Search form

nom i dytë 3

1Atëherë u kthyem e u ngjitëm udhësë Bashanit; edhe duall Ogu, mbëreti i Bashanit, të na dilte përpara, ay edhe gjithë gjëndëj’ e atij, për të lëftuarë ndë Edrej. 2Edhe Zoti më tha: Mos ki frikë nga ay, sepse ta kam dhënë ndë dorë atë, edhe gjithë gjëndëjen’ e atij, edhe dhen’ e atij; edhe do t’ja bënjç atij, sikundrë ja bëre Sihonit mbëretit Amorejvet, që rrinte ndë Heshbon. 3Edhe Zoti Perëndia ynë na dha ndë dorë edhe Ogunë mbëretin’ e Bashanit, edhe gjithë gjëndëjen’ e atij; edhe e vram atë, gjersa nuk’ i lam atij të mbetej gjë. 4Edhe pushtuam gjithë qytetet’ atij atë kohë, edhe nukë mbeti qytet, që nukë muarëm nga ata: gjashtë-dhietë qytete, gjithë dhenë rreth e rrotull’ Argobit, mbëretërin’ e Ogut ndë Bashan. 5Gjith’ ata qytete ishinë thurë me mure të lartë, me dyer e me lloza, përveç shumë qyteteve të pathurë me mure. 6Edhe i prishëm ata, sikundrë ja bëm Sihonit mbëretit Heshbonit, tuke prishurë ç’do qytet, burra, e gra, e djem. 7Edhe plaçkitëm për vetëhenë t’onë gjithë bagëtitë, plaçkat’ e qytetevet.

8Edhe atë kohë muarëm nga duart’ e të dy mbëretëret Amorejvet dhenë që (është) mbë-kët’-anë Jordhanit, që nga lumi i Arnonit, gjer ndë malt të Hermonit. 9(Sidonasitë kluanjënë Hermoninë Sirion, edhe Amorejt’ e kluanjënë Shenir) 10gjithë qytetet’ e fushësë, edhe gjithë Gileadinë, edhe gjithë Bashaninë, gjer ndë Sallçah e ndë Edrej, qytetet’ e mbëretëris’ Ogut ndë Bashan.

11Sepse vetëm’ Ogu mbëreti i Bashanit kish shpëtuarë nga Gjigantëtë që mbetnë; na shtrati i atij (tek ish), shtrat i hekurtë: a nukë (gjëndet’) ay ndë Rabath të bijet Amonit? Nëntë kut i gjatë, edhe katrë kut i gjërë, pas kutit burrit.

12Edhe atë dhe që pushtuam nd’ atë kohë, që nga Aroeri, ndaj lumin’ e Arnonit, edhe gjymësën’ e malit Gileadit, edhe qytetet’ e atij, ua dhashë Reubenitëvet e Gaditëvet. 13Edhe ç’mbeti nga Gileadi, edhe gjithë Bashaninë, mbëretërin’ e Ogut, ja dhashë gjymësësë farësë Manasiut, gjithë dhenë rreth e rrotull’ Argobit, bashkë me gjithë Bashaninë, që kluhej dheu i Gjigantëvet. 14Jairi i biri i Manasiut muar gjithë vëndinë përqark Argobit gjer ndë sinoret të Geshurit e të Maaçathiut, edhe i kluajti ata pas emërit atij Bashan-havoth-jair, gjer mbë këtë ditë. 15Edhe i dhashë Gileadinë Maçirit. 16Edhe Reubinitëvet e Gaditëvet u dhashë që nga Gileadi gjer ndë lum të Arnonit mezin’ e lumit, edhe sinorinë gjer ndë lumt të Jabokut, sinorit të bijet Amonit edhe fushënë, 17edhe Jordhaninë, edhe sinorinë që nga Çinerethi gjer ndë det të fushësë, ndë det të kripurë, ndënë Ashboth-pisgah nga an’ e të lindurit.

18Edhe nd’ atë kohë u urdhërova juve, (e) u thashë: Zoti Perëndia juaj u dha juve këtë dhé ta pushtoni; do të shkoni armatisurë përpara sysh t’yt-vëllezëre të bijet Israilit, gjithë burrat’ e fortë, po gratë tuaja e djemtë tuaj, e bagëtitë tuaja, 19(e di se kini shumë bagëti,) do të mbesënë ndër qytetet tuaj, që u dhashë juve, 20gjersa t’u apë Zoti të prëjturë vëllezëret tuaj, sikundrë edhe juve, edhe të pushtonjën’ edhe ata atë dhenë që u dha atyre Zoti Perëndia juaj, përtej Jordhanit; edhe (atëherë) do të këthehi gjithë-se-cili ndë trashëgim të tij, që u dhashë juve.

21Edhe nd’ atë kohë urdhërova Jisunë, e i thashë: Syt’ e tu panë gjithë sa u bëri Zoti Perëndia juaj këtyre të dy mbëretëre, kështu do t’ua bënjë Zoti gjith’ atyre mbëretërivet, që shkon ndëpër ato; 22nukë do t’u kini frikë atyre, sepse Zoti Perëndia juaj, ay do të lëftonjë për ju.

23Edhe iu luç Zotit nd’ atë kohë, e thashë: 24O Zot Perëndi, ti zure t’i dëftonjç shërbëtorit tënt madhërinë tënde, edhe dorënë tënde të fortënë, sepse cili perëndi është ndë qiellt a ndë dhet që munt të bënjë pas punëvet tua, edhe pas fuqisë s’ate? 25Të lutem, le të shkonj e le të shoh atë dhen’ e mirë, që është përtej Jordhanit, atë malin’ e mirë, edhe Livaninë. 26Po Zoti u zemërua kundrë meje për punë tuaj, edhe nukë më dëgjoi; edhe Zoti më tha: Është mjaft për ty, mos më flaç më për këtë. 27Hip ndë majët të Pisgahut, edhe ngre syt’ e tu nga an’ e të perënduarit, e nga an’ e borësë, e nga an’ e mesditësë, e nga an’ e të lindurit, edhe vështro me syt’ e tu, sepse s’ke për kapërcyerë këtë Jordhaninë; 28edhe porosit Jisunë, edhe ep-i zemërë atij, edhe forco-je atë, sepse ay do të shkonjë përpara kësaj gjëndëje, edhe ky do t’ua ndanjë atyre me shortë atë dhenë që do të shohç.

29Edhe rrinim ndë grykët, kundrej Beth-peorit.

Konstandin Kristoforidhi 1884 - Libra nga Dhiata e Vjetër (Toskërisht)

© Interconfessional Bible Society of Albania


© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index