc omigi8amikag eta ka8in iji manadjiagani8isi,” ki ikido.

5Ka8in dac Jesos ododji kackitosin kidji mamada8akamigizidj iima, mi eta nandam a8iagon ogi saminan kidji kigeadjin. 6Jesos dac okitci mamakadenimagoban ini a8iagon e kitci nodesendjin teb8etamo8ini.

Nenijin Jesos omadjinija8an okikinoamaganan kidji a8i paba kagik8endjin

(Inabin acitc Matio 10.5-15; Lok 9.1-6)

Mina8adj dac Jesos ki paba kikinoamage pepakan odenajican egi tag8anigin. 7Ogi nd8e8eman ka midatcin acitc nijindjin okikinoamaganan acitc nenijin ogi madjinija8an kidji a8i paba kagik8endjin. Pepejig ogi minan macka8izi8ini kidji gi sagidjinija8andjin madji manidon. 8Ogi inan dac: “Ka8in kegon madji8idokegon e pabamodeieg, mi eta sakaon. Ka8in madji8inakegon pak8ejigan, ka8in kek8an madji8idokegon mackimod, acitc ka8in kek8an conia. 9Pisikamokon nibinakizinan. Ka8in nijin pabagi8anan madji8idokegonin.”

10Kiabadj dac ogi inan: “Apitc tag8icinieg pejig odenakag, tajikeok migi8am taji ke iji nd8e8emigo8eg, pinici kidji odjitciseg kidji odji madjaieg ii odenag. 11Kicpin dac a8iagog pejig odenakag ka te8adj ega iji nda8enimigo8eg kek8an ega 8i ndotago8eg, mi iji madjaok acitc papa8izidecimonok e minigonaci8akizineieg. Midac kidji kikendamo8adj ega e min8endamia8adjin Kije Manidon,” ki ikido.

12Jesos okikinoamaganan ki madja8an acitc ki kagik8e8an kidji an8endizonani8anig. 13Kitci mane madji manidon osagidjinija8a8abanin acitc kitci mane a8iagon okigea8abanin, pagi pimideni e cijona8adjin.

Cabadis (Jean-Baptiste) nibo

(Inabin acitc Matio 14.1-12; Lok 9.7-9)

14Ogima Herod ki nodagegoban Jesosan e mikomagani8indjin, kakina mega a8ian omin8adjimigobanin ako Jesos. Nandam dac ikido8agoban: “Mi aa Cabadis kagi abidjibag8en! Mi 8edji kackitodj kidji mamada8akamigizidj!”

15Nandam kodagiag ikidobanig: “Mi aa8e niganadjimo8inni Eli.”

Acitc kiabadj nandam kodagiag ikidobanig: “Niganadjimo8inni8i aa, maia tabickotc igi niganadjimo8innig ka pi pimadizi8adj 8eckadj.”

16Herod dac e nodamogobanen ii, ki ikido: “Ketcinadj mi aa Cabadis! Nigi anoki kidji kickig8ega8agani8idj, ki abidjiba dac!”

17-18Mi mega oo8e ka iji8ebag kidji nibodj Cabadis. Herod acitc Herodiad ki iji niba8i8agoban, misa8adj Herodiad egi iji niba8igobanen Pilipikag, Herod o8idjiki8en. Cabadis dac odinagoban Herodan: “Ka8in kidinendagozisi kidji makamadj kidjiki8e okokomiman, mi mega ekidomagagin inakonige8inan.” Herod dac ki anokigoban kidji na8adinimagani8indjin Cabadisan acitc kidji kiba8agani8indjin kibaodimigi8amikag.

19Herodiad okitci madjenimagoban Cabadisan acitc onada8endanagoban kidji nisimagani8indjin. Ka8in dac okackitosinagoban, ega Herod e pagidini8egobanen. 20Herod mega okosabanin Cabadisan, e kikenimagobanen e kitci k8aiak8adizinipanin acitc e paiekideenipanin. Onagadjiagoban dac. Ka8in ako ominotasinaban adi ekidonipanin e anim8endjin, pekic dac omin8enimabanin e ndota8adjin.

21Nigodin dac ki ijiseni kidji min8endag aa Herodiad. Apitc Herod ka tibickamogobanen, magocani ogi ojitonagoban. Ogi nd8e8eman kitci ogima anodaganan ka kacka8indjin, cimaganici kackan acitc kodagian a8iagon ka kitci apitendagozindjin Galilee akikag. 22Herodiad dac odanisan ki pidige8an iima kitci migi8amikag, acitc ki nda nimi8an. Herod acitc o8idji 8isinimaganan ogi kitci min8endamiigo8an ini ik8esesan e nimindjin. Ogima Herod dac ogi inan ini ik8esesan: “K8ag8edjimicin 8egonenigotc e nda8endaman, kiga minin dac. 23Maiagotc niteb8e, kiga minin kakinagotc kegon ke k8ag8edjimiji8anen, 8a8adj abita nidogima8i8in,” ki ikido.

24Aa ik8eses ki sagaam acitc ogi k8ag8edjiman odjodjoman: “8egonen ke k8ag8ed8eiaban?”

Ogi igon dac odjodjoman: “Cabadis octig8an!”

25Aa dac ik8eses ki koki pidigebato kitci migi8amikag acitc ogi inan ini ogiman: “Kinadodamaon kidji pidamaojian teci8ag Cabadis octig8an kitci nabaginaganikag.”

26Herod dac ki kitci kackendamisegoban. Pekic dac ka8in onada8endasinaban kidji ana8eta8adjin. Kakina mega iima kagi nd8e8emagani8inigobanen ogi nodagon adi kagi inadjin ini ik8esesan ketcinadj kidji minadjin 8egonenigotc ke iji k8ag8edjimigog8en. 27Teci8ag dac aa ogima ogi ijinija8an pejig cimaganican ka anokitagodjin, acitc ogi inan kidji pidondjin Cabadisan octig8ani. Aa dac cimaganic ki madja, ki ija kibaodimigi8amikag, acitc ogi kickig8ega8an Cabadisan. 28Kitci nabaginaganikag dac ogi iji pidji8idon Cabadisan octig8ani, acitc ogi minan ini ik8esesan. Aa dac ik8eses ogi minan odjodjoman. 29Apitc Cabadis okikinoamaganan ka nodagendjin egi kickig8ega8agani8idj, ogi pi nadji8idoni o8ia8 acitc ogi naatoni 8ibabikiniganikag.

Jesos odacaman nanan kitci midasomidana (5000) a8iagon

(Inabin acitc Matio 14.13-21; Lok 9.10-17; John 6.1-14)

30Jesos Odanodaganan ki koki pi ki8e8an acitc ogi pi nazikagon, e 8idamagodjin kakina kagi inakamigizindjin acitc kakina kagi iji kikinoamagendjin. 31Kitci manebanig a8iagog aiackodj e tag8icino8agobanen kidji pi ndota8a8adjin Jesosan acitc e koki madja8agobanen. Jesos dac acitc okikinoamaganan ka8in 8a8adj tebapitcisibanig kidji 8isini8adj. Jesos dac ogi 8idama8an: “Ijadan kina8it eta anodj 8edi adi ega eji tani8ag, kidji gi an8ecimono8eg pagi.” 32Ki pozi8ag dac tcimani e madjio8adj, 8ina8a eta, ega ka iji tani8anig e ija8adj.

33Kitci mane dac a8iagog ogi 8abama8an Jesosan acitc okikinoamaganan e madjandjin acitc ogi nisida8ina8a8an. Mane a8iagog pepakan odenag e 8aodji8adj 8ibadj ki ija8ag, e inaado8adj iima ka ijanipanin Jesosan acitc okikinoamaganan ab8amaci oditamindjin.

34Apitc Jesos ka kabadj tcimanikag, ogi 8abaman kitci mane a8iagon. Ogi kitci kidimageniman dac, e inenimagobanen mi maia mantcenican ejinagozindjin ega ka tendjin a8ian kidji kana8enimigo8adjin. Midac ki madjita kitci mane kegoni kidji kikinoama8adjin. 35Apitc e ani onag8icinig, Jesos okikinoamaganan ogi pi nazikagon acitc ogi igon: “Ka8in tag8asinon kegon ooma, acitc aja kitci 8ikadi8an. 36Ijinijaok dac igi a8iagog kidji ija8adj kitige8inni8igi8amikag acitc odenajicikag pecodj ooma kidji nda odapinamadizo8adj midjimini.”

37Jesos dac ogi inan: “Kina8a tibina8e mijikog kidji 8isini8adj.”

Midac ka ina8adjin Jesosan: “Kinada8endan na kidji nda odapinagid8a pak8ejiganag kidji gi acamagid8a igi a8iagog? Panima a8iag kidji mikimopan a8acamej nianeniokizis, mi inigik ke ijisepan conia kakina kidji acamagani8i8adj!”

38Jesos dac ogi inan: “Adi inigik pak8ejiganag e aia8eg8a? Nda kikendamok.”

Apitc ka kikendamo8adj, ogi ina8an Jesosan: “Nanani8ag obiziganesag e aia8agid8a acitc niji8ag kigozag.”

39Jesos ogi 8idama8an okikinoamaganan kidji abinija8andjin kakina a8iagon, pepagi kidji ok8abindjin motakamig. 40Midac ki abi8ag kakina, nandam memidasomidana8ebanig acitc nandam nenanomidana8ebanig e ok8abi8adj. 41Jesos dac ogi odapinan ini ka nananindjin obiziganesan acitc ka nijindjin kigozan. Ki icpanabi 8ak8ig acitc mig8etc ogi inan Kije Manidon. Ogi papak8ebinan obiziganesan, acitc ogi minan okikinoamaganan kidji gi madinama8andjin kakina a8iagon. Ogi minan acitc ka nijindjin kigozan kidji madinama8andjin. 42Ki 8isini8an dac kakina acitc ki tebickono8an. 43Jesos dac okikinoamaganan ogi ma8adjia8an obiziganesan acitc kigozan kagi odji ickosendjin. Midatcin acitc nijin 8adabi8akik8an ki kicpone8an inigik ka ickosenig midjimini. 44Nanan kitci midasomidana (5000) taci8agoban nabeg kagi am8a8adjin ini obiziganesan.

Jesos 8agidjibig iji pimose

(Inabin acitc Matio 14.22-33; John 6.15-21)

45Teci8ag dac ka ick8a acamadjin a8iagon, Jesos ogi pozinija8an okikinoamaganan tcimanikag, 8ina8a nitam kidji gi ajo8aamindjin sagaigani, Betseda (Bethsaïda) odenag kidji ijandjin. 8in dac ki tajike iima e ki8enija8adjin ini mane a8iagon. 46Ka ick8a ki8enija8adjin a8iagon, pik8adinajicikag ki 8agidamadji8e e nda aiamiedj. 47Apitc e ani tibikanig, Jesos okikinoamaganan tcimanikag tebanin nena8agam sagaiganikag, acitc Jesos 8in eta teban tcigagam. 48Ogi 8abaman okikinoamaganan e kitci mamida8endjigendjin e pimak8aji8endjin e odickaamindjin. Apitc e ani pidabanig, Jesos ogi nda nazika8an okikinoamaganan, 8agidjibig e iji pimosedj, acitc aja odani adimine8abanin. 49Apitc ka 8abamigodjin e pimosedj 8agidjibig, ki inendaminigoban tcibai ini ka 8abamandjin acitc ki kitci pabibagi8an. 50Kakina mega o8abamigobanin acitc ki kitci segizi8an. Teci8ag dac Jesos ogi aiamian: “Ka8in segizikegon! Nin Jesos! Ka8in nigod inendakegon!”

51Ki pozi dac tcimanikag kidji 8idji8adjin, acitc mi ka iji ponino8enig. Okikinoamaganan dac ki kitci mamakadendamon. 52Ka8in mega maci ododji nisidotasina8aban Jesosan omacka8izi8ini, misa8adj egi 8abama8adjin e madina8endjin pak8ejiganan. Nagabinagani8i8agoban kidji gi nisidotamo8adj.

Jesos okigean ka akozindjin Jenesaret (Génésareth) akikag

(Inabin acitc Matio 14.34-36)

53Jesos acitc okikinoamaganan ki ick8a ajo8agame8agoban sagaigani. Ki kaba8ag Jenesaret akikag, acitc ogi midjimapidona8a otcimani8a. 54Apitc ka ick8a kaba8adj tcimanikag, a8iagog iima ka tajike8apan ogi nisida8ina8a8an Jesosan. 55Igi dac a8iagog ki paba ija8ag mizi8e iima akikag, acitc Jesosan ogi iji8idama8a8an ka akozindjin otesinigani8akag, adi eji nodage8agobanen e tendjin. 56Jesos ki paba ijagoban odenajican, odenan, acitc kitige8inni odaki8an iima akikag. Adigotc dac e paba ijagobanen, ki iji8idama8agani8i ka akozindjin, e asagani8indjin ka iji ada8ani8anig. Okitci k8ag8edjima8agoban dac Jesosan kidji gi pagidinigo8adjin pagigotc eta kidji taginamo8adj 8ajagameig okonasini. Kakina dac ka taginamo8adj ki kige8ag.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index