Search form

Matio 14

Cabadis (Jean-Baptiste) nibo

(Inabin acitc Mak 6.14-29; Lok 9.7-9)

1Ii apitc Herod (Hérode), ka ogima8igobanen Galilee akikag, ki nodagegoban Jesosan e mikomagani8indjin. 2Ogi inan dac odanodaganan: “Mi aa Cabadis, kagi abidjibag8en! Mi 8edji kackitodj kidji mamada8akamigizidj!”

3-4Mi mega oo8e ka iji8ebag kidji nibodj Cabadis. Herod acitc Herodiad (Hérodiade) ki iji niba8i8agoban, misa8adj Herodiad egi iji niba8igobanen Pilipikag, Herod o8idjiki8en. Cabadis dac odinagoban Herodan: “Ka8in kidinendagozisi kidji makazo8an aa ik8e, mi mega ekidomagagin inakonige8inan.” Herod dac ki anokigoban kidji na8adinimagani8indjin Cabadisan, acitc kidji mag8apinagani8indjin acitc kidji kiba8agani8indjin kibaodimigi8amikag.

5Herod onada8endanagoban kidji nisimagani8indjin Cabadisan. Okosabanin dac ini a8iagon ka nosone8andjin Cabadisan, kakina mega niganadjimo8inni8i odinenima8agoban ini.

6Apitc Herod ka tibickamogobanen, Herodiad odanisan ki niminigoban nigan a8iagon kagi nd8e8emagani8indjin. Herod dac ogi kitci min8endamiigon ini ik8esesan e nimindjin. 7Ogi inan dac: “Teb8e ketcinadj kiga minin kakina kegon ke k8ag8edjimiji8anen.” 8Ogi igon dac aa ik8eses odjodjoman 8egoneni ke iji k8ag8ed8edj. Midac ka inadjin Herodan aa ik8eses: “Pidamaocin Cabadis octig8an kitci nabaginaganikag.”

9Herod dac ki kitci kackendamisegoban. Pekic dac kakina iima kagi nd8e8emagani8inigobanen ogi nodagon adi kagi inadjin ini ik8esesan kidji minadjin 8egonenigotc ke iji k8ag8edjimigog8en. Midac ka iji ikidodj kidji minadjin. 10Ogi ijinija8an dac a8ian kidji nda kickig8ega8andjin Cabadisan 8edi kibaodimigi8amikag. 11Kitci nabaginaganikag dac ki iji pidji8idjigadeni Cabadis octig8an. Ki minagani8i dac aa ik8eses, midac ka iji minadjin odjodjoman. 12Cabadis dac okikinoamaganan ogi pi nadji8idoni o8ia8, acitc ogi naatoni. Ogi a8i nda 8abama8an dac Jesosan, e nda 8idama8adjin adi kagi iji8ebanig.

Jesos odacaman nanan kitci midasomidana (5000) a8iagon

(Inabin acitc Mak 6.30-44; Lok 9.10-17; John 6.1-14)

13Apitc Jesos ka nodagedj Cabadisan egi nibondjin, 8in nicikena ki pozi tcimani e madjiodj, ega ka iji tani8anig e ijadj. A8iagog dac ki nodage8ag. Ogi nagadana8an dac ododenami8an, acitc ogi nosone8a8an Jesosan tcigibiag e pimajagame8adj. 14Apitc dac Jesos ka kabadj tcimanikag, ogi 8abaman kitci mane a8iagon. Ogi kitci kidimageniman dac ini a8iagon, acitc ogi kigean ka akozindjin.

15Apitc e ani onag8icinig, Jesos okikinoamaganan ogi pi nazikagon acitc ogi igon: “Ka8in tag8asinon kegon ooma, acitc aja kitci 8ikadi8an. Ijinijaok dac igi a8iagog, odenajicikag kidji nda manimidjime8adj.”

16Jesos ogi inan: “Ka8in mamakadj kada ijasi8ag. Kina8a tibina8e mijikog kidji 8isini8adj.”

17Midac ka ina8adjin Jesosan: “Motci nanani8ag obiziganesag e aia8agid8a acitc niji8ag kigozag.”

18Jesos dac ki ikido: “Ack8e pijiokog igi obiziganesag acitc kigozag.”

19Mina8adj Jesos ogi inan kakina a8iagon kidji abindjin motakamig. Ogi odapinan dac ini ka nananindjin obiziganesan acitc ka nijindjin kigozan. Ki icpanabi 8ak8ig acitc mig8etc ogi inan Kije Manidon. Ogi papak8ebinan obiziganesan, acitc ogi minan okikinoamaganan. 8ina8a dac ogi madinama8a8an kakina a8iagon. 20Ki 8isini8an dac kakina, acitc ki tebickono8an. Jesos dac okikinoamaganan ogi ma8adjitona8a midjimini kagi odji ickosenig. Midatcin acitc nijin 8adabi8akik8an ki kicpone8an inigik ka ickosenig midjimini. 218aiej nanan kitci midasomidana (5000) taci8agoban nabeg kagi 8isini8adj, ega ik8e8ag acitc abinodjijag e acidagimagani8i8adj.

Jesos 8agidjibig iji pimose

(Inabin acitc Mak 6.45-52; John 6.15-21)

22Teci8ag dac ka ick8a acamadjin a8iagon, Jesos ogi pozinija8an okikinoamaganan tcimanikag, 8ina8a nitam kidji gi ajo8aamindjin sagaigani. 8in dac ki tajike iima, e ki8enija8adjin ini mane a8iagon. 23Ick8a dac ii, pik8adinajicikag ki 8agidamadji8e e nda aiamiedj. Apitc e ani onag8icinig, Jesos kiabadj teban iima, 8in eta. 24Nena8agam dac sagaiganikag ki ani inasan tciman, acitc ki naga8ebasan e kitci nodig acitc e kitci mamagaag.

25Apitc e ani pidabanig, Jesos ogi nda nazika8an okikinoamaganan, 8agidjibig e iji pimosedj. 26Apitc ka 8abamigodjin e pimosedj 8agidjibig, kakina ki kitci kock8endamon. Midac ekidondjin: “Tcibai mada aa!” Acitc ki kitci pabibagi8an, epitci kitci segizindjin.

27Teci8ag dac Jesos ogi aiamian: “Ka8in segizikegon! Nin Jesos! Ka8in nigod inendakegon!”

28Midac Pien ogi inan: “Tebendjigean! Kicpin teb8e kin e aiaa8anen, ikidon kidji nda nagickaonan nibikag.”

29Jesos dac ogi inan: “Pijan!” Pien dac ki kaba tcimanikag acitc 8agidjibig ki iji pimose e nda nagicka8adjin Jesosan. 30Apitc dac ka 8abadag e madjino8enig, mi ka iji kotag. Kegapitc dac ki ani kozabi. Midac ki pabibagi: “Tebendjigean! Ag8acimicin!”

31Teci8ag dac Jesos ki ijindjita. Ogi na8adjibinan dac acitc ogi inan: “Kitci agacinoja eji teb8etaman! 8egonen 8edji ega ki apacenimo8an ninikag?”

32Midjinijin dac ki pozi8ag tcimanikag, acitc mi ka iji ponino8enig. 33Igi dac kikinoamaganag tcimanikag ka te8adj ogi nibak8ita8a8an Jesosan e ikido8adj: “Kin teb8e Kije Manido Og8izisan!”

Jesos okigean ka akozindjin Jenesaret (Génésareth) akikag

(Inabin acitc Mak 6.53-56)

34Jesos acitc okikinoamaganan ki ick8a ajo8agame8agoban sagaigani acitc ki kaba8ag Jenesaret akikag. 35A8iagog iima ka tajike8apan ogi nisida8ina8a8an Jesosan, acitc ki paba ija8ag mizi8e iima akikag e paba 8a8idamage8adj egi tag8icinindjin. Ogi iji8idama8a8an dac kakina ka akozindjin. 36Okitci k8ag8edjima8agoban dac Jesosan kidji gi pagidinigo8adjin pagigotc eta kidji taginamo8adj 8ajagameig okonasini. Kakina dac ka taginamo8adj ki kige8ag.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index