Search form

Matio 22

Ka kitci magocani8ag e niba8inani8ag adisokan

(Inabin acitc Lok 14.15-24)

1Jesos mina8adj ogi abadjitonagobanin adisokanan kidji kikinoama8adjin a8iagon. Ogi inan dac: 2“8adan oo8e ejinag8anig Kije Manido Odogima8i8in. Nigodin pejig ogima odojitonagoban kidji kitci magocani8anig e niba8indjin og8izisan. 3Ogi ijinija8an dac odanodaganan kidji nda 8idama8andjin ini a8iagon kagi nd8e8emadjin kidji pi nda 8isinindjin. Ka8in dac 8i pijasinigoban ini8e kagi nd8e8emadjin.”

4“Ogi ijinija8an dac aa ogima kodagian odanodaganan e inadjin: ‘Ijikog igi ka nd8e8emag8a: Meg8adj taji ojitcigade nimagocan nogom. Ninabe mictozomag acitc ka kitci pimideo8adj nida8esizimag ki nisagani8i8ag, kakina dac aja ick8atani8an. Pi nda 8isiniok dac.’ ”

5“Igi8e dac kagi nd8e8emagani8i8adj ka8in ododji pabiziskenimasi8a8an, acitc ki nda mikimo8ag, pejig okitigan akikag, kodag dac odada8agamigokag. 6Nandam dac kodagiag kagi nd8e8emagani8i8adj ogi na8adjibina8an ini ogiman odanodagani, ogi manenima8an acitc ogi nisa8an. 7Ki kitci nickadizi dac aa ogima. Ogi ijinija8an dac ocimaganiciman kidji nda nisandjin ini8e nici8e8innin, acitc ododenamini kidji sakaamindjin.”

8“Ogi inan dac odanodaganan: ‘Aja ick8a ojitcigade niba8i magocan, ka8in dac odji kackitamadizosi8ag kidji pija8adj igi kagi nd8e8emagani8i8adj. 9A8i ijaok dac 8edi kitci mikanakag, acitc nd8e8emikog kakina igi8e ke 8abameg8a.’ 10Midac ka iji ija8adj mikanakag igi anodaganag, acitc ogi ma8adjia8an kakina ini8e kagi mika8a8adjin, madji a8iagon acitc dac mino a8iagon. Midac panima iidi ka ani iji kitci manenani8ag ka iji magocani8ag.”

11“Aa dac ogima ki pi pidige ka iji magocani8anig e nda pojoka8adjin ini8e kagi pijandjin. Ogi odji 8abaman dac pejig naben iima, ega egi pisikamindjin pitcikonaani ka minapanin a8iagon kidji ijikonaendjin. 12Ogi inan dac: ‘Ni8idji8agan! Adi 8edji ki pidigean ooma ega k8aiak e ijoo8an?’ Ka8in dac kegon odji nak8e8ajit8asi aa nabe.”

13“Aa dac ogima ogi inan odanodaganan: ‘Nabogadepinik acitc nabonikepinik, midac iji8ebinik ka iji kacki tibikanig. Iima dac kada kitci ma8i acitc kada kitci mamad8eabidecka ke apitci kodagitodj.’ ” Mi ka inadisokedj Jesos.

14Mina8adj dac Jesos ki ikido: “Kitci mane nd8e8emagani8i8ag, nandam dac eta onabamagani8i8ag.”

Ka kijika8agani8idj ma8adji ka kitci ogima8idj

(Inabin acitc Mak 12.13-17; Lok 20.20-26)

15Coda8innig dac ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ki ma8adjiidi8ag kidji onendamo8adj adi kegi iji k8ag8ed8e8apan kidji gi katcidina8adjin Jesosan anodj kidji iji nak8e8ajii8endjin. 16Ogi ijinija8a8an dac nandam okikinoamagani8an acitc nandam kitci ogima Herod odanodaganan kidji nda 8idama8andjin Jesosan: “Kikinoamage8inni! Nikikendananan kin e teb8ean. K8aiak kikikinoamage adi ke todjigadenig 8e8enda kidji gi nosoneigadenig Kije Manido omikana. Ka8in kikosasi8ag adi enendamo8adj a8iagog, ka8in mega kipabiziskendasin adi eji apitenimagani8idj a8iag. 178idamaocinam dac, ikidomaganon na kidinakonige8inanan kidji kijika8aiak ma8adji kitci ogima Sesar (César), Rom ka tajikedj, kek8an ka8in?”

18Jesos dac ogi kikeniman ini8e a8iagon adi eji k8ag8e 8agackibinigodjin. Ogi inan dac: “Kikitci kimodizim! 8egonen 8edji k8ag8e katcidinijieg anodj kidji iji nak8e8ajii8eian? 198abadaicik conias ka abadjiagani8idj kidji kijika8agani8idj kitci ogima.”

Ogi 8abadaa8an dac pejig coniasan. 20Jesos dac ogi k8ag8edjiman: “Kana8abamik 8aa conias. A8enen aa ka mazinazodj? A8enen ii o8izon?”

21“Kitci ogima Sesar,” ogi ina8an.

Jesos dac ogi inan: “Mijik sa dac kitci ogima Sesar kegoni ka tibendag, acitc Kije Manido mijik kegoni ka tibendag.”

22Apitc dac ka nodamo8adj ii adi kagi iji nak8e8ajiagani8i8adj, ki kitci mamakadendamog. Ogi nagana8an dac Jesosan.

Jesos k8ag8edjimagani8i ke apitci abidjibanig8enin kagi nibondjin

(Inabin acitc Mak 12.18-27; Lok 20.27-40)

23Pejig8an ii apitc e kijigag, nandam Coda8innig “Sadose8innig” (Sadducéens) ka ijinikazo8adj ogi pi nazika8a8an Jesosan. Mi igi ako ka ikido8adj ega kidji abidjibandjin a8iagon. Ogi pi k8ag8edjima8an dac Jesosan: 24“Kikinoamage8inni! Mois kigi minigonanaban oo8e inakonige8ini:

‘Kicpin pejig nabe odji nibodj,

ega egi aia8adjin abinodjijan,

inendagozi8an o8idjiki8en kidji iji niba8indjin okokomiman,

kidji gi odabinodjijimiadjin o8idjiki8en kagi nibondjin.’Deutéronome 25.5-6

Mi ka inakonigedj Mois. 25Nigodin dac nina8itinakag tebanig e nij8atci8apan nabeg e iji 8idjiki8emidi8adj. Kitci oseezima dac ki niba8i, acitc ki nibo ega egi tendjin odabinodjijiman. Midac o8idjiki8en ka iji niba8indjin okokomiman. 26Ke8in dac ki nibo ega egi aia8adjin abinodjijan. Midac pejig8an ka ijisendjin mina8adj ini8e o8idjiki8en, acitc mi pejig8an kakina ka ani ijise8adj kakina eji nij8atci8adj. 27Ick8eag dac igi8e kakina, aa ik8e ke8in ki nibo. 28Apitc dac odjitcisenig kidji abidjiba8adj ka nibo8adj, adi ini8e maia ke iji o8idigemaganidj aa ik8e? Kakina mega ka nij8atci8adj igi nabeg ki iji niba8i8ag ini pejig8an ik8e8an!”

29Jesos dac ogi nak8e8ajian: “Anodj kidinendana8a. Ka8in mega kikikendasina8a Kije Manido Omazinaigan kek8an omacka8izi8in. 30Apitc ki abidjiba8adj igi kagi nibo8adj, ka8in kada niba8isi8ag nabeg acitc ik8e8ag. Tiegodj, mi maia pejig8an ke iji pimadizi8adj ajenin ka iji pimadizindjin 8ak8ig ka tendjin. 31Kicpin dac 8i kikendameg ke apitci abidjiba8ag8en kagi nibo8adj, kana panima kida nabo8adasina8a adi eji 8idamago8eg Kije Manido Omazinaiganikag oo8e ekidodj?

32‘Nin Abanaam (Abraham), Aisik (Isaac)

acitc Tcekap (Jacob) Okije Manidomi8an,’Exode 3.6

ki ikido. Kije Manidon dac 8in Okije Manidomi8ag igi8e ka pimadizi8adj, ka8in 8in igi8e kagi nibo8adj.”

33Kakina dac a8iagog ka noda8a8adjin Jesosan adi kagi iji nak8e8ajitagendjin, ogi kitci mamakazita8a8an adi eji kikinoamagendjin.

Inakonige8in ma8adji ka kitci apitendag8ag

(Inabin acitc Mak 12.28-34; Lok 10.25-28)

34Apitc Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan ka nodage8adj adi kagi iji cagozomandjin Jesosan ini Sadose8innin, ki ma8adjiidi8ag. 35Pejig e taci8adj, e Coda8inni kikinoamage8inni8idj, o8i k8ag8e katcidinabanin Jesosan anodj kidji pitci odji ikidondjin. Ogi k8ag8edjiman dac: 36“Kikinoamage8inni! Kidinakonige8inanakag, adi ii8e inakonige8in ma8adji ketci apitendag8anog8en?”

37Jesos dac ogi nak8e8ajian:

“ ‘Kiga sagia8a ka Tibendjigedj Kikije Manidomi8a

enigokodeeieg, enigokodjitcagocieg,

acitc enigokomidonendjiganieg.’Deutéronome 6.5

38Mi oo8e ma8adji ketci inendag8ag acitc ketci apitendag8ag inakonige8in. 398adan dac oo8e kodag inakonige8in, pejig8an ketci apitendag8ag apitc8in kodag:

‘Kiga sagia8a kidjipimadizimi8a

tabickotc kina8a ka iji sagiidizo8eg.’Lévitique 19.18

40Kakina dac Mois odinakonige8inan acitc kakina niganadjimo8innig okikinoamage8ini8an, mi kakina eji pagisigin ono8edi ka nijigin inakonige8inan.”

David acitc aa8e Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin

(Inabin acitc Mak 12.35-37; Lok 20.41-44)

41Meg8adj igi8e Coda8innig ka nagadjito8agobanen inakonige8inan kiabadj ma8adjiidibanig iima, Jesos ogi k8ag8edjiman oo8eni: 42“Adi enenimeg aa8e Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinijaogodjin? Adi enenimeg 8edadabigicig?”

Ogi nak8e8ajia8an dac: “Ogima David ini odanike ojisan.”

43Jesos dac ogi inan: “Adi dac 8edji ki ijiseg David kidji ijinikanadjin ‘Tebendjigean’? David mega, e kigickagodjin Mino Manidon, ki ikidogoban oo8eni:

44‘Ka Tibendjigedj ogi inan ka Tibenimijindjin:

Nikitcinikikag iji pi nda abin,

pinici kidji cagodjiag8a ka madjenimik8a,

kinikag kidji iji tabasendizo8adj.’Psaume 110.1

45David dac ‘Ka Tibenimijidj’ odijinikanan ini a8ian Kije Manidon kagi ikidonipanin kidji pidjinija8andjin. Adi dac kegi odji ijisedj David kidji odanike ojisidj ini?”

46Ka8in odji pejig a8ian iima ka tenipan ododji kackiigosin kidji nak8e8ajiigodjin. Ick8a dac ii, ka8in mina8adj a8ian kegoni ododji k8ag8edjimigosin. Kakina mega cag8enimobanin.

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index