Search form

Mak 9

1Jesos kiabadj ogi inan: “Teb8e ki8idamonom, nandam a8iagog ooma ka te8adj ka8in kada nibosi8ag ab8amaci 8abadamo8adj Kije Manidon Odogima8i8ini ke pijamaganig ka kitci macka8izimaganig.”

Jesos pakan ijinagozi e 8abamagani8idj

(Inabin acitc Matio 17.1-13; Lok 9.28-36)

2Ka ick8a nigod8asogonaganig, Jesos ogi madji8inan Pienan, Jakan, acitc Johnan. Ogi iji8inan dac ka iji kitci icpadinanig pik8adinani, 8ina8a eta kidji te8adj. Meg8adj dac e kana8abamigodjin, ki ani kitci pakanabaminagozi Jesos. 3Okonas maia ki tcakigideni ka apitci 8abiginag8anig, ka8in a8iag akikag oda kackitosin na8adj kidji gi 8abinag8atodj kegojicini. 4Igi dac nisin kikinoamaganag ogi 8abama8an Elin acitc Moisan, e taji aiamiandjin Jesosan. 5Pien dac ogi inan Jesosan: “Kikinoamage8inni! Kitci min8acin egi pijaiak ooma. Niga padakisidonananan nisin nibaganan, pejig kin odji, pejig Mois odji, acitc pejig Eli odji.”

6K8ina8i ikidogoban Pien epitci kotadjipan. 78ak8ini ki pi nag8ani acitc ogi nigockagona8a. Ogi noda8a8an dac a8ian iima 8ak8ikag e odji mad8e anim8endjin e ikidondjin: “Mi aa Nig8izis ka kitci sagiag. Ndotaok dac!”

8Teci8ag dac, Pien, Jak, acitc John ki 8ajagameabi8ag 8ina8akag, ka8in dac aja o8abamasi8a8abanin kodag a8ian kidji tendjin iima, mi eta Jesosan o8idjiogo8an.

9Meg8adj e ani nisamadji8e8adj pik8adinakag, Jesos 8e8enda ogi inan ega kidji pabamadjimondjin adi ka iji 8abadamindjin, pinici kidji abidjibadj Ka pi Anicinabe8iidizodj nibo8inikag.

10Ogi todana8a dac ka ikidondjin, pekic e taji inendamo8adj adi 8a ikidomaganig ii: “Pinici kidji abidjibadj.”

11Ogi k8ag8edjima8an dac Jesosan: “Coda8inni kikinoamage8innig ikido8ag: ‘Eli pinama kada pi koki tag8icin ab8amaci tag8icig aa8e Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin.’ 8egonen dac 8edji ikido8adj ii?”

12Jesos ogi nak8e8ajian: “Teb8e Eli nitam kada pi koki tag8icin, kidji pi nda 8a8ejibidodjin kakina kegonan. Pekic dac 8egonen 8edji mazinadenig Kije Manido Omazinaiganikag, Ka pi Anicinabe8iidizodj panima kidji kitci kodagitodj acitc kidji manenimagani8idj? 13Anic dac, ki8idamonom oo8e, Eli aja ki pi koki tag8icin, acitc a8iagog adigotc 8a toda8a8adjin ogi toda8a8an, maia tabickotc ka inazinadenig Kije Manido Omazinaiganikag 8in e mikomagani8idj.”

Jesos okigean abinodjijan e kigickagondjin madji manidon

(Inabin acitc Matio 17.14-21; Lok 9.37-43a)

14Apitc Jesos acitc nisin okikinoamaganan ka odisa8adjin kodagian okikinoamaganan, ogi 8abama8an mane a8iagon 8ajagam 8ina8akag. Nandam Coda8inni kikinoamage8innin otajimigo8abanin igi kikinoamaganag. 15Apitc kakina igi8e a8iagog ka 8abama8adjin Jesosan, ki kitci mamakadendamog acitc ki ipato8ag Jesosikag kidji anamika8a8adjin.

16Jesos dac ogi k8ag8edjiman okikinoamaganan: “8egonen 8edji tajimidieg?”

17Pejig nabe iima ka tepan ogi nak8e8ajian: “Kikinoamage8inni! Kipidamaon nig8izis. Okigickagon madji manidon, ega e pagidinigodjin kidji anim8edj. 18Apitcigotc pidigeckagodjin, oka8ebinigon motakamig, acitc kitci pite8idone, kitci mamad8eabidecin acitc kitci tcida8akose. Nigi pagosenimag kikikinoamaganag kidji sagidjinija8a8adjin ini madji manidon, ka8in dac ododji kackitosina8a.”

19Jesos dac ogi inan: “8esada ako kina8a nogom ka pimadizieg, ega ka teb8etameg! Anigik kiabadj ke 8idji tajikeminagok? Anigik panima ke tanendamiijieg? Pidji8idamaocik aa ockina8es ooma.”

20Midac ki pidama8agani8i ini ockina8esan. Apitc aa madji manido ka 8abamadjin Jesosan, ogi kitci mimigobinan ini ockina8esan. Ki pagicin dac aa abinodjij acitc ki kitci sinigocimono motakamig acitc ki kitci ani pite8idone. 21Jesos dac ogi k8ag8edjiman ini ockina8esan odadamini: “Anapitc ka odji madji ijinagozidj?”

Ogi nak8e8ajiigon dac: “Eko abinodjiji8idj. 22Acitc dac aa madji manido mojag ogi toda8an kidji madjoctesendjin nig8izisan kek8an kidji pakobisendjin, e k8ag8e nisadjin. Kicpin dac kin kegon kackito8an kidji todaman, kipagosenimin kidji kidimagenimijiag acitc kidji 8idokaojiag.”

23Jesos ogi inan: “ ‘Kicpin kackito8an’ kidikidonan. Aa8e ka teb8etaojidj, kakinagotc kegoni oga kackiton.”

24Teci8ag dac aa ockina8es odadaman ki madji pabibagi8an e ikidondjin: “Kiteb8etaon! 8idokaocin enigok kidji ani teb8etaman!”

25Jesos ogi 8abaman kitci mane a8iagon e pi ma8inanigodjin. Midac ogi kitci kanonan ini madji manidon acitc ogi inan: “Kin madji manido, ega ka pagidinadj kidji anim8edj acitc kidji ozitedj aa ockina8es! Sagaan 8inikag, kidinin, acitc ka8in 8ikad mina8adj koki pidigeken 8inikag!”

26Aa madji manido ki pabibagi, ogi kitci mimigobinan ini ockina8esan, midac ka iji sagaag. Aa abinodjij mi maia kagi nibodj ka ijinagozidj, nandam dac a8iagog ikido8agoban: “Ki nibo.” 27Jesos dac ogi na8adjindjibinan acitc ogi pazig8idjibinan ini abinodjijan, acitc ki tajigaba8i8an.

28Apitc dac Jesos acitc okikinoamaganan ka pidige8adj migi8amikag, 8ina8a eta meg8adj e te8agobanen, ogi k8ag8edjimigon: “8egonen dac 8edji ki p8a8inija8agidj kidji sagidjinija8agidj aa madji manido?”

29Jesos dac ogi inan: “Mi eta aiamie8in kadagi abadan kidji gi sagidjinija8agani8idj aa ka inakanezidj madji manido.”

Jesos mina8adj tibadjimo kidji nibodj acitc kidji abidjibadj

(Inabin acitc Matio 17.22-23; Lok 9.43b-45)

30Jesos acitc okikinoamaganan ki odji madja8ag iima acitc ki ani cabocta8ecka8ag Galilee akini. Jesos dac ka8in onada8endasinaban kidji kikenimagani8idj adi e tepan, 31e 8i kikinoama8adjin okikinoamaganan. Ogi inagoban dac: “Nin, Ka pi Anicinabe8iidizodj, niga 8agackibinigo, kidji gi tibenimiji8adj a8iagog ooma akig. Niga nisigog, anic dac apitc ki ick8a nisogonaganig niga abidjiba8an.”

32Ka8in dac onisidotasina8aban kikinoamaganag adi 8a ikidonipanin, acitc kocimobanig kidji k8ag8edjima8adjin 8egonen 8edji ikidonipanin ii.

Jesos 8idamage a8enen ma8adji ketci apitendagozindjin

(Inabin acitc Matio 18.1-5; Lok 9.46-48)

33Jesos acitc okikinoamaganan ki tag8icinog Kaponaom (Capernaüm) odenakag. Apitc Jesos ka pidigedj migi8amikag, ogi k8ag8edjiman okikinoamaganan: “8egonen ka mikodameg meg8adj ka pidaado8ak?”

34Ka8in dac odji kidosi8ag. Meg8adj mega e pidaado8adj, ki kitci kaganondi8ag e nanada kikendamo8adj a8eneni8an ma8adji ketci apitendagozindjin 8ina8akag. 35Jesos dac ki abi, ogi nd8e8eman ka midatcin acitc nijindjin okikinoamaganan acitc ogi inan: “Kicpin a8iag kitci 8i niganizidj, panima 8in ick8eag ki tedj acitc panima kakina a8ian ki anokita8adjin.”

36Midac ogi odapinan abinodjijesan acitc ogi asan nigan 8ina8akag, ogi sagian acitc ogi inan okikinoamaganan: 37“Aa8e ka mino toda8adjin pejigigotc abinodjijan nin odji, kenin nimino todag. Acitc aa8e mino todaojidj, ka8in nin eta nimino todagosi, omino toda8an ke8in ini8e kagi pidjinijaojindjin.”

A8iag ega ka nagabidodj kimikimo8inani ki8idji mikimomigonan

(Inabin acitc Lok 9.49-50)

38John ogi inan Jesosan: “Kikinoamage8inni! Nigi 8abamanan pejig nabe ega e nosoneogo8ak e sagidjinija8adjin madji manidon ki8izoni e abadjitodj. Nigi k8ag8e odjianan dac.”

39Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Ka8in odjiakegon. Ka8in mega a8iag okackitosin kidji mamada8izidj ni8izoni e abadjitodj, acitc dac teci8ag ick8a mamada8izidj kidji madji mikomijidj. 40A8enenigotc ega ke nagabidog8en kimikimo8inani, ki8idji mikimomigonan sa. 41Teb8e ki8idamonom, a8enenigotc ke minigo8eg8en pejigonagan anisibini, osa ninikag eji tibendagozieg, nin Kije Manido ka pidjinijaojidj, ketcinadj kada ca8enimagani8i.”

Jesos omikodan patado8ini

(Inabin acitc Matio 18.6-9; Lok 17.1-2)

42“A8enenigotc dac ke 8ik8adjiag8enin kidji patadindjin pejig ini ega ka apitendagozindjin ka teb8etaojindjin, na8adj kada minoseni kidji acodapinagani8indjin kitci asinin og8ei8akag aa a8iag, acitc kidji pakobi8ebinagani8idj kitcigamikag. 43Kicpin kinidji pataigo8an, kickijan. Na8adj kiga minose kagige pimadizi8in kidji odisigo8an e motci pejigondjian, apitc8in kidji aiamanin midjinijin kinidjin, kidji iji8ebinigo8an dac kitci ickodekag ega 8ikad ka ata8eg. 44[Iima dac, ‘mandjocesag ka am8a8adjin a8iagon ka8in 8ikad nibosi8ag, acitc ka8in 8ikad ata8esinon ii kitci ickode.’] 45Kicpin kizid pataigo8an, kickizidejodizon. Na8adj kiga minose kagige pimadizi8in kidji odisigo8an e motci pejigozidean, apitc8in kidji aiamanin midjinijin kizidan, kidji iji8ebinigo8an dac kitci ickodekag. 46[Iima dac, ‘mandjocesag ka am8a8adjin a8iagon ka8in 8ikad nibosi8ag, acitc ka8in 8ikad ata8esinon ii kitci ickode.’] 47Acitc dac kicpin kickijig pataigo8an, manibidon. Na8adj kiga minose kidji pidigean Kije Manido Odogima8i8inikag e motci nabanedjabian, apitc8in kidji aiamanin midjinijin kickijigon, kitci ickodekag dac kidji iji8ebinigo8an. 48Iima dac,

‘mandjocesag ka am8a8adjin a8iagon ka8in 8ikad nibosi8ag,

acitc ka8in 8ikad ata8esinon ii kitci ickode.’ ”Ésaïe 66.24

49“Kije Manido oga abadjiton animizi8ini kakina a8ian kidji ani minodeendjin, tabickotc ci8itagan ka abadjitcigadeg kidji minopog8ag midjim. 50Kitci mino abadan ako ci8itagan. Anic dac, kicpin ani ijiseg ci8itagan ega kidji ci8itaganipog8ag, adi dac kegi todjigadegiban kidji koki ci8itaganipog8ag? Kina8a dac, k8ag8e mino 8idjiidiok kakina pepejig e tacieg, acitc k8ag8e mino 8idji tajikemidiok pekadendamo8inikag, maia tabickotc ci8itagan kidji ijinagozieg adi eji pimadizieg.”

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index