Search form

Matio 23:13

Jesos odinactaonan e kimodizindjin Coda8inni kikinoamage8innin acitc Coda8innin ka nagadjitonigobanen inakonige8inan

(Inabin acitc Mak 12.40; Lok 11.39-42,44,47-52; 20.47)

13“Kiga kitci madji iji8ebizim, kina8a Coda8innig ka kikinoamageieg acitc kina8a ka nagadjito8egon inakonige8inan! Kikitci kimodizim! Kinagabina8ag a8iagog kidji pidige8adj Kije Manidon Odogima8i8inikag. Kina8a tibina8e ka8in kipidigesim, acitc dac ka8in kipagidinasi8a8ag kidji pidige8adj igi8e ka 8i pidige8adj.”

Kije Manido Odikido8in: Ocki Mazinaigan

Algonquin New Testament © 1998 Canadian Bible Society

More Info | Version Index