Search form

Matio 12:39

39Jesos dac ogi nak8e8ajian: “A8iagog nogom ka te8adj kitci madji a8iago8i8ag acitc ka8in o8i teb8eta8asi8a8an Kije Manidon! Nik8ag8edjimigog kidji mamada8izi8ag kidji nda motci kikendamo8adj epitci teb8emaganig8en ii egi pidjinijaojindjin Kije Manidon. Ka8in sa dac niga mamada8izi8asin. Aja mega okikendana8a 8eckadj adi kagi iji8ebizindjin niganadjimo8innin Jonasan. Midac iima ke iji 8abadamo8adj mamada8izi8ini ka k8ag8ed8e8adj.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index