Search form

Lluka 3

Krie e tretë

1Ndë të pesëmbëdhjetinë vit të mbretërisë Qesarit Tiverioit, kur mbretëron Pillatua nga Pondua ndë Iudheë, e Irodhi kish Tetarhin’ e Galileësë, e vëllai tij Filippoi kish Tetarhin’ e Itureësë, edhe të vëndit së Trahonisë, e Elisaniu kish Tetarhin’ e Avilinësë.

2Ndë kohë që ishnë të parë të priftëret Anna edhe Kaiafa, erdhi fjalë Perndiet mbë Ioannë, të bir’ e Zahariut nd’erimi.

3E vate mbë gjith’ atë vënd që qe rrotull Iordhanit, tuke qiriksurë pagëzim të metanisë, për të ndëjierë fajetë.

4Sikundr’ është shkruarë ndë kartë të fjalëvet të profitit Isaiut, që thotë: Zë njeriut që thërret nd’erimi, e thotë: Bëni gati udhën’ e Zotit, bëni të sheshuara monopatet’ e tij.

5Çdo prua do të mbushetë, edhe çdo mal e breg do të unjetë, e udhëratë që janë të shtrëmbëra do të bënenë të drejta, e greminatë do të bënenë udhëra të sheshuara.

6E do të shohënë gjithë njerëzitë shpëtimn’ e Zotit.

7E thoshte ndë turmëra që vijnë të pagëzonejnë prej si: Pjellat’ e nepërkavet, cili ju dëftoi juvet të ikëni nga urgjia që vjen mbë ju?

8Bëni adha pemë të mira të metanisë, e mos ziri të thoi me vetëhe tuaj, nevet kemi baba Avraamnë, se u thom juvet, që mund Perndia nga këta gurë të ngjalljë djelm t’Avraamit.

9Sepse ja edhe sopata mbanë rrënjavet së lisavet është; e çdo lis adha që nukë bën pemë të mirë, pritetë, e vihetë mbë zjar.

10E e pietnë atë turmëtë, e i thoshnë: Ç’të bëjëmë na adha?

11E ai u përgjegj ature, e u thotë: Kush ka di palë rroba, le t’i apë atij që s’ka, edhe ai që ka gjë për të ngrënë, le të bëjë kështu.

12E erdhë edhe kumerqarë të pagëzonishnë. E i than’ atij: Dhaskal. Ç’të bëjëmë?

13Edhe ai u thot’ ature: Mos kërkoni më tepër nga ajo që jeni porsiturë.

14E e pietn’ atë edhe trimatë, e i thoshnë: E na ç’të bëjëmë? E u tha ature: Mos mirri me pahir gjën’ e botësë; as të kallëzoni njeri, po të ini hoshnuk ndë lufe tuaj.

15E kur shpërente llaoi, e mëndonejnë të gjithë ndë zëmërë të ture për Ioannë, vallë mos ësht’ ai Krishti.

16U përgjegj Ioanni gjithëvet, e u thotë: Unë u pagëzoj juvet me ujë, po vjen një m’i fortë se unë, që un’ atij nukë jam i zoti t’i zgjidh rripn’ e këpucëvet së tij, ai do t’u pagëzojë juvet me Shpirt Shënjt, edhe me zjar.

17E ai do të ketë lopatënë mbë dorë të tij, e do të qërojë lëmën’ e tij, e do të mbëjedhë grurëtë nd’ambar të tij, e kashtënë do ta djegë me zjar të pashuarë.

18Edhe shumë të tjera punëra dhidhakste, e mpson llaonë.

19E Tetrarhi Irodhi sepse ishte qërtuarë prej si për Irodhiadhënë gruan’ e Filippoit vëllait së tij, edhe për të tjera të këqia që kish bërë Irodhi.

20Shtoi edhe këtë mbë të gjitha, e mbilli Ioannë ndë hapsanë.

21E gjau si u pagëzuanë gjithë llaoi, u pagëzua edhe Iisui, e si u fal, të hapej Qielli.

22E të zbrit Shënjti Shpirt mbë të, e mbë të dukurë të tij, dukej posi pëllumbë. E gjau të bënej zë nga Qielli, e të thosh: Ti je biri im i dashuri, që mbi ti unë prëhem.

23E Iisui nisi të kishte ahiere tridhjetë vjet mbë të nisurë, që ishte (sikundr’ e thoshnë) i biri i Iosifit, i Iliut,

24I Matthanit, i Leviut, i Melhiut, i Iannait, i Iosifit,

25I Mattathiut, i Ammosit, i Naumit, i Esliut, i Nagjeut,

26I Maathit, i Mattathiut, i Semeiut, i Iosifit, i Iudhësë,

27I Ioannait, i Risait, i Zorovavelit, i Sallathiilit, i Niriut,

28I Melhiut, i Adhdhiut, i Kosamit, i Elmodhamit, i Irit,

29I Iosiut, i Eliezerit, i Iorimit, i Matthatit, i Leviut,

30I Simeonit, i Iudhësë, i Iosifit, i Ionnanit, i Eliaqimit,

31I Meleait, i Mainanit, i Mattathait, i Nathanit, i Dhavidhit,

32I Ieseut, i Ovidhit, i Voozit, i Sallmonit, i Naasonit,

33I Aminadhavit, i Aramit, i Esromit, i Farezit, i Iudhësë,

34I Iakovit, i Isaakut, i Avraamit, i Tharësë, i Nahorit,

35I Saruhut, i Ragavit, i Falekut, i Everit, i Sallait,

36I Kainanit, i Arfaksadhit, i Simit, i Noesë, i Llamehut,

37I Mathusalësë, i Enohut, i Iaredhit, i Maleleilit, i Kainanit,

38I Enosit, i Sithit, i Adhamit, i Perndisë.

Dhiata e Re (Meksi Gjirokastriti) 1827 (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale

More Info | Version Index